Cevaplar

2012-11-27T13:14:52+02:00

1-   Manga Carta (1215)
2-   Virginia Anayasası (1776)
3-   İnsan Hakları Beyannamesi (1776)
4-   ABD Anayasası (1787)
5-   Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789)
6-   Köleliğe Karşı Sözleşme (1926)
7-   İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948)
8-   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950) ve Ek Protokoller
9-   Avrupa Sosyal Şartı (1961)
10-   Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
11-   Helsinki Sonuç Bildirisi (1975)
12-   Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi (1978)
13-   Madrid Kapanış Belgesi (1983)
14-   BM “İşkence ve Benzeri Muamelelerin Önlenmesi Sözleşmesi” (1988)
15-   Viyana Kapanış Belgesi (1985)
16-   Kopenhag Belgesi (1990)
17-   Bonn Konferansı (1990)
18-   Paris Şartı (1990)
19-   Moskova Belgesi (1991)
20-   Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Hakları Birleşmiş Milletler Deklarasyonu (1992)
21-   BM Milletler Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme  ile Ek Protokoller
22-   İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme (2000)
23-   Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslar arası Sözleşme (1972)
24-   Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (1981)
25-   AGİT İstanbul Zirvesi Şartı (1999)
26-   AB Anayasası
27-   Sened-i İttifak (1808)
28-   Gülhane Hatt-ı Humayunu (1839)
29-   Islahat Fermanı (1856)
30-   1876 Anayasası
31-   1924 Anayasası
  :))


2 4 2