Cevaplar

2012-11-27T23:51:37+02:00
Kompozisyon kavramı, insanın «düzen-e olan tutkusundan doğmuş-
tur. Kainatı dikkatli bir gözle ‘incelersek,: varlıkların biçiminde ve ilişkile-
rinde, gizli veya açık bir düzen görürüz. Toplumun bütün kesimleri, ça-
lışmalarını belirli bir düzen içinde yapmayı arzular. Toplumda iş bölümü,
bu arzunun bir sonucudur. Organizatörlük, koordinatör!ük ve dekcratör-
lük gibi meslekler, toplumun düzen ihtiyacına cevap vermek üzere orta-
ya çıkmışlardır. Günümüzün modern dünyasında, bir manav, bir bakkal
dahi mallarını, düzenli bir biçimde sergilerse, daha iyi satabileceğini
kavramıştır. Düzensizlik; kişi ve toplum hayatında, her türlü karışıklık, huzursuz-
luk ye bunalımın kaynağıdır. Düzen bulunmayan toplumda, herkesten ay-
rı bir ses çıkar. Birlik ve beraberlik bozulur. Zaman, düzenli kullanılma-
dığı için, boşa harcanır. Gelişme durur. işler birbirine karışır. Huzursuz-
luk doruk noktasına çıkar, mutsuz insanlar çoğalır. Günümüzde, bir kısım
insanların, akıl almaz çılgınlıklar yapmasının altında yatan neden, budur.
Bu tip insanların artmaması için, toplumun düzen ihtiyacını gidermek ge-
rekir. “Düzenli yazma ve konuşma sanatı» olarak tanımladığımız edebi kompozisyonun, hayatta büyük bir yeri ve önemi vardır. insan, olaylar vedurumlar-karşrstndakl tavrını, genellikle yazma. ve konuşma yoluyla ortaya koyar. Yazma ve konuşma, insanlık tarihi boyunca tek anlaşma vası-tasıdır. Milletlerin ve dünyanın kaderini etkileyen önder kişilerin özelliklerindenbiri de. güzel konuşmalarıdır. Güzel konuşan insan; duygu ve
düşüncelerini belirli bir düzen içinde sözle ifade edebilen insandır. Gü-
zel yazaninsan ise; duygu ve düşünce’lerini düzenli bir biçimde yazıya
geçirebilen insandır. Öyle ise kompozisyon; herşeyden önce, düzenli düşünme alışkanlı-
ğını kazandırır .. Düşüncelerin etkili bir biçimde ifade edilebilmesi için,
sağlam bir dil kültürüne ve zengin bir kelime hazinesine sahip olmaya
zorlar, Bilgi ve kültür dağarcığını zenginleştirmeye yöneltir. Iyi bir göz-
lemci ve dikkatli bir okuyucu olmayı sağlar. Ele alınan veya karşılaşılan
konular üzerinde. ayrıntılı olarak düşünme ve hayal kurma becerisini ka-
zandınr.
0