Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-01T15:51:04+02:00

NÜFUSUN ÖNEMİ:
Nüfus, ülkelerin kalkınmasında, tanıtılmasında doğal kaynakların işletilmesin de, üretim ve tüketim üzerinde son derece etkilidir.
1. Ülkelerin kalkınması ve siyasi ve kültürel etki alanlarını genişletebilmesi için gereklidir.
2. Ülkelerin kısa sürede büyük ordular kurarak askeri güç oluşturmasında gereklidir.
3. Nüfus tüketimi arttırarak gelişmeyi sağlar.
4. Nüfus üretimi arttırır. Genel olarak bir bölgede, gelişmişlik düzeyi aynı olan iki ülkeden nüfusu fazla olan, nüfusu az olana göre daha fazla üretim yapmaktadır. Üretimi artan ekonomiler gelişmektedir.
5. Ülkelerde nüfus artışı, yerleşme, ulaşım, sanayileşme, eğitim, beslenme ve sağlık hizmetlerini doğrudan etkiler.
6. Artan nüfusla birlikte şehirleşme gelişir.
7. Ülkelerin kalkınmasını eğitilmiş nüfus sağlar. Doğal ortamın zenginliklerinden ve kaynaklarından faydalanma ancak insan gücüyle olmaktadır.
8. Nüfusun aşırı artması veya fazla olması ise birtakım sıkıntılara neden olur. Ülkelerin gelişme hızlarını frenleyebilir. Fazla nüfus artışı işsizliğe ve göçe neden olur. Nüfus artışı, ülkenin üretim kapasitesinin ve kalkınma hızının üzerinde seyrediyorsa, birçok sorunları beraberinde getirir. (Eğitim, beslenme, altyapı yetersizliği gibi)
9. Nüfus artışı hızının az olması durumu ya da bazen de nüfus azalması meydana gelebilmektedir. Bu da gelişmeyi olumsuz etkiler.
A- Nüfus sayısı azalır.
B- Yaşlı nüfus artarak, nüfus dinamik özelliğini yitirir.
C- İş gücü Azalması veya sıkıntısı başlar.
D- Ülkenin geleceği tehlikeye girer.
10. Nüfus artışı (artış hızının yüksek olması) olumlu etkilere de yol açabilmektedir.
A-Mal ve hizmetlere talep artar.
B-Yeni sanayi kollarının doğmasına yol açar
C-İşçi ücretleri düşer
D- Vergi gelirleri artar.
E-Piyasa genişler, yeni yatırım sahaları açılır
F-Askeri savunmada önemlidir.
11. Nüfusun dengeli olarak artması gerekmektedir. Yani bir plan dâhilinde olması gerekir. Prensip olarak ülkelerin kalkınma hızlarına uygun bir artış yapmaları gerekir.
UYARI: Bir ülkedeki nüfus artış hızının fazla olmasının sorun haline gelmesindeki temel etken, o ülkenin ekonomik kaynaklarının ülkede yaşayan nüfusun beslenme, barınma, eğitim, sağlık ve iş gibi temel gereksinimlerini karşılayamamasıdır. Bu duruma aşırı nüfuslanma denir.

3 3 3
2012-12-01T16:04:12+02:00
Yıllık nüfus artışı :Nüfusun yıl içinde göçlerle birlikte göstermiş olduğu farka yıllık nüfus artışı denilmektedir. Türkiye’de yıllık nüfusu artış oranının en yüksek olduğu bölge Marmara bölgesidir. Kıtalara göre nüfus artış oranı şu şekildedir ;
a)Afrika Kıtası : %o 29
b)Asya Kıtası : %o 20
c)Amerika Kıtası : %o 19
d)Avrupa Kıtası : %o 4
e)Avustralya Kıtası : %o 15
f)Dünya ortalaması : %o17
Nüfus artış oranı yukarıdaki sıralamadan da anlaşılacağı üzere kıtalara ülkeler hatta ülke içinde kırsal ve kentsel alanlara göre değişmektedir.Sanayi bakımından gelişmemiş ülkelerde doğal nüfus atış oranı yüksektir. Ancak artan nüfusa göre iş olanakları az olduğu için göç fazladır. Sanayi bakımından gelişmiş ülkelerde ise doğal nüfus artış oranı az ; ancak ülkeye çalışmak amacıyla gelen nüfus sayısı fazladır.
