Cevaplar

2012-11-30T11:47:43+02:00

1. Bir kümenin 1 elemanl? alt kümelerinin say?s? 6′d?r.Bu küme kaç elemanl?d?r?   7   6   5   4   2. 20 ailenin oturdu?u bir apartmanda,ailelerin her biri A ve B gazetelerinden en az birini okumaktad?r.A gazetesini okuyan 13,hem A hem de B gazetesini okuyan 4 aile oldu?una göre,yaln?zca B gazetesini okuyan kaç aile vard?r?
  10   9   8   7   3. Alt küme say?s? 64 olan küme kaç elemanl?d?r?   4   5   6   7   4. B={a,b,c,(a,b)} kümesinin alt küme say?s? kaçt?r?   4   8   15   16   5. Bir s?n?fta,futbol veya voleyboldan yaln?z birini okuyan 15 ö?renci,en az birini oynayan 23 ö?renci,en çok birini oynayan 25 ö?renci vard?r.Buma göre s?n?f mevcudu kaç ki?idir?   29   33   30   31   6.16 alt kümesi olan A kümesi için,s(A)kaçt?r?   3   4   5   6   7. Yedi elemanl? bir kümenin öz alt küme say?s? kaçt?r?   127   128   130   132   8. Bir topluluktaki ki?ilerin 8 tanesi yaln?zca Türkçe,9 tanesi yaln?zca ?ngilizce konu?uyor.Toplulukta 21 ki?i oldu?una ve bu toplulukta ba?ka bir dil konu?ulmad???na göre her iki dilide konu?an kaç ki?i vard?r?   2   4   3   6   9. Bir kümenin alt küme say?s? ile öz alt küme say?s? toplam? 63 ise,bu küme kaç elemanl?d?r?   8   7   6   5   10. Bir grup ö?renciden 32 tanesinin evinde telefon,28 tanesinin otomobil var.24′ünün hem telefonu hem de otomobili oldu?u biliniyor. Gruptaki ö?renci say?s? nedir?   34   36   40   45   11. {1,2,3} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 3 eleman? bulunur?   4   3   2   1   12. A=”MENEMEN”sözcü?ündeki harflerin kümesi A ise,A’n?n 2 elemanl? kaç alt kümesi vard?r?   7   6   3   2   13. “Bir s?n?f?n ö?rencileri e?itsel faaliyetlerde folklor veya müzik çal??malar?na kat?lmaktad?r.23 ö?renci folklor,17 ö?renci müzik, bunlardan 5 ö?rencide her iki çal??maya kat?ld???na göre,s?n?f mevcudu kaç ki?idir?”   38   36   35   32   14. I.Bo?küme,her kümenin alt kümesidir.
II.Her küme kendisini kapsar.
III.Denk kümeler e?it olmak zorundad?r.
IV.E?it kümeler,ayn? zamanda denktir.
Yukar?daki ifadelerden kaç tanesi yanl??t?r?
   0   1   2   3   15. Bir s?n?f?n bütün ö?rencileri,matematik ve Türkçe kurslar?ndan en az birine kat?lmaktad?r.Yaln?z Türkçe kursuna 10 ki?i,yaln?z matematik kursuna 15 ki?i,iki kursa birden kat?lan 5 ki?i ise bu s?n?fta kaç ki?i vard?r?   40   35   30   28   16. Bir sitedeki ailelerin her biri Cumhuriyet,Hürriyet gazetelerinden en az birini okumaktad?r.Cumhuriyet okuyanlar 50 ki?i,Hürriyet okuyanlar 30 ki?i,iki gazeteyi birden okuyanlar 10 ki?i ise, bu sitede kaç aile vard?r?   60   65   70   75   17. Bir otobüsteki 54 yolcudan her biri Frans?zca ve ?ngilizce dillerinden en az birini bilmektedir.Frans?zca bilenler 34,?ngilizce bilenler 36 ki?i oldu?una göre,her iki dilide bilenler kaç ki?idir?   13   16   15   14   18. A?a??dakilerden hangisi yanl??t?r?”   Her küme kendisini kapsar.   Her küme kendisinin alt kümesidir.   Eleman say?lar? e?it olan kümeler denk kümelerdir.   Bo? küme her kümeyi kapsar.   19. 36 ki?ilik bir s?n?ftaki ö?rencilerin her biri satranç veya bilgisayar kurslar?ndan birine kat?l?yor.Yanl?zca bilgisayar kursuna kat?lan 16 ö?renci;hem bilgisayar hem satranç kursuna kat?lan 5 ö?renci oldu?una göre,santranç kursuna kat?lan kaç ö?renci vard?r?   16   18   21   14   20. Bir s?n?ftaki ö?rencilerden 18′i basketbol,12′si futbol,5 ö?renci de hem basketbol hem futbol oynuyor.s?n?f mevcudu nedir?   40   25   35  

32

2 4 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-30T12:40:33+02:00

http://testcoz.dersizlesene.com/Ilkogretim/6-Sinif/Matematik-Testleri/Kumeler-Testi-3-990.html

2 1 2