Cevaplar

2012-11-28T23:22:52+02:00

Kutsal kitapta adı geçen ve İsrailoğullarına Tanrı tarafından vaad edildiği iddia edilen topraklar olarak bilinen yerleşim alanı Tevrat'ta şöyle tanımlanmaktadır: Bu dağda oturmanız yeter, dönün ve göç edin, ve Amoriler'in dağlığını ve ona yakın olan Arabada, dağlıkta ve Şefelada ve Cenupta ve deniz kenarında bütün yerlere, büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar Kenanlılar diyarına ve Libnana girin. İşte diyarı önünüze koydum, girin ve Rabbin atalarınıza, İbrahime, İshaka ve Yakuba kendilerine ve kendilerinden sonra onların zürriyetine vermek için and ettiği diyarı kendinize mülk edinin. (Tesniye)

Orta çağlarda da sırasıyla Araplar, Selçuklular, Haclılar, Eyyubiler, Memlükler ve nihayet Osmanlı İmparatorluğu tarafından işgal edilmiştir. Bu işgaller sırasında, Yahudilerin hemen hepsi memleketlerini terk ederek dünyanın her tarafına dağıldılar. Ancak çok küçük bir kısmı Filistin topraklarında kaldı. Dünyanın her tarafına dağılmış olan Yahudiler arasında ecdatlarının eski topraklarında yeni bir devlet kurmak fikri XIX. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır.

Bazı ülkelerde yaşayan Yahudi aleyhtarlığı da bu durumu güçlendirmiştir. Özellikle Rusya da 1881'de yaşanan ve bir kısım Yahudi'nin öldürülmesi ile sonuçlanan olaylar sonrasında 1882 de Leon Pinsker, Yahudileri Rusya'dan ayrılmaya teşvik etti. Harkov Üniversitesi talebelerinden bir gurup Yahudi, Filistin'de bir zirai koloni kurmaya karar verdiler. Odesa ve Varşova'da bu hareketi para ile destekleyen cemiyetler kuruldu. 1884 de Katovice'de bir konferans toplandı. Bu konferanstan sonra Siyonizm

Siyonizm kelimesinin kökünü oluşturan "sion" kelimesi Kudüs ile eş anlamlı olarak kullanılagelmektedir. "Sion" Hz. Süleyman'ın Kutsal Mabedini inşa etmiş bulunduğu Kudüs'teki dağın adıdır.

Siyon sözcüğü modern anlamıyla siyasal yazında ilk kez bir Rus Yahudisi olan gazeteci Nathan Birnbaum tarafından kendisinin çıkartmış olduğu Kendi Kendine Kurtuluş (Selbst Emanzipation) adlı derginin 1 Nisan 1890 tarihli sayısında kullanılmıştır. İlk kez Birnbaum'un kullandığı bu terim kısa süre sonra benimsenmiş ve yaygın kullanılmaya başlanmıştır.

Siyonizm genel anlamda dini ve milli değerleri ön plana çıkartan bir ideolojidir. Ulusal değerleri gözeten Siyonizm "İsrailoğulları tarihini ve ırkçılığını içine alır.

Bu çerçeve içerisinde, örf, adet ve geleneklerin yaşatılması, "Eretz İsrael" denilen İsrail vatanının Filistin olarak kabul edilmesi ve sahip çıkılması gaye edinilir." Dini Siyonizm ilham kaynağı olarak Hıristiyanların Eski Ahit dedikleri ve Yahudilerin Tanah adını verdikleri kutsal kitaba dayanmaktadır. Bu kitaba göre, Filistin toprakları Tanrı Yahuda tarafından İbrahim (Abraham) Peygamber ve ümmetine verilmiştir ve bu sebeple Filistin bölgesinin "Arz-ı Mevud", yani "Vaadedilmiş Topraklar" olduğuna inanılır ve bu yüzden Yahudiler bu topraklarda yaşamak zorundadırlar.

Siyasi Siyonizm, aşırı milliyetçilik akımlarının hızla yayıldığı 19. yüzyıl Avrupasında, Theodore Herzl'in önderliğinde ortaya çıktı.

artık uygulama devresine girmiş oluyordu. Neticede tanınmış Yahudi zenginlerinin yardımı ile Filistin'de 1870 - 1896 yılları arasında 17 zirai koloni kuruldu.

Bu hadiseler sırasında, siyasi siyonizmin önde gelen liderlerinden olan Budapeşteli bir Yahudi gazeteci Theodore Herzl (1860 - 1904) sahneye çıktı.

1 1 1
2012-11-28T23:23:17+02:00

Yahudiler kökeni Antik Yakın Doğu'da yaşamış olan İsrailoğulları veya İbranilere dayanan bir dinsel etnik grup olan Yahudi halkının üyelerine verilen isimdir.Yahudilik dini ile arasında güçlü bir ilişki bulunan Yahudi halkı binlerce yıl boyunca Yahudiliğe geçenleri de kendi içine dahil etmiştir.

Yahudi geleneğinde, Yahudilerin soyunun M.Ö. ikinci binyıla, kutsal kitap döneminden ataları İbrahim, İshak ve Yakub'a dayandığına inanılır. Yahudiler, antik çağdaki ulusal toprakları olan İsrail Diyarı'nda iki defa siyasi otonomiye sahip olmuşlardır. Bunlardan M.Ö. 1350'den M.Ö. 586 yılına kadar süren ilki, Yargıçlar Kitabı, İsrail ve Yehuda Krallıklarının Birleşik Monarşi ve Bölünmüş Monarşi dönemlerini içine alır ve Birinci Tapınak'ın yıkılması ile sona erer. İkincisi ise, M.Ö. 140 ile M.Ö. 37 yılları arasındaki Haşmonayim Krallığı dönemidir. Birinci Tapınak'ın yıkılmasından itibaren, dünyadaki Yahudilerin çoğunluğu diyasporada, yani sürgünde yaşamıştır. 1948 yılında kurulan modern İsrail Devleti haricinde, yaşadıkları tüm ülkelerde azınlıkta kalan Yahudiler tarih boyunca sıklıkla baskılara maruz kalmışlar, bunun sonucunda da nüfuslarında yüzyıllar içinde gerek büyüklük gerekse ülkelere göre dağılım açısından dalgalanmalar meydana gelmiştir.

Yahudi Ajansı'nın verilerine göre, 2007 yılı itibariyle, dünyada 5,4 milyonu İsrail'de, 5,3 milyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde, geriye kalanı ise dünyanın dört bir yanındaki çeşitli büyüklüklerdeki cemaatlerde yaşayan, 13,2 milyon Yahudi vardır; bu sayı, bugünkü tahmini dünya nüfusunun %0,2'sine tekabül etmektedir. Bu rakamlar, bir Yahudi örgütüne üye olsun ya da olmasın, kendini Yahudi sayan herkesi içine almaktadır. Bununla birlikte, dünyadaki toplam Yahudi nüfusunun büyüklüğünü tam olarak saptamak zordur. Zira kimin Yahudi olduğunun belirlenmesinde, Yahudi din hukukuna  dayanan değerlendirmelerin yanı sıra, laik, siyasi ve aile geçmişinin belirlenmesine dayalı etkenler de bu sayıyı kayda değer oranda artırabilmektedir.

1 3 1