Ülkemizde nüfus artış hızı fazladır.Ölüm oranı yüksek olmasına rağmen doğum oranının fazla olması nüfusun artmasında önemli bir etkendir. Ayrıca son yıllarda ülkemizde tıp alanında görülen gelişmelere bağlı olarak ölüm oranlarında bir azalma görülmektedir. Türkiye’de doğu bölgelerde ve kırsal alanlarda doğum oranı fazladır. 
Çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı 
Ülkeler
Tarım
(%)
Sanayi
(%)
Hizmetler
(%) Türkiye
48,4
12,9
38,6
Mısır
46,0
20,0
34,0
Belçika
2,9
29,3
67,8
Fransa 
7,4
31,3
61,3
ABD
8,4
27,7
63,9
Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli etmendir. Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere gelişmemiş ülkelerde tarım sektöründe çalışanların oranı fazladır, gelişmiş ülkelerde ise sanayi ve hizmetler sektöründe çalışanların oranı fazladır. Gelişmiş ülkelerde tarımda çalışanların oranı az olmasına karşın tarımdan elde edilen verim ve gelir gelişmemiş ülkelere göre fazladır. Nedeni bu ülkelerde tarımda modern yöntemlerin yaygın olmasıdır. Türkiye’de çalışan nüfusun yarıya yakını tarım sektöründe çalışmaktadır.
3. Nüfusun eğitim durumu 
Ülkelerin kalkınmasında en önemli etken nüfusun eğitim durumudur. Eğitim seviyesinin yüksek olması o, ülkenin geleceğinin garanti olması anlamına gelmektedir. Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarında hem okuma yazma oranı düşük hem de kadın nüfusun okullaşma oranı çok az idi. Son yıllarda ise nüfusumuzda okur-yazar oranı artmıştır. 1935 yılında nüfusumuzun %35’ i okuma yazma bilmekte iken, 2000 yılında bu oran % 87 olmuştur.
İlkokul mezunu
% 43
İlköğretim mezunu
% 3,3
Herhangi bir kurumdan mezun olmayan
% 24
Lise ve dengi okul mezunu
% 15,4
Orta vedengi okul mezunu
% 8,3
Yüksekokul ve Fakülte mezunu
% 6,0
Türkiye’de okuryazar nüfusun bitirmiş oldukları son öğretim kurumlarına göre dağılımı (DİE 2000)
Tablo incelendiği zaman ülkemizde yüksekokul ve faküte mezunlarının oranının az olduğu hemen dikkat çekmektedir. Gelişmiş ülkelerde yüksekokul ve fakülte mezunlaırnın sayısı oldukça fazladır. 
4. Kırsal kentsel nüfus 
Gelişmiş ülkelerde kent nüfus sayısı kır nüfusuna göre fazladır. Gelişmemiş ülkelerde ise bu dağılım kırsal alanlar lehine bozulmaktadır. Ülkemizde cumhuriyetin ilk yıllarında kent nüfusu %24,2 iken kırsal nüfusu % 75,7 ‘ dir. 2000 yılı nüfus sayımına göre kent nüfus oranı % 64,9 , kırsal nüfus oranı %35,1 olmuştur.
Ülkemizde kent nüfusunun bölgelere göre dağılımı incelendiğinde aşağıdaki gibi bir tablo karşımıza çıkmaktadır. 
Bölge Adı 
Kentsel Nüfus
Miktarı (2000 )
Kentsel nüfus 
Oranı ( % )
Marmara 
13,730,962
79,0
İç Anadolu 
8,039,036
69,2
Ege 
5,495,575
61,4
Akdeniz
5,204,203
59,7
Karadeniz
4,137,466
49,0
Güneydoğu Anadolu 
4,143,136
62,6
Doğu Anadolu 
3,255,896
53,0
1 5 1