Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-27T15:15:01+02:00

Bilgi en genel anlamda bilincin bir nesneye yönelik kavrama faaliyeti demektir. Bunun dı­şında genel kullanımda bir inancı belirtmek, bir dilekle bulunmak ya da bir görüşü belirle­mek için de kullanılır. Bir anlamda bazı düşü-nürve araştırmacılar bilgi kavramının tanımla­namaz bir kavram olduğunu, dolayısıyla bilgi olmayan bir şeyden bilginin üret ilemeyeceğini bile İleri sürmüşlerdir. Bununla birlikte bilgi kelimesi, bir yandan bilmek eylemini ve bili­nen nesneyi gösterir, öte yandan bir şeyin zi­hinde biçiminin oluşumunu anlatır. Çünkü bir Şeyin zihinde biçimi oluşmadan o şey bilgi hali­ne gelmez. Felsefe ve psikoloji anlamında bilgi, genel olarak önermeler şeklinde ifade edebilme ya da bir önermenin doğru olduğunu veya olabi­leceğini bilme durumudur. Bu bakımdan bilgi­nin dilin varlığını gerektirmesi, onun sadece söze dayak önermelerle ifade edilebileceğini düşündürmez. Kaldı ki, bir kimsenin herhangi bir şeyi bildiğini ileri sürmesi, o şeyi her za­man bildiği anlamına da gelmez, çünkü o şeyi doğru bilmediği veya yanlış bildiği önermeyi ifade etmesi de mümkündür. Bu bakımdan doğruluğu, daha açık söyleyişle nesnesine uy­gunluğu İsbat edilen ve yeterli derecede temellendirilen önermeler bilgi olarak tanımlanabi­lirler. Nitekim mantıkçı pozitivistlerden Alf-red Ayer bilginin varlığından sözedebilmck için, bilindiği ileri sürülen şeyin doğruluğunu, ileri süren öznenin Önermesinin doğruluğun­dan şüphe etmemesini ve bunda haklı olması­nı gerekli ve yeterli görür. Kısacası mantık açı­sından bilgi, yargılarımızın gerçeklik ile uygun­luk halinde bulunduğunu belirtir. Fakat psiko­loji açısından bilgi nesnelerin duyular ve anla­yış gücü tarafından kavranmasını ve tanınma­sını sağlayan ruhsal faaliyet demektir ki, böyle­ce mantıktakinden farklılık gösterir.

0
2012-11-27T15:49:49+02:00

bilim açısından biginin önemi çok önemlidir çünkü bir şeşeyi bilmek bilgiyili olmayı sağlar

0