Cevaplar

2012-11-25T19:58:43+02:00

ÖZET
Bu makale uluslararası ilişkilere kuramsal yaklaşımlardan biri olan İngiliz Okulu’nu tanıtmayı ve değerlendirmeyi amaçlamaktadır. İngiliz Okulu’nun ne olduğunu anlatmak
için, öncelikle Okul’un kökleri, kurucuları, ontolojik ve yöntembilimsel duruşu tanıtılmış
ve tartışılmıştır. Daha sonra Okul’un özünü oluşturan temel argümanlar belirlenmiş ve
kurucularının tartıştıkları önemli sorular ele alınmıştır. Makalenin ikinci bölümünde ise,
Okulun ikinci nesli diyebileceğimiz kuramcıların ürettikleri normatif ve yapısalcı eserlere
ve tartışmalara yer verilmiştir. Sonuç olarak makale Okulun hem normatif hem de analitik analizlere imkân sağladığı için bir ‘büyük kuram’ potansiyeline sahip olduğunu iddia

0