Cevaplar

2012-11-29T20:32:04+02:00
Tanzimat Edebiyatı,Servet-i Fünun Edebiyatı,Fecr-i Ati Edebiyatı(Konu Anlatım,Çözümlü Örnekler,Test)  

TANZİMAT, SERVET-İ FÜNUN VE FECR-İ ÂTİ EDEBİYATI

 

Türk edebiyatı, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yönünü Batı'ya çevirir. 1839'da ilan edi­len Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nin ka­pıları Batı'ya açılmış olur. Özellikle Fransa'ya gi­den Türk aydınları, Batı sanatçılarının etkisiyle sa­nat ürünleri vermeye başlarlar. Böylece ülkemiz­de Batı etkisindeki Türk edebiyatı dönemi başla­mış olur. Batı kültürü etkisinde gelişen Türk ede­biyatı şu başlıklar altında incelenecektir:

Tanzimat Edebiyatı (1860 - 1895)

Servet-i Fünun Edebiyatı (1895 -1901)

Fecr-i Ati Edebiyatı (1909 - 1911)

Milli Edebiyat (1911 - 1922)

Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923 -...)

BİRİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI

Bu dönem, 1860'ta ilk özel gazetemiz olan Tercüman-ı Ahval'in çıkarılmasıyla başlar, 1876'ya kadar devam eder.

Dönemin önemli temsilcileri şunlardır:

"İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa, Şemset­tin Sami"

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatının Özellikleri

-Edebiyat, halk eğitiminde bir araçtır.

-Sanat toplum içindir." görüşü savunulmuş­tur.

-Dilde sadeleşme yoluna gidilmiş; ama başa­rılı olunamamıştır.

-Roman, öykü, makale, fıkra, eleştiri, tiyatro gibi türler ve gazete edebiyatımıza bu dö­nemde girmiştir.

-Hak, adalet, özgürlük, eşitlik gibi kavramlar Divan edebiyatı nazım biçimleriyle dile geti­rilmiştir.

-Şiirin konusu genişletilmiş, tiyatroya önem verilmiştir.

-Ortaya konulan eserler teknik yönden kusur­ludur.

-Romanlarda, konular genellikle tarihten veya günlük hayattan alınmıştır. -Cariyelik kurumu ve alafrangalık özentisi işlenmiştir.

-Olayların akışında rastlantılara çok yer veril­miştir.

-Kişiler genellikle tek yönlü ele alınmış; iyiler mükâfatlandırılmıştır, kötüler cezalandırılmış­tır.

-Romanın akışına müdahale edilerek, okuyu­cuya bilgi verilmiştir.

-Tanzimat şair ve yazarları büyük ölçüde ro­mantizmin etkisinde kalmışlardır.

-Şiirde biçim güzelliği geri planda bırakılmış, içerik öne çıkarılmıştır; şiir, düşüncelerin ak­tarılmasında bir araç olarak kullanılmıştır.

-Bazı sanatçılar, hece ölçüsünü de kullanmış­lar; ancak şiirler genellikle aruzla yazılmıştır. Özellikle Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.

Noktalama işaretleri edebiyatımızda ilk kez bu dönemde kullanılmıştır. Bu dönemin di­ğer ilkleri şöyledir:

İlk çeviri roman: Telemak (Yusuf Kamil Paşa)

İlk yerli roman: Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat (Şemsettin Sami)

ilk tiyatro: Şair Evlenmesi (Şinasi)

ilk resmi gazete: Takvim-i Vekayi (1831)

İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis (1840)

İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval (1860)

 

ÖRNEK - 1 (ÖSS - 2006):

Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılar­dan hangisi yanlıştır?

A) Makale, fıkra, deneme gibi Batı'dan alınmış yazı türleri bu dönemde gazeteler aracılığıyla edebiyatımıza girmiştir.

B) Yeni nazım şekilleriyle birlikte Divan edebi­yatı nazım şekilleri de kullanılmıştır.

C) Ahmet Mithat, Şemsettin Sami bu dönemin romancılarındandır.

D) Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi kavramlar bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.

E) Bu dönemde çıkan resmi gazeteler, Tercü-man-ı Ahval ve Tasvir-i Efkâr'dır.

ÇÖZÜM:

"Tasvir-i Efkâr" ve "Tercüman-ı Ahvâl" gazeteleri özel gazetedir.

Doğru cevap (E) seçeneğidir.

 

B


0