Cevaplar

2012-11-29T19:13:45+02:00

Sağlık Personeli Nöbet Türleri Nedir-Meslek Tanıtımları

Madde 43 - Tabip Nöbetleri
Tek tabip bulunan kurumlarda, kurumda yatan hasta varsa, tabip arandığında bulunabileceği yeri bildirmekle ve akşam vizitlerini yapmakla görevlidir.
Baştabip dahil iki veya üç uzman bulunan kurumlarda sadece ev nöbeti tutulur.
Baştabip dahil dört ve daha yukarı tabip bulunan kurumlarda normal nöbet tutulur. Ancak baştabip dahil beş veya yukarı tabip olduğu zaman baştabip nöbet tutmaz.

Madde 44 - Diş tabibi Nöbetleri
Dört veya daha fazla diş tabibi bulunan kurumlarda diş tabibi nöbeti konulur.
Kurumların bünyesinde diş tedavi protez <NOBR>merkezi</NOBR> bulunup bulunmadığına, acil vak'a durumuna, iş hacmine ve diş tabibi mevcuduna göre kaç diş tabibinin nöbetçi kalacağına baştabip karar verir.

Madde 45 - Eczacı Nöbetleri
Başeczacı dahil bilfiil eczanede görevli dört eczacı bulunan kurumlarda eczacı nöbeti tutturulur.
Beş ve daha fazla eczacı bulunan kurumlarda başeczacı nöbete girmez kurumun iş hacmine, <NOBR>acil</NOBR> vak'a durumuna ve eczacı adedine göre kaç eczacının nöbete kalacağına baştabip karar verir.

Madde 46 - Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbetleri
Kurumda üçten fazla uzmanlık eğitimi gören bulunduğu hallerde genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti tutulur. Bu nöbeti baştabip düzenler. Genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti tutanlar genel hastane nöbeti tutan uzman nezaretinde çalışırlar. Kurumdaki uzmanlık eğitimi görenlerin hepsi yalnız bir dalda bulunduğu takdirde servis nöbeti tutmazlar. Genel uzmanlık eğitimi görenler nöbetine girerler.
Uzmanlık eğitimi görenlere hiçbir zaman uzman nöbeti tutturulamaz.
Bir serviste ikiden fazla uzmanlık eğitimi gören bulunduğu takdirde, bunlar sıra ile servis nöbeti tutarlar. Servis nöbetini servis şefi düzenler. Bu düzenlemede genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti göz önünde bulundurulur.

Madde 47 - Başhemşire Yardımcılarının Nöbetleri
Başhemşire yardımcısı adedi dört veya daha fazla ise bunlar başhemşirelik nöbeti tutarlar.

Madde 48 - Hemşire, Ebe ve Hemşire Yardımcılarının Nöbetleri
Bünyesinde doğum servisi bulunmayan kurumlarda, hemşire, ebe ve hemşire yardımcısı (başhemşire dahil) toplamı ikiden fazla ise, bunlar arasında nöbet uygulanır. Başhemşire ile beraber dörtten fazla hemşire, ebe ve hemşire yardımcısı bulunan kurumlarda başhemşire nöbete girmez, herhangi bir sebeple sayıları dörtten aşağı inerse başhemşire de nöbete dahil olur.
Bünyesinde doğum servisi bulunan kurumlarda ebelik görevi yapanlarla, hemşirelik görevi yapanlar için A Fıkrasındaki ölçüler dahilinde ayrı ayrı nöbet düzenlenir. Kurumun özelliği, hizmetin gereği ebe ve hemşire görevi ifa edenlerin adedine göre baştabiplik bu nöbetleri birleştirip ayırabilir. Ebelik ve hemşirelik hizmeti görenlerin miktarı yeterli olduğu ve hizmetin icapları gerektirdiği takdirde baştabiplik ayrı ayrı yerlerde birden fazla hizmet yeri için hemşirelik nöbeti ihdas edilebilir. (Genel servisler, acil bakım, yoğun bakım v.s. gibi) Servis sorumlu hemşireleri nöbete girmezler.

