Cevaplar

2013-11-30T18:25:39+02:00
* Cumhuriyetçilik 29.10.1923

* Halifeliğin kaldırılması 03.03.1924

* Eğitim ile ilgili değişiklikler

* Şeriat mahkemelerinin kaldırılıp yerine adalet mahkemelerinin kuruluşu

* Tekke ve zaviyelerin kapatılışı 02.09.1925

* Şapka ve kıyafet kanunu 25.10.1925

* Uluslar arası saat ve takvimin kabulü 26.12.1925

* Medeni kanunun kabulü 17.02.1926

* Türk ceza kanun kabulü 01.03.1926

* Türk kabotaj hakkının kabulü 01.07.1926

* Yeni harflerin kabul edilişi 01.11.1928

* Kadınlara belediye seçiminde oy hakkı verilişi 03.04.1930

* Türk kadının seçme seçilme hakkının verilmesi 08.10.1934

* Soyadı kanunu 21.06.1934
CUMHURİYETÇİLİK

23 Nisan 1920‘de TBMM açılması ile yeni hükümet, Cumhuriyet yönetimine göre düzenlenmiştir. Atatürk daha Erzurum kongresi sırasında, zaferden sonra yönetimin değişeceğini ve cumhuriyetin geleceğini söylemişti. TBMM milli egemenlik esasına dayanıyordu. Ancak Cumhuriyetin ilanın önünde bir engel vardı. Bu engel saltanattı. Milli mücadelenin zaferle sonuçlanması tarihi bir görev yapan 1.Dönem TBMM üyeleri seçim kararı alarak dağıldı.Yeni seçimlerin yapılmasından sonra TBMM çalışmalara başladı. 25 Ekim 1923‘te hükümetin istifası ile bir bunalım ortaya çıktı. Mustafa Kemal cumhuriyeti ilan etmek için beklediği fırsatı buldu. 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulması üzerine Çankaya Köşkünde arkadaşlarına “ yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz “ dedi. İsmet paşa ile birlikte 1921 Anayasasının bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı. Tasarı ile ilgili konuşmalardan sonra Cumhuriyet ilan edildi.

HALİFELİĞİN KALDIRILMASI

Halifelik; Hz. Peygamberimize vekil olarak İslam'ı yönetme görev ve ödevidir. Halife ise;islam devletinin başkanı, peygamberin ölümünden sonra onun yerine geçen, halef olan kimsedir. TBMM ‘ yi gereksiz gören Abdülmecit Efendi her Cuma ayrı camiye giden Abdülmecit efendi orada propaganda yaparak Osmanlıdan söz ediyor Cumhuriyete gölge düşürmek istiyordu, bunu önlemek ve dini politikaya sokmamak ve yapılacak yenilikleri gerçekleştirmek için halifeliğin kaldırılmasına karar verildi .3 Mart 1924‘ te kabul edilen bir kanun ile halifelik kaldırıldı.

TÜRKİYE'NİN YENİDEN İDARİ TEŞKİLATLANMASI

Türkiye’nin idari yapısı, 1921 ve 1924 anayasalarına göre düzenlendi.1924 anayasasının 89. ve 105. maddeleri illerin yönetimini kapsıyordu. Ülke; iller ilçeler, köyler ve bucaklar şeklinde yönetim birimlerine ayrılmıştı. Bu yönetimin başına merkezden yöneticiler atandı. Bu yöneticilerin yaptığı bütün işler hükümetin onayına bağlı idi. Bu yeni düzenleme ile hem inkılapların ülkenin her yerine yayılması hem de her yere hizmetin en iyi biçimde götürülmesi amaçlandı.

HARF İNKILABI

Türkler ; önce Göktürk ve Uygur yazışım , müslümanlığın kabulünden sonrada Arap alfabesi kullanılmaya başlandı. Türk sanatçılar (hattatları) bu alfabe ile eşsiz sanat eserleri yaratmışlardır. Fakat alfabenin zorluğu nedeni ile okuma yazma bilen çok az idi. Ayrıca Arapça ve Farsça kelimelerin yapısı Türkçe‘ye uymadığı için kendi dilbilgisi kurallarınıda yanında getirmişti, böylece Türkçe kelimelerin yazılmasında imla sorunu ortaya çıkmıştır. 2. Meşrutiyetten itibaren latin alfabesinin kullanılmasını tartışan, aydınlarımız vardı.1928 yılında Atatürk önderliğinde Dil Encümeni kurularak, Türkçemize uygun harfleri aramaya çalışmaları başladı. Latin alfabesini örnek alan yeni Türk harfleri,1 Kasım1928 tarih ve 1353 sayılı kanun ile kabul edildi.

KILIK KIYAFETTE DEĞİŞİKLİK

Atatürk Kastamonu’ya bir geziye giderken basma şapka giydi (1925). Memurlar ve halk bundan sonra bir buyruk olmadan bunu giymeye başladılar.
0