Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-26T19:15:44+02:00

alıntıdır...

çalışkanlık
doğruluk
hoşgörülü olmak
birlik ve beraberlik
yardım severlik 
cesaret
konuk severlik
küçüklere sevgi,büyüklere saygı
vatanseverlik
açıklama

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-26T19:16:40+02:00
Cevap: İLK TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET

Kültür:Bir milletin maddi ve manevi değerlerinin tamamıdır. Milletin yaşam tarzıdır.
Medeniyet: Benzer kültürlerin bir araya gelmesi ile oluşan bütüne denir.
Bozkır: Çöl olmayıp, bol otlakları ile hayvancılığa elverişli ve kuru tarıma ortam hazırlayan,
Yarı kurak yaylalardır.
Bozkır Kültürü: Türk tarihinin ilk dönemleri özellikle Asya- Avrupa bozkırlarında geçmiştir. Coğrafya,İklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekillerinin toplumların yaşam tarzı üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu nedenle, bozkır iklimi de, Türk kültürünü yönlendiren temel unsur olmuştur. Türk yaşayışı, düşünce tarzı, inancı, dünya görüşü , örf ve adetleri bozkırın derin izlerini taşımıştır. 

İslamiyet Öncesi Kurulan Türk Devletlerinin Başlıca Özellikleri:
 Türklerin yaşadığı coğrafya, bozkır özelliği taşır. İklim ve coğrafyaları, hakimiyet anlayışlarını, musiki, din inanışlarını, örf ve adetlerini etkilemiştir.
 Uygur Türkleri hariç, göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdir.
 Bağımsızlıklarına düşkünlerdir. Türk halkı devletiyle işbirliği içindedir.
 Hakimiyet, hükümdar ailesinin ortak malı idi. ( Türk devletlerinin en zayıf yönü, saltanat hukukunun sağlam kurallara dayanmamasıdır.)
 Devlet sınırları, milletin ortak malı idi. Hakan bu toprakları korumakla görevli idi.
 Türk Devletleri, Töre kurallarına dayalı bir kuruluştu.

TOPLUM YAPISI

Oguş Urug Boy Budun ( Bodun) ======= İl ( El)
Aile Sülale Boy Millet Devlet
Oguş ( Aile): 
 Türk toplumunun en küçük sosyal birimi ailedir.
 Geleneksel Türk ailesi, tarafların eşitliğine dayalı “çekirdek aile” tipindeydi.
( Eski Yunan, Roma ve Slav aileleri, erkek egemenliğine dayanan, geniş aile tipindeydi. Aile Reisi, ailenin diğer fertleri üzerinde kesin söz sahibi idi. Onlara kendi mülkü gibi davranırdı. Kölesi gibi hükmederdi.)
 Evlenen kız, baba ocağından hissesini alarak ayrılırdı. Baba evi en küçük oğlana kalırdı.
 Türklerde tek eşlilik esastı ve kadın özgürdü.
 Toplumda kadın saygın bir yere sahipti.
Urug ( Sülale): Aile birliği ( soy- sülale) anlamındadır. Ailelerin bir araya gelmesi ile oluşur.
Boy: Aileler ve soyların bir araya gelmesi ile boylar oluşur.
 Her boyun başında bir “BEY” bulunur.
 Boy beylerinin görevi; Boyun çıkarlarını korumak, boydaki iç dayanışmayı ve düzeni, adaleti sağlamaktır.
 Boylar, siyasi niteliği olan birimlerdir. Dil ve soy birliğine dayanır.
 Boy beyleri, cesareti, mali kudreti, doğruluğu ile tanınmış, aile reisleri arasından seçimle iş başına gelirdi.
 Boyda; boy beyleri saygın bir yere sahipti. İL( Devlet) dağıldığında, boylar özelliklerini korurdu. Bu nedenle yıkılan bir Türk devletinin yerine yenisinin kurulması kolaylaşırdı. Eski Türklerde ki bu sosyal teşkilat, Türklerin tarih sahnesinden silinmesini engellemiştir.
Budun ( Millet) Boyların birleşmesi ile oluşan, Budunun başında yönetici olarak “HAN “ bulunurdu.
Devlet ( İL= EL) : Türklerde siyasi teşkilatlanmanın en üst kademesidir.
 Budunların birleşmesiyle ( bir merkeze bağlanmasıyla ) İl ( devlet ) oluşur. 
 İl (Devlet), belli toprağı, halkı,hukuki düzeni (Töresi ) olan siyasi bir topluluktur. 
Devleti Oluşturan Unsurlar: * Halk * Ülke( Vatan ) * Bağımsızlık * Hükümranlıktır. 
SOSYAL HAYAT
 Bozkırda sürekli hareket eden ve sıklıkla yer değiştiren Türkler,teşkilatçı olmak zorunda idiler.
 Türk devletlerinde halk sınıflara ayrılmazdı. Toplumda eşitlik esastı. Kölelik ve soyluluk yoktu. Din adamlarına da ayrıcalık tanınmamıştı.
 Halk, ekonomik ve dini özgürlüğe sahipti.
 Göçebe yaşam, Türkleri hayvancılık yapmaya zorlamıştır.
 At, Türklerin yaşantısında önemli bir yere sahiptir. “ At- Avrat- Silah kutsaldır.”
 Değişken ve sert iklimde uzun mesafeler kat etmek zorunda olmaları , atı evcilleştirmelerine neden olmuştur.
 “Atlı Göçebe Medeniyeti” de denilen Türk kültüründe atın evcilleştirilmesi şu sonuçları getirmiştir.
 Türklerin geniş topraklar üzerinde gidip gelmelerini kolaylaştırmıştır.  
0