C- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (70 puan) (Her soru 5 puandır)

1. Bir takım bilgilerin, sembollerin, bir takım hedefler tarafından üretilmesi geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine kitle iletişim adı verilir. Kitle iletişiminde kaynak ile hedef arasındaki kanallara ise kitle iletişim araçları denir.

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından birisi değildir?

A) Gazete B) Telefon C) Radyo D) Televizyon

2. Bir gazeteci, ünlü bir sanatçıyı ailesiyle yaptığı tatilde izinsiz olarak fotoğraflarını çekmiş, bu tatilde sanatçının çocuklarına şiddet uyguladığı ile ilgili yanlış bir haber yapmıştır.

Buna göre gazeteci ile ilgili,

I. Doğru haber alma özgürlüğünü ihlal etmiştir.

II. Özel yaşamın gizliliğine müdahale etmiştir.

III. Basın ilkelerine uygun davranmamıştır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve III D) I, II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevlerinden biri değildir?

A) Yaşadığımız kentin, ülkenin dışında olup bitenlerle ilgili olarak bize ulaştırdığı bilgilerle, bunlardan haberdar olmamızı sağlar.

B) Bireylerin toplumdaki diğer birey, grup, hatta ulusların, belirli sorun veya konulara ilişkin görüşleri hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur.

C) Kitle iletişim araçları sadece eğlence programları sunarak, kitlelerin eğlenme ihtiyaçlarını ucuz ve kolay yoldan karşılamalarını sağlar.

D) Kitle iletişim araçları bireylerin, içinde yaşadıkları toplum ve toplumun sorunları hakkında daha geniş bilgi sahibi olmalarını sağlar.

4. Her insanın yaşamının sadece kendisini ilgilendiren özel bir yönü vardır. Bunu diğer insanlarla paylaşıp, paylaşmamaya kendisi karar verir. Diğer insanlar, bireyle ilgili özel bilgileri öğrenme hakkına ve müdahalede bulunma yetkisine sahip değillerdir.

Parçada aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmaktadır?

A) Yaşama hakkının B) Sağlık hakkının

C) Özel yaşamın gizliliğinin D) Dilekçe hakkının

5. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinin nedenlerinden birisi değildir?

A) Verimli tarım arazileri B) Nüfusun dağılışı

C) Ulaşım olanakları D) Su kaynakları

6. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk'ün iletişimle ilgili yaptığı çalışmalara örnek olarak gösterilemez?

A) Anadolu Ajansı'nın kurulması

B) İrade-i Milliye gazetesinin kurulması

C) Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin kurulması

D) Kılık kıyafet ve şapka kanununun çıkarılması

7. Türkiye'de yoğun nüfuslanan merkezlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş olanaklarının fazla olması

B) Yer şekillerinin engebeli olması

C) Orman zenginliğinin fazla olması

D) Yer altı kaynakları yönüyle zengin olması


8.
Atatürk, Milli Mücadele yıllarında bazı yayın organlarının Milli Mücadele'ye zarar verici yayınlar yaptığını görünce, İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye gazeteleri ile Anadolu Ajansı'nı kurdurmuştur.

Bu bilgilere göre Atatürk ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Anadolu'da meydana gelen gelişmeler hakkında halkı doğru bilgilendirmek istemiştir.

B) Sadece iletişim alanında yenilikler yapmıştır.

C) Zor şartlarda bile iletişime önem vermiştir.

D) Halkı, Milli Mücadele konusunda bilinçlendirmek istemiştir.

9. I. Ulaşım koşullarının iyi olması

II. İklim koşullarının elverişli olması

III. Tarıma elverişli arazilerin bulunması

IV. Yer şekillerinin yüksek ve engebeli olması

Türkiye'de bir yerleşim merkezinin gelişmesinde ve nüfusunun artmasında, yukarıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) I B) II C) III D) IV

10. Nüfus sayımının;

I. Çalışan ve işsiz sayısını

II. Nüfus artış oranını

III. Nüfusun sektörel dağılımı

IV. Nüfusun cinsiyet dağılımını tespit etme gibi amaçları vardır.

Bu amaçlardan hangisi ya da hangileri ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi vermez?

A) Yalnız I B) II – III C) III – IV D) Yalnız IV

11. Selim’in yaz tatilini geçirmek için Çanakkale’ye gitmesi

Aysu’nun üniversite okumak için İzmir’den İstanbul’a gitmesi

Mehmet’in kan davası nedeniyle Mardin’den İzmir’e gelmesi

Esra’nın fındık toplamak için Bitlis’ten Giresun’a gitmesi

Yukarıdaki kişilerden hangisinin ya da hangilerinin yaptığı göç, geçici göçlere örnek gösterilebilir?

A) Yalnız Aysu B) Aysu ve Mehmet

C) Selim ve Esra D) Selim, Aysu ve Esra

12. Eskiden sadece radyo ile yetinen halkımız artık televizyonla da yetinmez hale geldi. Şu an tüm bölgelerimizde televizyonsuz ev yok gibi. Ayrıca, çoğu köylerimizde önemli bir oranda gazete okurlarına rastlamak mümkün.

Buna göre ülkemizle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? www.yazilisorulari.org

A) Kültür seviyesi yükselmektedir.

B) Kitle iletişim araçlarından yararlanan kişi sayısı artmaktadır.

C) Kırsal kesimlerde iletişim gelişmektedir.

D) Türkiye’de basın ve yayın hizmetleri sansürsüzdür.

13. Ülkemizin herhangi yöresinden ayrılan insanların, başka bir yöredeki şehirlere ve kasabalara yerleşmesine iç göç denir.

Bu tanım dikkate alındığında, Türkiye’de yaşanan iç göçlerin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Nüfusun ülke içinde dengesiz dağılması

B) Kentlerde konut sıkıntısının ortaya çıkması

C) Ülkede nüfus miktarının artması

D) Kentlerde belediye hizmetlerinin aksamasına bağlı olarak çevre kirliliğinin artması

14. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalara örnek gösterilemez?

A) Suçlayıcı konuşmak B) Alay etmek

C) Kendi fikrini söylemek D) Konuyu saptırmak

arkadaşlar cevaplarını 1.a 2. b vb. şeklinde cevaplar msınız acil şimdiden teşekkür ederim

(15 puanlık soru)

not :puan için yazı yazanı şikayet ederim

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-27T17:14:50+02:00

1.a  2.b 3.c 4.c 5.b 6.d 7.a 8.b 9.d 10.d 11.c 12.d 13.c 14.c 

4 4 4
2012-11-27T20:06:53+02:00

1.a  2.d 3.c 4.c 5.b 6.d 7.a 8.b 9.d 10.d 11.c 12.d 13.c 14.c 

1 5 1