Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-28T16:19:08+02:00

Doğal ya da tarihî nedenlerle korunması ya da halkın kullanımına açılması uygun bulunup devlet tarafından belirlenmiş alanlar. Bir alanın millî park olarak ayrılması başlıca üç nedene bağlıdır: Söz konusu alan, doğal güzellikler açısından önem taşıyabilir ya da bu alan içinde tarihî değeri olan yapıtlar, kalıntılar vb. bulunabilir. Bu iki neden o yere turistik bir değer kazandırır. Bir de bir yerin millî park olarak ayrılabilmesi için daha çok bilimsel önemi olan nedenler de söz konusu olabilir. Bu nedenler, o yörede ender bitki ya da hayvan türlerinin bulunması ya da ilginç topografik özellikler taşıması vb.dir.


Doğal çevrenin bir diğer adı da “Ekosistem” dir. Ekosistem, biralandaki canlı organizmalar ve
cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistemdir.

Organizmalarla cansız çevre elementleri birbiriyle sıkı sıkıyabağlıdır. Karşılıklı olarak madde
alışverişi yapacak biçimde birbirlerine etki yapan organizmalarla, cansız maddelerin bulunduğu
herhangi bir doğa parçası bir ekosistemdir.

9 3 9
2012-11-28T16:19:45+02:00

Ulusal Park (Milli Park) Nedir?
ulusal park milli park nedir ne demektir içinde neler vardır özelliği nerlerde bulunurlar ile ilgili bilgiler burada melekler
Türkiye'de ki belgesel kanallarından Yaban Tv gibi belgesel kanallarında ve programlarında gördüğümüz ulusal park (milli park) kavramından bahsetmek istiyoruz melekler

 

 

Hızla yok olan doğa ve doğal kaynakların korunması için insan nesli çeşitli doğa koruma şekilleri geliştirmekte ve bunları hayata geçirmeye çalışmakta. Bu yöntemlerden en etkili olanı ise, korunma altına alınması gereken alanları milli park haline getirmek. Bu sayede hem doğa ve doğal kaynaklar korunuyor, hem de insanlar bu alandan daha etkili bir şekilde yararlanabiliyorlar.
Milli parklar, insanın bazı gereksinimlerine cevap verebilmek amacıyla ayrılmış, kendine özgü nitelikleri olan, özel bakım ve koruma altında bulunan doğal alanlardır. Milli park, uluslar arası doğa ve doğal kaynakları koruma konseyi tarafından "Bilimsel ve estetik yönden olağanüstü biyolojik (bitki örtüsü ve yaban hayatı) ekolojik, jeolojik coğrafi ve benzeri doğal yapısı ve arkeolojik, etnografik, antropolojik, mitolojik, tarihi ve benzeri kültürel özellik ve güzelliklerden bir veya bir kaçına sahip; bilimsel, eğitsel, estetik, sportif, eğlence ve dinlenme bakımlarından ulusal ve uluslar arası düzeyde öneme sahip en az 1.000 hektar genişliğinde, kara ve su alanlarıdır" şeklinde tanımlanır.

Milli Park Oluşturma Kavramı ilk defa ABD 'inde ortaya çıkmıştır. 1972 yılında Vellevstone bölgesinde av yapan bir grubun; bu yörenin flora ve faunası, jeolojik yapısı ve gayzerlerinin yarattığı estetik görüntünün gelecek kuşaklara bırakabilecek en güzel miras olacağını iddia etmeleri, burası için iyi bir koruma sistemi getiren bir kanun teklifi hazırlanmasına ön ayak olmaları ve bu teklifin kabul edilmesiyle milli park kavramı doğmuştur.

Türkiye'de milli park çalışmaları ilk defa 1956 yılında yürürlüğü giren 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 25. Maddesi ile uygulama alanı bulmuştur. 1983 tarihinde çıkarılan 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ile bugünkü konumuna gelen milli parklar, bu tarihten sonra plânlı bir gelişme programına alınmıştır. Programın temelini, doğal, kültürel, rekreasyonel (eğlence dinlenme amacı taşıyan) kaynaklara sahip yörelerin, yüksek potansiyel değeri taşıyan orman parçalarının, av ve yaban hayatı kaynaklarının, sulak alanların, orman içi akarsu ve göllerinin korunarak kullanılmaları ilkesini hedefleyen politika ve stratejiler oluşturur. Aslında, bu koruma ve kollama sadece milli parklar için değil, aynı zamanda doğa parkları, doğa anıtları ve doğa koruma alanları için de geçerlidir.

 

4 3 4