1-türkler tarafından kutsal sayılan ve birçok türk devletine merkez olan dağ/yer. 2-ilk türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülerek karara bağlandığı yer. 3-tarihte bilinen ilk türk devleti 4-Dünyada ilk defa onlu ordu sistemini kuran, Hun hükümdarı. 5-göçebe yaşam tarzını bırakarak yerleşik hayata geçen ilk türk devleti. 6-Mekkelilerin müslümanlara baskıları artınca 622 yılında mekkli müslümanların nedineye yaptığı göç olayı. 7-Peygamber'den sonra islam devletinin başına geçip hem din hem de devlet başkanı olan kişilere verilen isim. 8-ilk müslüman-türk devleti 9-gazneli mahmut'un 17 sefer düzenleyerek islamiyeti yaydığı ülke 10-günümüzde orhun yazıtlarının bulunduğu ülke 11-yusuf has hacip'in ''bir insanın yaşamında ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri yazdım'' eseridir. 12-751 yılında araplarla çinlilerarasında yapılan ve türklerin islamiyeti seçmelerinde etkili olan savaş 13-selçuklu vezirlerinden nizam-ül mülkü'ün bırakmış olduğu eserin adı. 14-divan-ı lügat it türk adlı eseri yazan türk büyüğünün adı. 15-Göktürklerin destanı.

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-12-08T13:14:48+02:00
1)
2)Kurultay
3)Hunlar(İskitler'de olabilir.)
4)Mete HAN
5)Uygurlar
6)Hicret
7)Halife
8)Karahanlılar
9)Hindistan
10)Moğolistan
11)Kutadgu Bilig
12)Talas Savaşı
13)Siyasetname
14)Kaşgarlı Mahmut
15)
2 3 2
2013-12-08T13:18:53+02:00
Ötüken Türk, Altay, Moğol ve Orta Asya mitolojilerinde kutsal başkenttir. Ötügen olarak da söylenir. Ötügen (Ötüken) Türklerin yeryüzünde ilk var olduğu ve oradan Dünya’ya dağıldığı yerin adı olarak da kabul edilmektedir.Orhun Nehri kaynaklarını bu bölgeden alır ve Göktürk Devleti’nin de başkenti yine bu yörede kurulmuştur. İnanca göre bütün büyük devletlerin başkenti burada kurulmalı idi. Gerçekten de pek çok Türk ve Moğol Devleti biraz genişledikten sonra başkentlerini bu bölgeye taşımışlardır. Ötüken dağının Nama (Namı veya Namu) adında bir koruyucu ruhu vardır.Ötüken eski Türklerin (Göktürk vb.) geleneksel inancı Tengricilikte Toprak Ana'ya verilen isimlerden biridir. Moğollarda Etugen, Itügen ya da Odigan gibi şekillerine de rastlanır. Ötüken-Kültü, Tengri-Kültü ile birlikte özellikle Göktürk Kağanlığı sırasında büyük önem kazanmıştır.Eski inanca göre, Toprak Ana'nın keyfi ağaçların durumundan belli olur. Eğer ağaçlar sağlıklı ve güçlü yetişiyor ve bol meyve veriyorlarsa, Toprak Ana'nın insanlardan memnun olduğuna inanılır. Toprak Ana'ya edilen bir dua, güçlü ve büyük bir ağaca doğru yöneltilir. Ötüken, eski Türk yurtlarından biri olan Köktürklere (Göktürkler) başkentlik etmiş şehrin adıdır.

Natıkay Natıkay veya Natıgay - Türk ve Moğol mitolojisinde Toprak Tanrısı. Ötüken'in eşi olarak görülür. Çocukları, hayvanları ve bitkileri korur. Marko Polo’nun Seyahatnamesinde adı geçer. Moğollar tarafından saygı gösterilen bir Tanrı olduğundan bahsedilir. Onun için keçeden ve kumaştan bir saygı alanı yapılırdı. Erkekler sağ, kadınlar sol ve çocuklar önüne dizilirdi.

Bilge Kağan Yazıtı Bilge Kağan, Orhun Yazıtları'nda Ötüken Dağı'nın 'Türk memleketinin yüreği' olarak önemini dile getirmiştir. Hatta yazıtlarda, Çinlilerin oyunlarına karşı koyup direnebilmek için "Ötüken Ormanı'nından ayrılmayın." öğüdü verilmiştir. Ötüken şu an Rusya ve Moğolistan arasında bir yerde, yani Orhun Nehri'nin kaynaklarına yakındır.

Birde Divan-ı Lugati mi ne vardı
Hepsini kitaptan yazdım orta 1 deki kitapları çıkarmıştım dün 

0