Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-27T23:08:29+02:00

1.       Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde  bilgi  yanlışı vardır?

 

A)      Edebî eserlerde yazıldığı dönemin yaşam tarzı­nın özelliklerini görebiliriz.

B)       Bir dönemin bilimsel ve teknik düzeyi o dönemde yazılan edebî eserlerden belli olur.

C)       Edebî eserler, döneminin siyasî olaylarından etkilenemez.

D)      Bir toplumun eğitim düzeyi, o topluma ait edebî eserlerden tahmin edilebilir.

E)       Her edebî eser, bir sanat zevki sonunda ortaya çıkmıştır.

 

2.       I. Gelecek kaygısı

II. İnanç sistemi

III. Sanat geleneği

IV. Sosyal olaylar

V.  CoğrafîÖzellikler

 

Yukarıdaki unsurlardan hangisi edebî eserin olu­şumunda doğrudan etkili değildir?

 

A) I.          B) II.          C) III.           D) IV.         E) V.

 

3.       Hasretle çıkıyorken dağdan yokuş yukarı,

O açık alnıçekme sılanın rüzgârından!

Bak, kurtulan yurdunun taşları, toprakları,

Ayağınıöpüyor yırtık çarıklarından...

 

Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)      Şairin şiiri Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yazdığı

B)       Şairin sade ve anlaşılır bir dil kullandığı

C)       Özlem duygusunun işlendiği

D)      Kaybedilmiş bir savaş sonrası yazıldığı

E)       Halkın fakirlik ve sıkıntıçektiği

 

4.       Kız Ayşe, dilber Ayşe!

Halıyı sen ger Ayşe.

O zengin çocuğunu

Sana vermezler Ayşe!

 

Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)      Şairin halk edebiyatışiir geleneğinden yararlan­dığı

B)       Halkın geçim kaynağıyla ilgili bilgilerin yer aldığı

C)       Yazıldığı dönemde ekonomik farklılığın yaşamı etkilediği

D)      Halk edebiyatında az rastlanan bir ölçüyle yazıl­dığı

E)       Şiirin halkın sanat zevkinden uzak şekillendiği

 

5.       Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da

Hattâ sevda yüzünden ölmek de ayıp değil,

Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte

Yani yürekte.

 

Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)      Şairin halk edebiyatının yapı geleneğinden ya­rarlandığı

B)       Türk edebiyatının önemli aşk hikâyelerinin kah­ramanlarına yer verdiği

C)       Türk edebiyatında en çok işlenen konulardan bi­rini işlediği

D)      Gerçek sevginin yalanıyla karıştırıldığı bir dö­nemde yazıldığı

E)       Arapça - Farsça tamlamalara yer vermediği

6.       Isısın camlarından sabahın nuru

Kış rüzgârı, nisan yağmuru,

Göreyim şu dalların, derken, yeşerdiğini,

Mevsimin bahara erdiğini...

Dirlik, düzen, sağlık,

İç rahatlığı, gönül huzuru,

Bir çift küçük odası, avuç içi sofası

Üzerinden eksik olmasın

Ölmüş anamın duası,

Doğacak çocukların uğuru...

 

Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?

 

A)      Şairin ev ortamını huzurlu bulduğu

B)       Şairin yaşadığı dönemin inanç sistemini yansıttı­ğı

C)       Şiirin oluştuğu dönemde çocukların önemli oldu­ğu

D)      Şiirinin yazıldığı dönemde insanların kanaatkar olduğu

E)       Şairin günlük konuşma dilinden oldukça uzaklaş­tığı

 

 

 

7.       Baktım ki, toplamış memurlarını

Nutuk çekmede şefimiz.

El edip geçecektim yerime

Sessiz.

 

Yukarıdaki dizelerden yola çıkılarak aşağıdakiler­den hangisine ulaşılamaz?

 

A)      Şair halk söyleyişlerine yer veriyor.

B)       Şiir, dönemin sosyal hayatından izler taşıyor.

C)       Şair döneminin sanat anlayışından farklı bir çizgi ortaya koyuyor.

D)      Şair halkla iç içe yaşamaktadır.

E)       Şairin veya kahramanın mesleği memurluktur.

 

 

 

8.       Ölecekken düşünürüm doğacak çocuğumu,

Bütün ölmüşlerimi, kendi yolculuğumu

Allah'ım! Bilen sensin, buyruğunca yaşarım

Giymiş bayramlığını, yanı başımda karım.

 

Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?

 

A)      Şairin ölümü bir yolculuk olarak gördüğü

B)       Şairin gelecek nesillerle ilgili düşüncelerinin ol­duğu

C)       Şairin ekonomik durumunun iyi olduğu

D)      Şairin dini inancının nasıl olduğu

E)       Dönemde aile bağlarına önem verildiği

 

 

9.       Edebî metinde zihniyetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)      Zihniyet farklılığı milletleri birbirinden ayırır.

B)       Her metnin bir zihniyeti vardır.

C)       Edebî metinlerde sanatçının zihniyetini görmek mümkündür.

D)      Metinlerde kahramanlara ait zihniyetler vardır.

E)       Her metinde zihniyeti oluşturan unsurlardan yal­nızca biri işlenir.

1 5 1