Cevaplar

2012-11-28T20:18:48+02:00

 

                                                    27  ALTI PARÇACIKLAR Küçük âlem diyebileceğimiz atom altı partiküller, değiĢikçevrelerde eter, eter altı gibi adlarla da anılmaktadır.     Eteri bazıları kabul eder, bazıları kabul etmez.   MUON ADIYLA BĠLĠNEN ATOM ALTI PARÇACIK   Uzaydan dünyaya gelen muon adı verilen parçacıklara da atomaltı parçacık denebilir. KARANLIK MADDE   Maddenin % 96‘sının ne olduğu günümüzde bilinmiyor. Bunakaranlık madde denmektedir. KARANLIK ENERJĠ VE KARANLIK MADDE     Bir görüĢe göre de maddenin bilinmeyen % 96‘sının; % 70‘ikaranlık enerji, % 20‘si ise karanlık maddedir.   Evrendeki madd enin sadece % 4‘ünün ne olduğu bilinmektedir.   Varlığın gözlemlediğimiz kısmı; bütününe göre çok azı, ufak bir parçasıdır.      Atom altı parçacıklarla ilgili ortaya konan günümüzün partikülteorisi , perdenin arkasında daha nice varlıklar    olabileceğinikanıtlamaktadır  . FOTON (IġIK PARÇACIĞI), ÖZELLĠKLERĠ VEGÖREVĠ                       28   Foton, evrenin en hızlı parçacığıdır. Kütlesiz ve elektrikçeyüksüzdür. Saniyede 300 milyon km yol alır.     Fotonun görevi, güneĢteki enerjiyi dünyaya taĢımaktır.   Elektromanyetizmanın taĢıyıcısıdır.     Elektrik yüklü parçacıklar üzerine etkir.   FOTONUN MEYDANA GELĠġĠ     Ġlk var edildiği yer güneĢin merkezidir. GüneĢin merkezindekisıcaklık 15 milyon °C ‘tır.     GüneĢin merkezinde var edilen her bir foton ilk baĢta yüksek enerjiye sahiptir.   Fotonlar güneĢin merkezindeki çarpıĢmalar sonucunda soğur.Böylece farklı özellikte, düĢük enerjili birçok değiĢik foton meydana gelir.   GüneĢten çıkan foton, yaklaĢık 8,5 dakikada dünyaya ulaĢır.   Foton çeĢitlerinden zararlı olanları, dünyamıza ulaĢamaz. Ozontabakası, bunları tutmakla görevlidir.     GüneĢte füzyon sonucu 4 adet hidrojen çekirdeğinden, 1 adethelyum çekirdeği oluĢur ve 2 adet pozitron meydana gelir. Böylece her saniye 564 milyon ton H (hidrojen) elementi, He(helyum) elementine dönüĢmüĢ olur.   Bu dönüĢüm esnasında güneĢ, her saniye kütlesinden E=mc 2  formülüne göre 4 milyon ton kaybeder.   Bu azalan kütle enerjiye dönüĢtürülür.   GüneĢ enerjisi hâlinde dünyamıza gelir. Foton ve nötrinolar da böylece meydana gelir.   Foton adı verilen parçacıklara da atom altı parçacık denebilir.Fotonlar çeĢitlidir. FOTON (IġIN) ÇEġĠTLERĠ      Alfa ıĢını (kozmik ıĢın), beta ıĢını ve gama ıĢını     X ıĢınları                       29   Ultraviyole (mor ötesi) ıĢınlar      Görünen ıĢık     Ġnfrared (kızıl ötesi) ıĢınlar: IR ıĢını   Mikro dalgalar    Radyo dalgası     Lazer ıĢını   GÖZÜN ALGILAYABĠLDĠĞĠ IġINLAR     Nanometre, nm kısaltmasıyla gösterilir.   1 nm = 1 milimikron = 10 angström 1 milimikron = 10  – 3 mikron 1 mikron = 10  – 3 mm 1 mm = 10  – 3 m   Gözün algılayabildiği ıĢınlar 380 nm ile 780 nm arası dalga boyundaki görünür ıĢınlardır.   NÖTRĠNO     Nötrino atom altı parçacıklardandır.   Nötrino da; fotonlar gibi, güneĢte, hidrojenin helyuma dönüĢmesianında, maddenin enerji karĢılığı olarak meydana gelir.    
0
2012-11-28T20:18:55+02:00

http://esenyayinlari.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=384&Itemid=92

0