Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-30T22:59:58+02:00

**Önemi- Sonuç

1. TBMM, İtilâf Devletlerince resmen tanındı.
2. İtilâf Devletlerinin aralarındaki fikir ayrılıkları daha da belirginleşti.
3. Yunan ordularının toparlanması için zaman kazandırılmıştır.
4. Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey’in İtilâf Devletleri ile imzaladığı ikili anlaşmalar fazla ödün verici bulunduğu için TBMM tarafından kabul edilmedi. 
 

1 1 1
2012-11-30T23:00:02+02:00LONDRA KONFERANSI (1921) 

11 Ocak 1921′de kazanılan Birinci inö­nü Savaşı üzerine itilaf devletlerinin An­kara hükümetini de davet ettikleri ve Tür­kiye’nin durumunun görüşüldüğü konfe­rans, inönü zaferi itilaf devletlerine Sevr’i değiştirmeleri gereğini göstermişti. Bunun üzerine Londra’da bir konferans düzenle­meye karar verdiler. Konferansa ingiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Osmanlı Devleti çağırıldı, itilâf devletleri, Ankara-da kurulan TBMM hükümetini meşru say­madıklarından Ankara temsilcisinin Os­manlı temsilcileri arasında olmasını iste­mişti. Mustafa Kemal bunu kabul etmeye­rek konferansa doğrudan davet edilmedikçe Ankara’nın temsilci göndermeyeceği­ni duyurdu. Sıkışan itilaf devletleri.sonunda italya aracılığıyla TBMM hükümetini resmen konferansa davet etti. Bekir Sa­mi (Kunduh) başkanlığındaki TBMM hükü­meti temsilcileri konferansta Anadolu’nun boşaltılmasını ve Misak-ı Millî’yi kabul et­tirmeye çalıştıysa da Mustafa Kemal as­lında bu konferansta hiçbir önerinin itilaf devletlerince kabul edilmeyeceğini bili­yordu. Ancak uluslararası bir platformda dâvayı anlatmak olanağı elde ettiği için ka­tılmakta ısrar etmişti. Londra Konferansı’nda heyet başkanımız Bekir Sami Bey ken­diliğinden İngiltere, Fransa ve italya ile bazı sözleşmeler imzaladı. Ancak, “Hudud-ı milliyemiz dahilinde memleketin tam is­tiklaline yönelik olmayan” bu sözleşmeler TBMM hükümetince onaylanmadı. Bunun üzerine Bekir Sami Bey dışişleri bakanlı­ğından alındı. Londra Konferansı itilâf devletlerinin TBMM hükümetine bakış açıla­rından dolayı .aralarında anlaşmazlığın de­rinleşmesi açısından önemlidir. Nitekim bu konferanstan sonra Fransa TBMM hükü­meti ile iyi ilişkilerini geliştirdi ve Ankara Antlaşması’nı imzaladı.

0