Cevaplar

2013-11-28T23:16:13+02:00

PSİKOLOJİ - 22010 / 3. Dönem Sınavı SorularıÇözümler için tıklayın. 1. Aşağıdakilerin hangisinde zekânın etkisi en azdır?A)  Çevreye uyum sağlamak.B)  Yeni projeler oluşturmak.C)  Dış çevreden gelen uyarıcıları duyumlamak.D)  Adalet, eşitlik gibi kavramları anlamak. 2. J. Piaget’ye göre zihin dört evreden geçerek gelişimini tamamlar.J. Piaget’nin sözünü ettiği evre­lerden 4. ve sonuncusu aşağı­dakilerden hangisidir?A)  İşlem öncesi dönemB)  Somut işlemler dönemiC)  Soyut işlemler dönemiD)  Duyusal devimsel dönem 3. Fareler üzerinde yapılan araştırmalarda zeki farelerin yavrularının zeki, zekâca geri farelerin yavrularının da zekâca geri oldukları görülmüştür.Bu araştırmaya göre, zekânın belirlenmesinde aşağıdakiler­den öncelikle hangisinin etkili olduğuna ulaşılabilir?A)  KalıtımınB)  EğitiminC)  OlgunlaşmanınD)  Çevre koşullarının 4. Aşağıdakilerden hangisi zekâ yönünden “üstün zekâlılar” grubundadır?A) İdiot B) EmbesilC) Moron D) Dehâ 5. I- Güvenirliliği yüksek olmalıII- Norm grubuna göre standart normları saptanmış olmalıIII- Kültürel standardizasyonu yapılmış olmalıYukarıda verilenlerden hangileri iyi bir testin özelliklerindendir?A) I - II B) I - IIIC) II - III D) I - II - III 6. “Zekâ yaşı” kavramının tanımı aşağıdakilerin hangisinde veril­miştir?A)  Zekâ testinden alınan puanla­rın ay, yıl olarak hesaplanma­sından elde edilen sayı.B)  Bireyin yıl, ay, gün olarak do­ğumla başlayan yaşı.C)  Orijinal buluş ve çözümler üre­ten düşünme biçimi.D)  Bir testin ölçmek istediği niteli­ği ölçme derecesi. 7. Karakter; ahlâki değerlerle ilgili, bireyin belli durumlarda düzenli ve süreklilik kazanmış davranış özelliklerinin sistemli bütünlüğüdür.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi karakter özelliği değil­dir?A)  Dürüst olmakB)  Üstün zekâlı olmakC)  Yardımsever olmakD)  Hoşgörülü olmak 8. Kişilik ile ilgili aşağıdaki yargı­lardan hangisi yanlıştır?A)  Kalıtım ve çevre kişiliğin oluş­masında iki temel etkendir.B)  Kişilik, mizaç ve karakteri içine alan daha geniş bir kavramdır.C)  Kişilik, insanlarda görülen or­tak özelliklere verilen addır.D)  Her insanın bir kişiliği vardır. 9. Kişiliğin, belirli uyarımlar karşı­sında öğrenilmiş, pekiştirilmiş, benimsenmiş davranışlardan meydana geldiğini öne süren kişilik kuramları aşağıdakiler­den hangisiyle adlandırılır?A)  Temel eğilim kuramlarıB)  Öğrenme kuramlarıC)  Psikodinamik kuramlarD)  Hümanistik ve varoluşçu ku­ramlar 10. Aşağıdakilerden hangisi kişili­ğin değerlendirilmesi için kul­lanılan kişilik ölçeklerinden biri değildir?A)  GörüşmeB)  AnketlerC)  Projektif testlerD)  Zekâ testleri 11. Bir insanın aşağıdaki durum­lardan hangisini gösterdiğinde ruh sağlığının yerinde olmadığı söylenebilir?A)  Sürekli olarak günlük yaşamı­nı sürdüremeyecek durumda olmasıB)  Görev ve sorumluluklarını yeri­ne getirmesiC)  İnsanları sevmesi ve onlara saygı duymasıD)  Kendini iyi hissetmek için tati­le çıkması 12. Aşağıdakilerden hangisi birey­de engellenme durumunda gö­rülebilen tepkilerden değildir?A)  SevinmeB)  İçe dönmeC)  SaldırganlıkD)  Hayal kurma 13. İstediği eğitimi alamamış bir babanın çocuklarını okutmak istemesi hangi savunma meka­nizmasına örnektir?A)  BastırmaB)  Yön değiştirmeC)  Özdeşim kurmaD)  Ödünleme 14. Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından biri değildir?A)  Mantığa bürünmeB)  YüceltmeC)  YansıtmaD)  Fobi 15. Psikolojik nedenli organik bo­zukluklar biçiminde ortaya çı­kan hastalıklar, aşağıdaki terim­lerden hangisiyle adlandırılır?A)  PsikosomatikB)  PsikodramaC)  HomeostatisD)  Tutum 16. Aşağıdakilerden hangisi, anor­mal davranışın nedenlerinden biri değildir?A)  EngellenmelerB)  ÇatışmalarC)  Edinilen iyi alışkanlıklarD)  Bozuk aile ilişkileri 17. Sosyal çevre tarafından etkile­nen bireyin davranışlarını konu alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?A)  BiyolojiB)  TarihC)  Sosyal psikolojiD)  Antropoloji 18. Aşağıdaki faktörlerden hangisi “uyma” davranışını arttırmaz?A)  Grubu oluşturanların sayısının artmasıB)  Grup üyelerinin birbirini tanı­mamasıC)  Grupta saygın kişilerin varlığıD)  Grupta söz birliğinin olması 19. Çocuğun ilk dönemde anne babasını taklit etmesi, onların yargılarını ve davranışlarını be­nimsemesi durumu aşağıdaki­lerden hangisi ile ifade edilir?A)  Özdeşim kurmaB)  Yaratıcı düşünmeC)  Özel yetenekD)  Kötü stres 20. Aşağıdakilerden hangisi tutum için söylendiğinde yanlış olur?A)  Her tutumun bir gücü ve şidde­ti vardır.B)  Kimi tutumlar, diğer tutumları yönlendirir.C)  Tutumlar, kalıtımla doğuştan kazanılır.D)  Tutumun ögeleri arasında tu­tarlılık varsa tutum güçlüdür.
1 5 1
sağol visam yalnız bunlar hangi yılın soruları
PSİKOLOJİ - 2
2010 / 3. Dönem Sınavı Soruları
saol <3 :)(