Cevaplar

2012-11-26T20:30:36+02:00

Uluslararası ilişkiler teorisi uluslararası olayların neden meydana geldikleri gibi
olduklarını açıklamaya çalışır. Teorisyenlerin büyük çoğunluğu egemen devletler
arasındaki ilişkiler hakkında spekülasyonlarda bulunurlar. Bunların amacı devletler
arasındaki karşılıklı politik etkileşim kalıplarını bulmak ve anlamaktır.! Bazıları"ise daha
da ileri giderek bu etkileşim kalıplarından geçmişteki olayları açıklayabilecek ve
gelecekteki olayları öngörmelerine olanak sağlayabilecek genel prensipiere ulaşmaya
çalışırlar.2 Fakat bu çaba, daha en başından, açıklanması umulan olaylar bütününün
tanımlanmasını yapmak ve sınırlarını çizmekle başlayan bir dizi kavramsal ve
metodolojik problemi de beraberinde getirir.
Bu çerçevede, bu makale uluslararası ilişkilere ve onun teorisine ilgi duyanlara
konuyu bir parça olsun tanıtmayı amaçlamaktadır. Buradan hareketle, bu makalenin temel
uğraşı a) konunun bir tanımını vermek ve akademik bir disiplin olarak sosyal bilimler
içindeki yerini araştırmak; b) uluslararası ilişkiler çalışmalarında kuııanılan metodları ve
yaklaşımları belirlemek; ve son olarak da c) akademik bir disiplin olarak gelişiminin
oldukça genel bir tarihini vermek ve bunun uluslararası ilişkilerin ele alınış şekilleri
üz~rinde~ etkilerini belirlemek, olacaktır.

0