Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-12-03T19:29:19+02:00
utadgu Bilig (IPA: [qʊtaðˈɢʊ bɪˈlɪɡ]) (Günümüz Türkçesi ile: Mutluluk Veren Bilgi) , 11. yüzyıl Karahanlı Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arslan)'a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe eser.Konu başlıkları  [gizle] 1 Eserin genel özellikleri2 Yusuf Has Hâcib3 Yusuf Has Hâcib’in eseri “Kutadgu Bilig”3.1 Kitabın adı3.2 Kitabın içeriği3.3 Şekil ve anlatım3.4 Nüshalar3.4.1 Herat nüshası3.4.2 Fergana nüshası3.4.3 Mısır nüshası4 Ayrıca bakınız5 KaynakçaEserin genel özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]11. yüzyılda yazılmıştır.Yusuf Has Hacib yazmıştır.Mesnevi tarzında yazılmıştır.Siyasetname türünün ilk eseridir.Eserde kullanılan bazı sözcükler günümüzde de kullanılıyor.Türk dilinin Hakaniye (Çağatay) lehçesi ile yazılmıştır.Nazım birimi beyittir. (Redif ve kafiye kullanılmıştır.)İslamiyet'in Türklerce kabulünden sonraki ilk yazılı eserdir.Allegorik ve didaktiktir.Bazı bölümlerinde ansiklopedik bilgiler içerir.'Kutlu Olma Bilgisi' veya 'Mutluluk Veren Bilgi' olarak Türkiye Türkçesine aktarılabilir.18 ayda tamamlanmıştır.4 soyut kavram üzerine kurulmuştur. Bunlar; Kün Togdı (hükümdar, kanun, adalet); Ay Toldı (mutluluk, saadet); Odgurmış (akıbet, hayatın sonu); Ögdülmiş (Akıl, zeka)Nasıl mutlu olabileceğimizi,hayata nasıl tutunabileceğimizi yazmıştır.Yusuf Has Hâcib[değiştir | kaynağı değiştir]Ana madde: Yusuf Has HacibYusuf Has Hâcib hakkındaki bilgilerin tek kaynağı, yine kendi eserine sonradan eklenmiş olan manzûm ve mensûr mukaddimelerdir. Yusuf, XI. yüzyılda, Balasagun (Kuz-Ordu)’da doğmuştur. Asil bir aileye mensup olup, ilmi, fazîletleri, zühd ve takvası ile cemiyetin içinde en yüksek hizmet mertebesine ermiş bir zattır. Eserine Balasagun’da başlamış, daha sonra gittiği Kaşgar’da tamamlamış (1069-1070) ve Karahanlı hükümdarı Tavgaç Kara Buğra hânlar hânının huzurunda okumuştur. Hâkan, şâirin kalem kudretini takdir ederek, ona iltifat etmiş ve yanına alarak, ona “has hâcib” unvanını vermiştir. Bundan dolayı nâmı Yusuf Has Hâcib olarak yayılmıştır. Üzerinde 18 ay uğraştığı eserinin bazı beyitlerinde (365-371) 50 yaşında olduğunu belirtmektedir. Bu beyitlerden hareketle O’nun 1019 yılı civarında doğduğunu söyleyebiliriz. Ölümü hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Eserin ilave kısmında kendisinden bahsederken, ihtiyarladığını, hayatını insanlara hizmet etmekle geçirerek ibâdete geç kaldığını belirtmektedir.Yusuf Has Hâcib’in eseri “Kutadgu Bilig”[değiştir | kaynağı değiştir]Kitabın adı[değiştir | kaynağı değiştir]Yusuf Has Hâcib, eserinde kitabın adını ve mânasını şu beyitlerle açıklamıştır:Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum; Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. (beyit 350)Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım; Bu kitap uzanıp, her iki dünyayı tutan bir eldir. (beyit 351)İnsan her iki dünyayı devletle elinde tutarsa;Mes’ud olur, bu sözüm doğrudur. (beyit 352)R. Rahmeti Arat, Kutadgu Bilig’in “kutlu olma bilgisi” anlamına