Cevaplar

2012-11-29T18:13:58+02:00

Namaz Nedir ve Niçin KÕOÕQÕr?
øbadetler yüce Allah¶Õn emretti÷i kulluk görevlerinin yerine getirilmesidir. Bu ibadetlerin biri de
namazdÕr. øbadetlerin içinde namaz çok önemli ve öncelikli bir yer tutar. øslam¶Õn beúúartÕndan
biridir. KadÕn, erkek bütün inanan insanlarÕn yerine getirmesi gereken bir ibadettir.
NamazÕn dünya hayatÕ için bir çok faydalarÕ vardÕr. Ama bu faydalarÕ oldu÷u için kÕOÕnmaz.
Yüce Allah¶Õn hoúnutlu÷unu kazanmak niyetiyle kÕOÕQÕr, kÕOÕndÕktan sonra faydalarÕ ortaya çÕkar.
Namaz, di÷er ibadetlerin bir ço÷unu ihtiva etti÷i için de önemlidir. Namaz; abdest alma, Kuran
okuma, Allah¶a úükretme, Allah¶a dua etme, Allah¶a yakÕnlaúma gibi kendi baúlarÕna ibadet olan
úartlarla kÕOÕQÕr. Namaz bunlardan meydana gelir, ama bunlar ayrÕca emredilen ibadetlerdendir.
DolayÕVÕyla namaz kÕlarken bir çok ibadeti bir arada yapmÕú oluruz. NamazÕn terim olarak
karúÕOÕ÷Õ duadÕr. Dua kulun Allah¶a yakÕnlaúmasÕGÕr. Secde ise kulun Allah¶a en yakÕn oldu÷u
zamandÕr. Böylece insan namaz kÕlarken, yüce Allah¶Õn huzuruna çÕkmÕú, O¶na úükrünü yapmÕú,
2¶ndan günahlarÕQÕn ba÷ÕúlanmasÕQÕ dilemiú ve O¶na dua etmiú olur. Bu yüzden Peygamberimiz
³Namaz inanan insanÕn miracÕGÕU´ buyurmuútur. MiracÕn Peygamberimizin Allah¶a yükselmesi
demek oldu÷unu hatÕrlarsak, namazÕn yüce Allah¶la beraber olmak gibi bir derinli÷i oldu÷unu
anlamÕú oluruz.
Peygamberimizin ³Namaz dinin dire÷idir´ hadisinden namazÕn inanan insan için ne kadar
önemli oldu÷unu anlÕyoruz. ønsanÕn dini, içinde güven ve huzur bulaca÷Õ bir eve benzetiliyor.
Bu ev ne kadar bakÕm ve özen gösterilirse o kadar sa÷lamlaúÕyor ve güzelleúiyor. Bu evin
sa÷lamlaúmasÕ ve güzelleúmesiyle, insanÕn duydu÷u güven ve huzur artÕyor. Bu evin ayakta
durabilmesi için di÷er unsurlarÕQÕn ba÷landÕ÷Õ bir ana dire÷i var. Bu namazdÕr.
Namaz kÕlan insanÕn ruhu ve gönlü arÕQÕr ve yücelir. Böylece ³Namaz insanÕ kötülüklerden
alÕkoyar´ ayetinin anlamÕ gerçekleúmiú olur.

0
2012-11-29T18:17:55+02:00

bir kartona bir namzla örneği çiz namazlanın üstünde dikilen namaz kılan örtünmüş bir kadın yap mesela namazlanın  arkasına da secde rüku nedir felan onları yaz

1 5 1