Cevaplar

2012-11-29T16:51:41+02:00
 Bismillâhirrahmânirrahîm  
 Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla  Elhamdülillâhi Rabbil âlemîn  Hamd (övme, övülme) âlemlerin Rabbi Allah’a aittir.  Errahmanirrahîm
 O, esirgeyen ve bağışlayandır.  Mâliki yevmiddîn  O, ahiret gününün sahibidir.  İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în
 (Rabbimiz) ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.  İhdinassırâtel müstakîm   Bizi doğru yola ilet.   Sıratellezîne enamte aleyhim Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn (âmin)   Kendilerine iyilikte bulunduğun kimselerin yoluna (ilet); gazaba uğramış ve sapmışların yoluna değil. (âmin)
1 5 1
2012-11-29T16:52:29+02:00

Fatiha Sûresi ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.Fatiha Sûresinin Anlamı (Manası)

« Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nün sahibi olan Allah'a mahsustur. (Allahım!)

 

Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir. »
1 1 1