Madde 49 - Tıbbi Teknisyenlerin Nöbetleri
Aynı branştan bir veya iki tıbbi teknisyen bulunan kurumlarda bu teknisyenler servis nöbeti tutmazlar. Gerekli ve acil hallerde sıra ile baştabip veya nöbetçi tabibin davetine gelirler. Aynı branşta ikiden fazla tıbbi teknisyen bulunan kurumlarda baştabibin lüzumlu gördüğü hallerde ve hizmet yerlerinde bunlar da kendi aralarında nöbet tutarlar.

Madde 50 - Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personelin Nöbetleri
Yataklı tedavi kurumlarında çalışan yardımcı hizmetler personeli gerekli hallerde baştabibin <NOBR>uygun</NOBR> göreceği şekilde nöbet tutarlar.

Madde 51 - İdari Memurların Nöbetleri
(05-05-2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmi Gazete Madde 15) Yataklı tedavi kurumlarında genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan personelin nöbetleri aşağıdaki şekildedir:
a) Hastane müdürü nöbet hizmetiyle yükümlü değildir.
b) Hastane müdür yardımcıları; hastane müdürünün belirleyeceği esaslara göre görevleri ile ilgili nöbete tabi tutulurlar. Baştabip, ihtiyaca göre hastane müdür yardımcılarını farklı çalışma saatlerinde çalıştırabilir.

c) Genel idare hizmetleri sınıfındaki veznedar hariç diğer memurların nöbetleri hizmet gerekleri dikkate alınarak hastane müdürü tarafından düzenlenir.”

Madde 52 - Teknik Personel Nöbetleri
Kadrolarında mühendis (makine, elektrik) bulunan kurumlarda mühendisler nöbet tutmakla yükümlü değildirler. Dört ve daha fazla teknisyeni bulunan yataklı tedavi kurumlarında bunlar da teknik hizmetlerde nöbete tabi tutulurlar. Ancak başteknisyen nöbete girmez. Nöbet tutulmadığı zamanlarda gerekli ve acil hallerde mühendis ve teknisyenler görevlilerin davetine gelirler.

 

1 3 1
2012-11-29T19:13:50+02:00

Meslekler ve Özellikleri 
Meslek seçimi çok faktörlü bir süreçtir. Bu sürecin insanın 30-40 yılını etkileyeceğini de düşündüğümüzde ne kadar önemli ve önemsenmesi gereken bir süreç olduğu ortadır.

Ancak gerçek hayata baktığımızda bu sürecin çok da bilinçli geçirildiğini söylemek pek mümkün değildir. Bunun pek çok nedenleri olmasına rağmen, öncelikle kişinin kendisinden başlaması ve kendine dönmesi çok doğru olacaktır.

Kişinin kendini tanıması, zihinsel özelliklerini bilmesi, kendi yapabilirliklerini anlaması ,yetenek ve becerilerini fark etmesi, değerlerini belirlemesi, atılacak ilk ve en doğru adım olacaktır.

Çağdaş bir toplumda özgür bir bireyin önemli gelişim görevlerinden biri mesleğini seçmesidir.

Bir kimsenin herhangi bir konuda doğru seçim yapabilmesi için daha doğrusu sağlıklı karar verebilmesi için her şeyden önce ne istediğini bilmesi gerekir.

Bu işlemden sonra, çeşitli seçeneklerinizi inceleyip, her birinin isteklerine ve koşullarınıza ne derece uygun olup olmadığını değerlendirmektir. Çarşıya çıkmadan önce alacağı şeylerin listesini yapan ve bunlar için yeterli parası olmadığını anlayan, çarşıdaki malların kalite ve fiyatlarını inceleyerek gereksinimlerine ve parasına uygun bulduklarını alan bir kimsenin davranışı buna örnek gösterilebilir

0