Cevaplar

2012-11-26T18:05:49+02:00

Turizm en hızlı gelişen ve en fazla ekonomik gelir sağlayan sektörlerden biridir. Bu yüzden, dünya’daki birçok ülke bu sektöre önem vermektedir. Buna rağmen, turizm sektörünün olumsuz etkileri vardır.

Fakat, turizmin olumsuz etkilerinin yanında birçok olumlu etkilerinin de olduğu bilinmeli ve bu olumlu etkileriyle konuşulmalıdır. Bu olumlu etkilerin en önemlisi ise ekonomik yönüdür. Zira, turizm para kazandıran lokomotif bir sektördür ve ülkelerin kalkınması için destekleyici konumdadır.

Turizmin bir başka önemi ise çevre bilincinin artmasında önemli bir rol oynamasıdır. Turizm aslında doğal çevrelerin farkına varılmasını sağlamaktadır ve bu yerlerin koruma altına alınmasını gerektirmektedir. Ayrıca, turizm insanların rahatlaması için gerekli bir aktivitedir.

Turizmin ülkeye kazandırdığı gelir aşikârdır. Bundan dolayı turizmin faydalarının yanında zararları görmezden gelinebilir.Zira, gerçekten turizmin sağladığı katkı yadsınamaz bir gerçektir. Toplam gelir itibariyle turizm, bir çok ekonomik faaliyetten daha yüksek gelir elde edilen bir sektör özelliğine sahiptir. Turizmin görmezden gelinmesi ülkeler için milyarlarca dolar kayıp anlamına gelmektedir.

Bu çalışma literatür taramalarından yararlanılarak hazırlanmış ve çalışma genelinde turizmin önemi üzerinde durulmuştur.

Turizm, insanların bulundukları yerden başka yere veya ülkeye gittikleri ve orada belli bir süre kalmaları, tekrar kendi yerlerine ya da ülkelerine dönmeleri ile ilgili etkinliklerdir (Mor ve Çiftçi, 2006).

Turizm en hızlı gelişen ve en fazla ekonomik gelir sağlayan sektörlerden biridir. Bu yüzden dünya’daki birçok ülke bu sektöre önem vermektedir. Öztürk ve Yazıcıoğlu (2002) bu durumu şu şekilde açıklamaktadırlar: “Turizm sektörünün ulusal ekonomiye olan katkıları bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler turizm faaliyetlerine artan bir şekilde önem vermektedirler.”

Birçok sektör gibi turizm sektörü de dünya genelinde hızlı bir gelişme sergilemiştir. Sergilemiş olduğu bu gelişmelerden bazıları iletişim teknolojisi ve ulaşım araçlarındaki hız, konfor, kapasite ve fiyat faktörleridir (Çeken vd., 2008).

Turizm ülkeler için olduğu kadar insanlar için de önemli bir faaliyettir. Çünkü yaşam standardının artması, gelirin artması ve iş yaşamının getirmiş olduğu sıkıntı ve stres nedeni ile insanların turizme ihtiyaçları vardır. Bozkok ve Köroğlu (2007), 2005 yılında uluslararası turizme katılan kişi sayısının 806 milyon olduğundan bahsetmiştir. Uluslararası turist sayısının 2005 yılında 806 milyon olması insanların turizme ihtiyaçları olduğunu göstermektedir.

Buna rağmen, turizm sektörünün olumsuz etkileri vardır. Bu olumsuz etkilerinin başında çevre kirliliği ve fiziksel etkiler gelmektedir. Fakat, turizmin olumsuz etkilerinin yanında birçok olumlu etkileri de vardır. Bu olumlu etkilerinin en önemlisi ise ekonomik yönüdür. Zira, turizm en çok ekonomik yönüyle ele alınan bir etkinliktir (Kozak vd., 2001: 77) ve gerek ulaştığı boyutlar, gerekse gösterdiği hızlı gelişme bakımından son derece önemli bir ekonomik faaliyet alanı oluşturmaktadır (Avcıkurt, 2003: 25).

Buna ek olarak, turizm sektörü gelişmekte olan, az gelişmiş ve Kıbrıs gibi ada ülkeleri için ekonomik büyüme, döviz girdisi, yatırım, gelir ve istihdam açısından çok önemlidir. Bu ülkeler, özellikle de ada ülkeleri turizmi ekonomik kurtarıcı ve kalkınmaya fırsat olarak görürler. Yani, turizm ülkenin kalkınması için çok önemli katkılar sağlamaktadır. Zira, turizm, kalkınma stratejisinin bir bölümüdür (Özbey, 2002).

Turizmin ekonomik katkısını şu şekilde kanıtlayabiliriz; 2006 yılı verilerine göre dünya’da 846 milyon kişi turizm hareketlerine katılmış ve elde edilen toplam gelir ise 733 milyar dolar olarak belgelenmiştir. Ülke olarak ele alırsak, yine 2006 yılı verilerine göre ABD 51.1 milyon kişiyi ülkesine çekmiş ve toplamda 85.7 milyar dolar gelir elde etmiştir (Çeken vd., 2008). Rakamlara baktığımızda turizmden elde edilen gelirin bir ülkenin dış ticaret açığının kapanmasında önemli rol oynayabileceğini söyleyebiliriz.

Bunun haricinde turizm, döviz girdisi ve istihdam olarak da ekonomiye katkı sağlamaktadır (Özbey, 2002). Döviz girdisi yukarıda bahsettiğim ABD’nin 2006 yılında sağladığı 85.7 milyar dolar’lık geliridir. İstihdam olarak ise 2009 yılı için dünya’da sadece Spa (Kaplıca) turizminde 1.2 milyon kişi istihdam edilmektedir (turizmden.com, 2009).

Birçok olumsuz yanı olduğu düşünülen turizmin aslında ekonomik olarak yoksul halka bile katkı sağladığı görülmektedir. Özkök’e (2006) göre; son on yıldır hükümetler ve kalkınmaya yardım eden kuruluşlar turizmi kültürel festivaller gibi aktivitelerle yoksul halka dayalı konuma getirmeyi çalışmaktadırlar. Örneğin; yapılan kültürel festivallerde pek fazla sermaye gerektirmeyen el yapımı ürünlerin rahatlıkla üretilip satılması. Yani, ekonomik açıdan turizmin yararından söz edilebilir.

Turizmin olumsuz yanları olduğundan yukarıda bahsettim. Turizmin olumsuz etkilerinden ziyade daha çok olumlu katkılarıyla konuşulması gerekmektedir. Fakat, turizmin olumsuz fiziki etkisinden bahsedecek olursak, aşırı ziyaretçi akımından dolayı doğal sit alanlarının tahrip edilebilmesi, çöp ve gürültü kirliliğinin oluşmasıdır diyebiliriz. Buna rağmen, turizm ülkelerin kaynaklarının farkına varmasını sağlar. Örneğin; doğal kaynakların korunması ve yeniden yapılandırılması gibi

1 5 1
2012-11-26T18:06:17+02:00

Ülkemizin tanıtılması

Kültürümüzün öğrenilmesi

Ekonomimize katkı

Kültür ve dil ticareti

1 5 1