Cevaplar

2012-09-29T17:19:33+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

  KLASİZM

Edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım
ve estetik tutumdur. Yeniden doğuş diye adlandırılan Rönesans döneminde gelişmiştir.
Bu akamın izleri bir önceki dönemde Rebelais ve Montaigne de hatta Aristoteles'tedir.
Klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk akılcılık uyum açıklık sınırlılık
evrensellik idealizm denge ölçülülük güzellik görkemliliktir. Yani bir
eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir.
Kısaca klasik bir eser bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu
eserdir. Klasizm temellerini Rönesans aristokrasisinden alır. Klasizm bir bakıma
aristokrasinin akımıdır.

ROMANTİZM

18. yüzyılın sonunda ortaya çıkan ve 19. yüzyılın ortalarına kadar
uzanan akımdır. Kendisinden önceki klasizme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.
Önce bir ön-romantizm dönemi denilen gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin
en önemlisi halkın beğenisinin klasizmin görkemli katı soylu idealize edilmiş
ve yüce anlatım biçiminden daha yalın ve içten ve doğal anlatım biçimlerine
kaymış olmasıydı. Romantizm klasizmin düzenlilik uyumluluk dengelilik akılcılık
ve idealleştirme gibi özelliklerine bir başkaldırı niteliğindedir. Romantizm
doğduğu çağın akılcılığı ve maddeciliğine tepki olarak bireye öznelliğe akıl
dışılığa düş gücüne kişiselliğe kendiliğindenciliğe ve aşkınlığa yani sınırları
zorlayıp geçmeye önem verir. Tarihsel olarak bu dönemde gelişen orta soylu sınıfın
yani burjuvazinin duygu düşünce ve yaşam tarzını ön plana çıkarır. Zaten Fransız
devrimini hazırlayan görüşlerle aynı temellere sahiptir.
REALİZM:

Resim ve heykel sanatlarındagünlük yaşamı ve sorunlarını olduğu gibi ve ayrıntılarıyla
biçimlemeyi amaçlayan anlayıştır. Bu akımı en iyi şekilde tanımlayan ressam
Gustave Courbet “Ben hiç melek resmi yapmadımçünkü hiç melek görmedim.” demiştir.
Gerçekçilik 19. yy.’ın ikinci yarısında çıkmış olan popüler tiyatro ve romantik
tiyatroya karşı bir akımdır. Nasıl ki romantizm klasizme bir başkaldırı niteliğinde
ise gerçekçilik yani realizm ise hem klasizme hem de romantizme bir başkaldırıdır.
Romantizmin dramatik biçimlerekalıplara karşı olan tutumu elbette realizmin
yolunu açmıştır Bu akım 19 yy. Avrupası’nda görülen toplumsalekonomik değişimlerden
oldukça etkilenmiştir Amaç sanatı klasik ve romantik akımların yapaylığından
kurtarmak çağdaş eserler üretmek ve konularını öncelikle yüksek sınıflar ve
temalarla ilgili değil toplumsal sınıflar ve temalar arasından seçmekti. Realizmin
amacı günlük yaşamın önyargısız bilimsel bir tutumla incelenmesi ve bir bilim
adamının klinik bulgularına benzer nesnel bir bakış açısıyla ortaya konmasıdır
. Fizik kuralları artık hakimdir. Örneğin Darwin’in türlerin kökeniinsan evrimi
doğal seleksiyom yazarların esin konusu olmuştur. Fizyoloji’de Claude Bernard
psikoloji’de Sigmund Freud isim yapmıştır. Tiyatro yazarları arasında İbsen
Hauptmann George Bernard Shaw ve Çehov’u sayabiliriz. Realizmde dramatik olan
insanın yaşamını sürdürebilmesi için verdiği savaştır. İnsan varlığını sürdürmek
ve onurunu korumak için çetin bir savaş vermek zorundadır ve ne kadar gözü pek
olursa olsun o savaşa yenik düşecektir.ALINTI.

1 5 1
2012-09-29T17:20:04+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Sanatta görüş, duyuş, anlayış bakımından yenilikler ortaya koyan, farklılık gösteren harekete "sanat akımı" denir. Bir başka deyişle belli bir tarihsel süreçte aynı sanat anlayışına sahip sanatçıların oluşturduğu topluluktur akım. Sanat akımları, yepyeni bir düşünce ortaya atarak toplumların günlük yaşamında, özellikle dekültürel yaşamında önemli değişiklikler meydana getirmiştir.

0