Cevaplar

2012-11-26T20:36:17+02:00

1) "Sümerlerde Patesi adı verilen krallar tanrılarının adına mülkiyeti işleten ve koruyan yetkiye sahipken sonraları yarı tanrı veya rahip-kral durumuna gelmişlerdir." 
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? 
A)Otoritenin dinsel nitelikli olmasına B)Özel mülkiyet hakkının yaygınlaşmasına 
C)Yazılı kanunların hazırlanmasına D)Siyasi birliğin sağlanmasına 

2) Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de yapılan kazılarda Asurlulara ait ticari nitelikli kil tabletler bulunmuştur. 
Kültepe'de bulunan bu ilk yazılı belgeler Anadolu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur? 
A)Değişik uygarlıkların kurulduğuna B)Anadolu'nun tarihi devirlere geçtiğine 
C)Siyasi birliğin sağlandığına D)Yerleşik hayatın Asurlularla başladığına 

3) "Sümerler tanrılarından uzun süre yaşamak yoksul düşmemek ve hasta olmamak gibi isteklerde bulunurlardı." 
Yukarıdaki açıklamaya göre Sümerlerin tanrı ve yaşam anlayışlarıyla ilgili olarak; 
I- İsteklerinin yaşam standardına yönelik olduğu 
II- Sadece Üyeler Linkleri ve Resimleri Görebilir...  sorunlarına önem verdikleri
III-Tanrılarını insan şeklinde yorumladıkları yargılarından hangilerine varılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III 

4) Mezopotamya'da farklı etnik gruplar tarafından değişik adlarla devletler kurulmasına rağmen Sümer kültürü benimsenmiş ve bölgede bir kültür bütünlüğü oluşmuştur. 
Buna göre kültür bütünlüğünün oluşmasında 
I- Toplumların askeri güçlerinin aynı olması 
II- Sümer kültürünün güçlü olması 
III-Yönetim biçimlerinin benzerliği 
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız II D) II ve III 

5) Mezopotamya'da ilk yazıyı bulan Sümerler aynı zamanda hukuk kuralları da geliştirmişler Ay ve Güneş tutulmalarının devirli hareketler olduğunu bulmuşlardır.
Buna göre; 
I Ay ve Güneşi tanrılaştırmalardır. 
II Bilim gelişmiştir. 
IIITarihi çağlar Mezopotamya'da başlamıştır. yargılarından hangilerine varılabilir? 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III

1 5 1
2012-11-26T20:36:48+02:00

ANADOLU MEDENİYETLERİ
HİTİTLER:
*Hititler M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu'ya gelerek Kızılırmak kıvrımı çevresine yerleştiler. Başkentleri Hattuşaş (Boğazköy)'dır.
*Hitit devleti ilk devirlerde birçok feodal beylikten oluşuyordu.Daha sonra merkezden gönderilen valiler sayesinde merkezi otorite sağlandı.
*Devletin başında büyük kral unvanlı bir hükümdar bulunurdu.Kral aynı zamanda başrahip, başkomutan ve baş yargıçtı.
*Hititlerde krala danışmanlık görevi yapan ve soylulardan oluşan Pankuş Meclisi vardı.Bu meclis kralın görevlerini denetler.ve devlet işleri burada görüşülerek karara bağlanırdı.Pankuş Meclisi tarihte bilinen ilk meclistir.
*Kralın eşine Tavananna denirdi.Pankuş Meclisi ve Tavananna devlet yönetiminde etkiliydi.hititlerde çok tanrılı inancı vardı.tanrı sayısının fazla olmasından dolayı ülkeye Bin Tanrılı İli denirdi.
*Hititler tanrılarına hesap vermek amacıyla Anal adı verilen günlükler yazarlar.Ve ilk tarih yazıcılığı başlar.
*Çivi yazısı ile hiyeroglif yazısını (resim yazısı)nı kullandılar.
*Hititler Suriye'ye hakim olmak için M.Ö 1296 yılında Mısırlılarla savaştılar.16 yıl süren savaşlardan sonra Hititler ve mısırlılar arasında M.Ö 1280 yılında Kadeş Antlaşması yapıldı.
*Hitit devleti M.Ö 1200 yılında Anadolu'ya gelen Frigler'in saldırılarıyla yıkıldı.

