Cevaplar

2012-09-29T21:36:11+03:00

Teknoloji, insanın topluluktan toplum haline gelmesinde başrolü oynayan temel faktördür.
İnsanı diğer canlılardan ayıran, toplumları farklılaştıran, aynı toplum içerisinde de farklılaşmanın
temel esası olan bir kavramdır. Bu kavramı genel bakışla; insanı ve toplumu sosyal, ekonomik,
siyasal, kültürel yapısını değiştirme ve dönüştürme etkisine sahip insan zekâsının sıçrama yapma
yeteneğiyle kendini yeni ortamlara taşıyan bir kavram olarak tanımlayabiliriz.

İnsana kimlik kazandırma, birey olma, kendini tanıma ve tanıtma, farklılaştırma ve
yabancılaştırma, uygarlaştırma ve ilkelleştirme, ayrıştırma ve birleştirme, egemenlik kazandırma
ve uydulaştırma v.b özellikleriyle birbirinin karşıtı olguları aynı zaman ve mekân diliminde
oluşturma özelliğine sahip olan bu kavram, günümüzde çok önemli bir alt yapı kavramı olarak
karşımıza çıkmıştır. Örneğin, finans alanında özellikle banka hizmetlerinde devrim yapan şey
bilgisayar teknolojisidir. Günümüzde zaman, emek, verimlilik, tasarruf, yatırım, istihdam,
üretim, tüketim, maliyet, finans vb kavramların çağdaş anlamlarından bahsedeceksek teknoloji
ayrılmaz bir koşuldur.

Toplumsal yaşamımızın bugününü ve yarınını doğrudan ya da dolaylı olarak her
an etkileyen teknolojiyi ve türevi olan teknolojik olayların ne hızını kesebiliyoruz ne de
engelleyebiliyoruz. Önlenmesi imkânsız bir fırtına gibi sürükleyici ve çekiciliğiyle önüne kapıp
başkalaştırıyor ve yeniden şekillendiriyor. Barışa ve insanlığın yararına kullanılabildiğinde bir
uygarlık çarpanı ama bir delinin elinde olduğunda da bir yıkım makinesi olduğu apaçık.
Günümüzde gelişmişliğin bir ölçüsü de sahip olunan ve ondan faydalanma teknoloji düzeyiyle
ölçülüyor. Sanatın, edebiyatın, politikanın, ekonominin tüm kavramlarını açıklamada
teknolojinin nimetlerinden yararlandığımız gibi belli bir oranda yozlaşmanın, bozulmanın ve
yabancılaşmanın nedenlerini de buna yüklemekteyiz. Geçmişte olduğu gibi teknolojik meydan
okumalara karşı cevap verebilen toplumlar yaşamalarına bundan sonra da bu formülle devam
edebileceklerdir. kaynak: çukurova üniversitesi 

0
2012-09-29T21:36:31+03:00

teknolojinin ekonomide etkileri 

1970′lerde dünya kapitalizminin içine girdiği krizde ekonomik ortamın yarattığı belirsizlik özellikle teknolojik değişim karşısında hem firmalar hem de hükümetler açısından doğru değerlendirmeler yapılıpdoğru politikalar ve stratejiler saptamayı çok önemli kılıyordu. Dünya ekonomisinde kriz sonrası ortaya çıkan tüm bu gelişmeler rekabetin koşullarını da değiştirdi ve Batılı ülkelerin sanayilerini bir yeniden yapılanmaya zorladı. 1970′lerden bu yana dünya pazarlarında dalgalanan ve sürekli değişen talebe karşı esneklik kazanma çabası içinde üretim süreçlerinde teknolojik bir dönüşüm gerçekleştiriliyor. Üretim süreçlerinde ortaya çıkan bu teknolojik dönüşümün doğası yönü nedenleri ve sonuçları üzerine farklı alanlarda yapılan çeşitli çalışmalar bu dönüşümün çok farklı yanlarını ön plana çıkarıyor. Bu çalışmaların hemen tümünün vurguladıkları nokta ürün geliştirmenin ve yeni teknolojilerin yaygın kullanımının ülkelerin ekonomik büyüme süreçleri üzerinde çok önemli rolleri olduğudur. Genellikle gelişmiş ülkelerde yapılan bu çalışmalarda ulaşılan teknolojik yeniliklerin ekonomik büyümenin itici gücü olduğu sonucu kabul görmüştür. Son dönemlerde uluslararası ticaret alanında yürütülen teorik ve ampirik çalışmalarda da ülkelerin rekabet gücü kazanmasında teknolojinin önemi vurgulanıyor.
0