Cevaplar

2012-11-27T19:48:43+02:00

Nüfus artışına bağlı olarak şehirlerin yayılım alanının genişlemesi, çayır ve meraların aşırı otlatılması, erozyon, heyelan, fabrikalardan çevreye bırakılan gazlar, barajların kurulması, sanayi atıklarının meydana getirdiği kirlilik, sanayileşme ile ortaya çıkan asit yağmurları ve yol yapım çalışmaları canlı yaşamını olumsuz etkilemektedir. .

0
2012-11-27T19:49:12+02:00
 Biyolojik Çeşitliliğe Etki Eden Faktörler   Genel anlamda ekosistemlerin sağlıklı yapısına ve işleyişine zarar veren her tür iç ve dış tehditler biyolojik çeşitliliği doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. Günümüzdeki en büyük sorun özellikle gelişmekte olan ülkelerde yıllık nüfus artışının yüksek olmasıdır. Dünyada asit yağmurları, iklimde gözlenen sera etkisine bağlı ısınma, doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan tarzda kullanımı ve aşırı tüketimi geleceğe dönük ciddi endişeleri yaratmaktadır.

Türkiye de bazı yörelerde ekosistemler üzerinde nüfusun baskısı oldukça yüksektir. Bu nedenle orman alanlarında gözlenen daralma, İç ve Doğu Anadolu step ekosistemlerinin aşırı otlatma ve tarıma açma ile zorlanması, beraberinde erozyona neden olmaktadır. Bütün bu sorunların temelinde biyolojik çeşitliliğe ilişkin yeterli ve güvenilir verilerin olmaması yanında yakın yıllara kadar koruya ilişkin duyarlılığın oluşturulamaması ve sürdürülebilir kullanıma ilişkin düzenlemelerin yapılmamış olması yatmaktadır. 
Tarımsal uygulamalarda kullanılan çeşitli kimyasal gübre ve ziraii mücadele ilaçlarının yöredeki biyolojik çeşitliliğe negatif etkisi olduğu bilinmektedir. Türkiye gibi tüm ülkelerde doğal alanlara baraj, yol yapımı, şehirleşme vb. faaliyetlerle zarar verildiği ve bunun da biyolojik çeşitliliğin daralmasıyla sonuçlandığı bilinen bir gerçektir. 
Gerek yeni koruma alanlarının oluşturulması ve gerekse biyolojik çeşitliliğin öneminin anlaşılması konularında belki de en önemli sorun, sürdürülebilir kalkınma ve akılcı kullanım konularındaki siyasal, ekonomik ve eğitim düzeyi ile ilgili eksikliklerdir. Bu eksikliklerin giderilmesi yanında halkın katılımının sağlanması da büyük önem taşımaktadır.
Kuş ve memeli türleri için ise bilinçsiz ve kontrolsüz yapılan avcılık faaliyetleri ana tehditlerin başında gelir. Doğal yaşam alanlarının tahribi, tarım ilaçlarının yanlış kullanımı, meraların tarım alanlarına dönüştürülmesi, aşırı otlatma, düzensiz yerleşim ve şehirleşme, karayolları ağının gerekli fizibilite çalışmaları yapılmadan yaygınlaştırması, yasal düzenlemelerin yetersizliği veya yasaların etkili bir şekilde uygulanmaması diğer tehditlerdir. 
Türkiye de biyolojik çeşitliliği tehdit eden etmenler büyük bir değişkenlik göstermektedir..    
0