Frigler
*M.Ö. 1200 yılında Sakarya Irmağı çevresinde kuruldu.
*Başkentleri Gordion'dur
*Ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanıyordu.bu sebeple tarım ve hayvancılığı korumak amacıyla çeşitli önlemler aldılar.
*Friglerde saban kırmanın, öküz öldürmenin cezası ölümdü.
*Krallarına Midas adı verilirdi.En önemli tanrıçaları Kibele idi.Tanrılarının ilkbaharda doğduğuna, son baharda öldüğüne inanırlardı.
*Friglerde kuyumculuk kaya mimarisi ve kaya işlemeciliği, tahta işçiliği, halı ve kilim dokumacılığı gelişmiştir
*Frigler M.Ö. 676'da Kimmerler tarafından yıkılmıştır.
Lidyalılar
*Batı Anadolu'da Gediz ve Menderes Irmakları arasında kalan verimli topraklar üzerine kuruldu.
*Başkentleri Sard'dır.
*M.Ö 700-300 yılları arasında kurulmuşlardır.
*Krallarına Giges adı verilirdi.
*Lidyalıların ekonomilerinin temeli ticarete dayanırdı.M.Ö 700 yılında parayı icat ederek ticaretteki takas usulünü kaldırdılar.
*Düzenli ve sürekli bir orduları yoktu.ülkelerini paralı askerlerle korurlardı.Bu yüzden ülkeleri çabuk yıkıldı.
*İzmir'den mezpotamyadaki bir şehir olan Ninova'ya kadar uzanan Kral Yolu'nu inşa ettiler
*M.Ö 547 yılında Persler tarafından yıkıldılar.
Urartular
*Urartular M.Ö 900 yılında Van Gölü ve çevresinde kuruldu.
*Başkentleri Tuşpa'dır.
*Anadou'da ilk defa federal bir devlet kurdular.
*Mimari alanda çok geliştiler.yaptıkları kaleler, tapınaklar, mezarlar ve tarımı geliştirmek için açtıkları su kanalları günümüze kadar ulaşmıştır.
*Urartular tanrılı dini inanca sahiptiler ve ölümden sonraki hayata inandıkları için mezarlarını kayalardan oyarak oda şeklinde yaptılar ve ölülerini günlük eşyalarıyla gömdüler.
*M.Ö 600 yılında İran'dan gelen Medler tarafından yıkıldılar.
İyonlar
*M.Ö 1200 yıllarında Yunanistan'dan gelen Akalar ve yerli halk tarafından Foça ve Büyük Menderes ırmakları arasında kuruldu.
*İyonlar şehir devletleri halinde yaşadılar.Bu nedenle siyasi bütünlük sağlanamadı.Şehir devletlerine Polis adı verilirdi.Bu şehir devletlerinin en önemlileri Efes, Milet ve Foça'dır.
*Merkeziyetçi bir yönetim anlayışının olmaması İyonlarda demokratik bir yönetim anlayışının ortaya çıkmasında etkili oldu.Bu durum İyonlarda hür düşünce ortamının gelişmesini sağladı, bilim ve felsefe alanında ilerlemelerinde ortam hazırladı.Pozitif bilimler alanında Tales, Pisagor, Hipokrat ve Heredot gibi dünyaca ünlü bilim adamları yetiştirdi.
*Mısır takvimini ve Fenike alfabesini kullanarak geliştirdiler.
*İyonlar, Akdeniz ve Karadeniz'de ticaret kolonileri kurdular.
*İyonların, Ön Asya'da gelen ticret yollarının kesişme noktasında bulunmaları kültürel etkileşim ve bilimsel faaliyetlerin gelişmesine sebep oldu.
*İyonyalılar, çok tanrılı dini inanca sahiptiler.Tanrılarının insan şeklinde heykellerini yaptılar. 
*İyonlar,mimaride İyon Nizamı adı verilen bir tarz gelştirdiler.Efes'teki Artemis Tapınağı Sisam adasındaki Hera Tapınakları dünyaca ünlü eserleridir.
*M.Ö 650-456 yıllarnda Perslerin, daha sonra Romalıların egemenliğne girdiler.

1 5 1