Cevaplar

2012-11-29T13:40:33+02:00

Mevlana, bugünkü Afganistan sınırları içerisinde yer alan, horasan bölgesindeki Belh şehrinde 1207 yılında dünyaya gelmiştir. Asıl adı Muhammed Celaleddin’dir. “Mevlaya ait olan” anlamına gelen Mevlana ismi, kendisine genç yaşta ders okutmaya başladığı sıralarda verilmiştir. Anadolulu anlamına gelen Rumi ismi ise kendisine batılılarca verilmiş bir lakaptır.

Mevlana, gelmiş geçmiş en büyük tasavvufçulardandır. Tasavvuf bir insan sanatıdır ve Mevlana da ömrünün çoğu döneminde insanlara hizmet için çalışmış, halk tarafından sevilen ve sayılan ayrıca bir tasavvuf şairidir. Mevlana henüz 9 yaşındayken çok büyük zorluklar içinde babası Bahâeddin Veled ve annesi Mümine Hatun ile birlikte Konya’ya göç etmişlerdir. 1225 yılında Şerefeddin Lala’nın kızı olan Gevher Hatun ile Karamanda evlenmiştir.

Mevlana’nın Allah aşkını konu alan şiirleri ve sözleri günümüzde hala önemini yitirmemiştir. Çoğu ders kitaplarında, bazı romanlarda konu olan Mevlana, unutulmayacak bir geçmişe sahiptir. Zira kendisi Allah yolunda kalbini eritmiş, nefsini öldürmüş büyük bir tasavvufçudur.

 

ESERLERİ

 

1-Divan-ı Kebir:Mevlânâ bu eserinde,tam bir tasavvufi aşkla bağlandığı ve onunla özleştiği Şms'in adını mahlas olarak kullanmaktadır.Bunun için kitaba aynı zamanda Divan-ı Şems-i Tebrizi adı da verilir.Büyük bir coşkunluğun izlerini taşıyan bu eser,Abdülbaki Gölpınarlı tarafından dilimize çevrilmiştir.

 

____________________________________________________________

 

2-Mesnevî:Kuşkusuz Mevlânâ adınınakla ilk çağrıştırdığı eser,onun Mesnevi'sidir.Altı ciltlik bu eserin toplam beyit sayısı 25.000'e yaklaşırMesnevi'nin yazılma öyküsü olarak şu olay anlatılır:Mevlânâ'nın halifesi Hüsameddin Çelebi,Hakîm Senaî'nın Hdîkatü'l-Hakika2sını ve Früdüddin Attar2ın Mantuku't-Tayr2ını okumuş ve mevlânâ'dan da bunlara benzerbir eser yazması dileğinde bulunmuştur.İşte mesnevî,bu istek sonucunda yazulmaya başlanmıştır.MevlânÂ2nın diğer eserleri gibi Mesnevî'de kaynağını Kuran-ı Kerim ve Hz.Peygamber2in hadislerinden almaktadır.Ele aldığı konular,meseleleri,ayet ve hadislerin tanıklığıyla,gerçek ve hayali hikayeler anlatılarak kesin anlayacağıbilen bir havaya büründürür.Ele alınan probleblem nekadar grift olursa olsun,onun elinde büyük bir ustalıkla çözüme kavuşmuştur.Anlattığı hikaye içinde başka bir hikaye anlatılır ve sayfalar sonra yeniden ilk hikayeye dönüldüğü olur.Beyitler,onun elinde hikmey dolu birar özdeyiş niteliği kazanır.En önemli özellik olarak da,beyitlerdeki rahat söyleyiş tarzı hemen kendini belli etmektedir.Tasavvufun tüm incelijlerini içinde toplayan bu kitap,aynı zamanda günümüzde felsefî,sosyolojik,psikolojik ve sosyal konular olarak değerlendirilern bilgi dallarındaki çözümleride içinde taşımakta,hatta kapsamı tıp ve astronomiye kadar uzanmaktadır.Bu zengin ve hâkim içeriği ile eser,halk kitlelerini tatmin ettği kadar,değişik ilim dallarında derinleşmiş aydın kitleyide tatmin eden bir üstünlüğe ulaşır.Bütün bunlar dolayısıyla Mevlânâ haklı olarak,dünyanın sayılı düşünürleri yerini almış,hakkında Doğuda ve Batıda birçok eserler ve araştırmalar yayınlanmıştır.

 

_____________________________________________________________

 

3-Fîhi Mafih: Sistematik bir görünüme sahip olan bu eser,Mevlânâ2nın sohpetleri esnasında,onun konuşmalarının oğlu Sultan Veled veya müritlerinden biri tarafından derlenmiş şeklidir.61 bölümden oluşan bu eser,doğrudan doğruya ele alınan bu konuşarla,o toplantıda bulunan herhangi birisinin sorusuna verilmiş vecapları içerir.Bunun için eserin her bölümü değişik bir konuyu aydınlığa kavuşturur.Her bölüm diğerinden bağımsız olmala birlikte,Mevlânâ'nın genel olarak tasavvufî düşüncelerinin,görüşünü,kişiliğini,şiir anlayışını,zamanınbir çok dini,felsefi,ahlaki inançlarını,dünyanın ve insanlığın önemli olaylarını,çevresinin ve nihayet geniş çevresi üzerindeki etkisinin anlatması bakımından tam bir bütünlük gösterir.

 

_____________________________________________________________

 

4-Mektûbat:Mevlânâ'nın değişik kişilere yazfığı mektupların sonradan bir araya getirilmesinden oluşmuş bir eserdir.Üslûp açısından Fîhi Mafih'in hemen aynısı olan bu kitap Mevlânâ'nın içtenşiğini ve sorulan soruya cevap vermedeki ustalığını gösterir.

 

_____________________________________________________________

 

Mecalîs-i Seb'a:Mevlânâ'nın yedi vaazını içeren bu kitapda,sonradan derlenmiştir.Bu vaazların,vaaz esnasında tutulmuş notlarından oluşmaktadır.

 

_____________________________________________________________

 

6-Rubaîler:Divan-ı Kebir arasına serpiştirilmiş rubailerin bir araya getirilmiş şeklidir.
0
2012-11-29T13:42:57+02:00

66 yaşında vefat etmiştir.esrleri:

divan-ı kebir

mesnevi

fihi mafih

mektubat

mecalis-i seba

rubailer

0