geldiğini söylemiştir.S. Maksudi Arsal’a göre; Kutadgu Bilig’deki “kut”, “siyasî hakimiyet” kavramını ifade etmektedir ve talih, saadet ve bahtiyarlık ikinci planda kalan ve ancak sonraları ortaya çıkan talî mânalardır.G. Doerfer, “kut” tabirini, “insanın bir nevî otonom ruhî kudretidir ki, bilhassa hükümdar için Gök ve Yer tarafından desteklenmeye muhtaçtır.” Şeklinde açıklamaktadır.Kitabın içeriği[değiştir | kaynağı değiştir]Eser, 4 ana unsur ve bu 4 unsuru temsil eden sembolik şahsiyetler üzerine kurulmuştur.İsimAnlamıMeslekSembolüKün-Togdı"Gün Doğdu"HükümdarAdaletAy-Toldı"Dolunay"VezirMutlulukÖgdülmiş"Övülmüş"Bilge:vezirin oğluAkıl (ya da Bilgi)Odgurmış"Uyanmış"Derviş:vezirin kardeşiAkıbet (Yaşamın sonu)Kitap, baştan sona bu 4 sembolik şahsiyetin karşılıklı konuşma ve münarazalarından oluşmaktadır. Eserde Tanrı, Muhammed Peygamber, Dört Halîfe ve Tabgaç Buğra Hân methedilikten sonra; iyilik etmenin faydaları; bilgi ile aklın meziyet ve faydaları; devletin sıfatı; adalet vasfı; hükümdarın vasıfları; vezirin, kumandanın, ulu hâcibin, kapıcıbaşının, elçilerin, kâtibi hazinedârın, aşçıbaşının, içkicibaşının, hizmetkârların vasıfları; dünyanın kusurları; ahiretin kazanılması; beylere hizmet etmenin usûl ve nizâmı, hizmetkârlarla nasıl geçinileceği, avâm ile nasıl münâsebet kurulacağı, Ali evlâdı, âlimler, tabipler, efsûncular, rüya tâbircileri, müneccimler, şâirler, çiftçiler, satıcılar, hayvan yetiştirenler, zenâat erbâbı, fakirler ile münâsebet; evlilik; çocuk terbiyesi; hizmetçilere nasıl muâmele edileceği; ziyafete gitme âdabı; ziyafete davet usûlü; memleketi tanzim etme usûlü; doğruluğa karşı doğruluk, insanlığa karşı insanlık gösterilmesi; zamanın bozukluğu ve dostların cefası konuları işlenmiştir.Eser, 6645 beyit, 85 bâbdan oluşmaktadır. Beyit numaraları parantez içinde belirtilmekle birlikte 85 bâb aşağıdaki gibidir:
1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-12-03T19:30:11+02:00
KUTADGU BİLİG (11.yüzyıl) MutLuluk veren bilgi anlamına gelen bu eserin yazarı Yusuf Has Hacib’dir.Sanatçı eserini 1069 yılında Balasagun’da yazmaya başlamış 1070′de Kaşgar’da bitirip Karahnlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunmuştur.
İslam kültürü etkisindeki Türk Edebiyatı’nın edebi değer taşıyan ilk örneğidir.İdeal bir toplumun nasıl yönetilmesi,ideal bir hükümdarın nasıl olması gerektiğini ve çevresindekilerin ona nasıl nasıl hizmet edeceğini anlatan dini,siyasi,ahlaki,alegorik,ve didaktik bir eserdir.
Mesnevi biçiminde yazılan eserde 6645 beyit 173 dörtlük vardır.Hem aruz ölçüsü hem de hece ölçüsü kullanılmıştır.
Hakaniye Lehçesiyle yazılmış olup Arapça ve Farsça sözcüklere az yer verilmiştir.Aruz ölçüsüyle yazılan ilk Türkçe eserdir.Türk Edebiyatı’nın ilk mesnevi örneğidir.Devlet adamlarına öğüt verdiği için ilk siyasetname örneğidir.Divan Edebiyatı özelliklerini taşıyan ilk eserdir.
Eserdeki Semboller Ve Temsil Ettikleri Kavramlar
Karakterin Adı Karakterin Eserdeki Konumu Karakterin Temsil Ettiği Kavram
Kün togdı hükümdardır (köni töri) Doğruluk ve adaleti

1 4 1
profilime teşekkür edermisin lütfen
tbi.