Cevaplar

2012-11-30T13:23:57+02:00

Ticaret kervanları sayesinde birbirleriyle ticari ilişkilerde bulunmuşlardır bu uygralık Andaoluya yazıyı getirmstr

1 5 1
2012-11-30T13:24:09+02:00Cevap: Eski Çağlarda Türkiye:
Hellenistik devirlerden itibaren Anatolia (Güneş'in doğ-duğu yer) adını taşıyan Anadolu, Asya ile Avrupa arasında uzanmış bir köprü gibidir. Burası coğrafi ve jeopolitik konumun-dan dolayı ta-rih boyunca birçok göç dalgalarına yol olmuş ve isti-lalara uğra-mıştır.
Bu kavimlerin bazıları Türkiye'de yerleşerek uygarlıkları kurmuşlardır. Bunlar sırasıyla;
* Hititler
* Frigler
* İyonlar
* Urartular
* Lidyalılardır. Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizans-lılar ise Anadolu'da kurulmayıp Anadolu'da bir şekilde etkinlikte bulunan uygarlıklardır.
1. Türkiye'nin Tarih Öncesi Devirlerini Aydınlatan Merkezler
a) Eski Taş Devri: (M.Ö. 6006-10.000)
(Paleolitik Dönem)
İnsanlık tarihinin uzun bir dönemini kapsamaktadır.
Bu dönemi ait Anadolu'daki yerleşim yerleri:
Antalya Çevresinde:
- Karain mağaraları
- Beldibi mağaraları
- Belbaşı mağaralarıdır.

b) Orta Taş Devri : (M.Ö. 10.000-8.000)
(Mezolitik Dönem)
İnsanların toplayıcılık ve avcılıktan vazgeçip üretim ekonomisine geçiş dönemidir.
Bu dönemi aydınlatan merkezler:
Antalya'da: Beldibi
Göller Bölgesinde: Baradiz
Ankara'da: Macunçay
Samsun'da: Tekkeköy'dür.
c) Yeni Taş (Cilâlı Taş) Devri : M. Ö. (8.000-5.500)
(Neolitik Dönem)
Tarımla birlikte yerleşik hayat başlamış, köyler teşekkül etmiştir.
Yeni Taş Devri: Türkiye'de geniş bir alana yayılmıştır.
Bu bölgeler;
Konya'da : Çatalhöyük
Diyarbakır'da: Çayönü
Gaziantep'te: Sakçagözü'dür.
UYARI:
Anadolu'da kurulmayıp Anadolu ile ilişkisi olan uygarlıklar Bizans, Roma, Pers ve Makedonyalılardır.


UYARI:
Anadolu'nun tarih boyunca sayısız isti-lalara ve göçlere sahne olmasının sebebi coğ-rafi ve jeopolitik konumundan kay-naklanmış-tır. Bu göçler ve isti-lalar sonucu Anadolu'daki farklı kültürlere ait verilere rastlanmaktadır. Göçler ve istilaların olumlu yönü ise farklı kültürlerin birbirlerini tanıma imkanı bulma-ları ve bir etkileşimin yaşanma-sıdır.


UYARI:
Anadolu'nun en eski çağlar-dan beri is-kana (yerleşime) uğramasının se-bebi; insan yaşamına uygun bir iklime sahip olması ve toprak-larının verimliliğidir.


UYARI:
Dünyadaki merkezler içe-risinde insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak Çatal-hö-yük kabul edilmektedir.


d) Maden Devri: (Kalkotitik Dönem)
İlk kullanılan maden bakır olmuştur. Bu dönemde dini inançlar gelişmiş, insanlar Büyük Ana ya tapmışlardır. Kalkoli-tik devir kültürünü Tunç dönemi takip etmiştir. Tunç Devri Anadolu-'da üç dönem olarak yaşanmıştır. (Eski Tunç, Orta Tunç ve Yeni Tunç)
Bu döneme ait Anadolu'daki yerleşim merkezleri:
Çanakkale'de®Truva
Denizli'de®Beycesultan
Burdur'da®Hacılar
Yozgat'da®Alişar
Çorum'da®Alacahöyük
Van'da®Tilkitepe'dir.
Eski Tunç veya Bakır devri Asur kolonileri çağını kapsar. Özellikle Türkiye ile Asur ül-kesi arasında canlı bir ticaret başla-mıştır. Türkiye'ye yazının gelmesi de bu döneme rastla-maktadır.
2. Anadolu'da Kurulan Uygarlıklar
a) Hititler (Etiler) M.Ö. 2000 - M.Ö.1200)
Merkez: Hattuşaş-(Çorum)
Anadolu'ya Kafkaslar bölgesinden gelerek Orta Anadolu'da Kızılırmak yayı içerisinde yerleştiler.
* Türkiye'nin mevcut kültürel unsurlarını geliştirerek Ana-do-lu'da yeni bir uygarlığın oluşmasına öncülük ettiler.
* Anadolu'da kurulan ilk uygarlık olup Anadolu medeni-yetlerinin temelini teşkil eder.
* Anadolu'da Fedaral bir yöntem uygulanırken ilk kez mer-kezi bir yönetime geçerek, Anadolu'da siyasal birliği sağladı-lar.
* Devletin başında baş rahip, baş yargıç baş komutan unvanlarını taşıyan kral bulunurdu. Kral'a yardımcı olan Tava-nanna vardır.
* Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer Pan-kuş meclisidir.
* Hititler tarihi olayları Anal adı verilen yıllıklara yazmış-lar ve bu yıllıkları yıl sonunda tanrılarına sunmuşlardır.
* Asur çivi yazısını ve Hiyeroglif yazıyı kullanmışlardır.*
* Hititler, Mezopotomya'dan etkilenerek gelişmiş bir hu-kuk sistemi oluşturdular. Yasalar daha insancıl ve medenidir.
Örneğin;
Suçlarda fidye (tazminat) usulünü uyguladılar. Gelişmiş bir aile hukuku vardır. Buna ilk medeni kanun da denilebilir.
* Özel (ferdi) mülkiyet prensibini kabul ettiler.
* Çok tanrılı bir inançları vardır. Ölümden sonraki hayata inanılmazdı.
* Tarım ve hayvancılık gelişmiştir.
* Mısır'da olduğu gibi Güneş'i adaletin ve eşitliğin sem-bolü olarak kabul etmişlerdir.
* Dokumacılık ve kabartma sanatları gelişmiştir.
Buna örnek olarak; Yazıkaya ve İvriz kabartmaları verile-bi-lir.
* Kumarbi Destanı Hititlere aittir.
* Suriye egemenliği konusunda Yakın Doğu'un iki büyük devleti olan Hititler ve Mısırlılar Kadeş Savaşı'nı yaptılar. Birbir-lerine üstünlük sağlamayınca M.Ö. 1280'de Kadeş Antlaşması imza-landı.
Ege göçleri sonucunda yıkılmışlardır.

0