Arkadaşlar salı gününe ödevim var sosyal hocası 7 adet soru verdı bunların cevaplarını söylermısınız

1-İstanbul'un fethi osmanlı devleti için neden gerekliydi

2-İstanbul'un fethi için fatihin yaptığı hazırlıkları yazın

3-Bizans istanbul'u savunmak için ne gibi hazırlıklar yapmıştır

4-İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından sonuçlarını yazın

5-İstanbul'un fethinin türk-islam dünyası açısından sonuçlarını yazın

6-Fatih karadenizi türk gölü haline getirmek için nereleri ele geçirmiş ?

7-Fatihin zamanında balkanlarda ele geçirilen yerleri yazın

2

Cevaplar

2012-12-01T16:53:30+02:00

İstanbul Fethinin Türk Tarihi Açısından Önemi

* İstanbul'un fethi ile Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans'ın yarattığı tehlike ortadan kalktı.

* İstanbul'un alınması ile Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi.

* İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti yapıldı , ve 2. Mehmet "Fatih" ünvanını aldı.

* Osmanli Devleti'nin yükselme dönemi başladı.   İstanbul Fethinin Türk Tarihi Açısından Önemi

* İstanbul'un fethi ile Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasındaki Bizans'ın yarattığı tehlike ortadan kalktı.

* İstanbul'un alınması ile Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi.

* İstanbul, Osmanlı Devletinin başkenti yapıldı , ve 2. Mehmet "Fatih" ünvanını aldı.

* Osmanli Devleti'nin yükselme dönemi başladı.
2 4 2
En İyi Cevap!
2012-12-01T16:55:18+02:00

 

1-İstanbul’ un fethinde;
• İstanbul’a hakim olan Bizans’ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması

• Bizans İmparatorluğu’nun Anadolu beyliklerini kışkırtması ve Osmanlı yönetimine karşı ayaklanan şehzadeleri desteklemesi


• Bizans’ın Hristiyan dünyasını kışkırtarak Haçlı Seferlerine neden olması

• İstanbul’un kara ve deniz ticareti bakımından önemli bir coğrafi konuma sahip olması

• Hz.Muhammed’in Müslüman komutanları İstanbul’un fethi için teşvik etmesi

etkili olmuştur.

2-* Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumelihisarı’nı yaptırıldı.

* Edirne’de döktürdüğü balyemez adı verilen büyük toplarla savaşa hazırlanıldı.

* Bizans’a Balkanlar’dan gelebilecek muhtemel Haçlı yardımını önlemek için sınır boylarına akıncı birlikleri gönderildi.

* Surlara kolaylıkla çıkabilmek için tekerlekli kuleler yaptırıldı ve İstanbul’a aynı zamanda denizden de kuşatabilmek için 400 parça gemiden oluşan ilk donanma kuruldu.

*200 bin kişilik bir kara ordusu hazırlanıldı. Haliçteki zincire karşılık gemileri karadan yürüterek Haliç’e sokuldu.

*Rumeli’deki kalelere yeniçeri askerleri gönderilerek gelebilecek yardımlara ve yapılacak saldırılara karşı önlemler alandı.

* II. Mehmet,’in İstanbul’a gönderdiği özel görevliler aracılığıyla Bizans’ın iç durumunu, askeri gücünü ve zayıf yanları öğrenildi ve göre önlemler ve tedbirler alındı.

3-Osmanlı Devleti'nin hazırlıklarını gören Bizans imparatoru Kostantin; · Haliç’ten gelebilecek Türk saldırılarına karşı Haliç’in ağzını zincirle kapattı. · Surları ve kaleleri tamir ettirdi. Halktan bir kısmını askere aldı. · Halkı silahlandırdı. · Avrupa devletlerinden yardım istedi. · Bizanslıların en önemli silahlarından biri de hem karada hem de suda yanabilen Grejuva ateşiydi. 4-1. İstanbul'un Fethi ile Orta Çağ kapanıp, Yeni Çağ açıldı.
2. İstanbul'un Fethi sırasında kullanılan büyük topların, en güçlü surları bile yıkabileceği görüldü. Bu denli güçlü topların yapılması, Avrupa'daki 'derebeylik'lerin yıkılmasına ve merkeziyetçi krallıkların güçlenmesine neden oldu.
3. İstanbul'un Fethi ile İpek Yolu'nun Orta Asya'dan Avrupa'ya giden kolunun Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi, Avrupalılar'ı yeni ticaret yolları arayışına yöneltti. Bu olay 'Coğrafi Keşifler'in nedenlerinden birini oluşturdu.
4. İstanbul'un Fethinden sonra İtalya'ya giden bilim adamları, orada eski Yunan ve Roma eserlerini inceleyerek, 'Rönesans'ın başlamasına katkıda bulundular. 5-İstanbul'un alınması, iki kıta üzerinde yayılmakta olan Osmanlı Devleti'nin güçlenmesi
için hayatî bir önem taşımaktadır7. Çünkü Osmanlı Devleti'nin Avrupa ve Asya’daki toprakları ancak bu suretle biribirine bağlanır, Balkanlarda ancak böyle bir egemenlik kurulabilirdi. Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul olmalıydı. II. Mehmet (Fatih) Boğazlara tamamıyla egemen olmadıkça yurdun tam bir güvenlik içinde olamayacağını biliyordu. Sıkışık anlarda Anadolu'dan Rumeli'ye ya da Rumeli'den Anadolu'ya rahatça kuvvet geçirebilmeliydi. Oysa İstanbul, Rumların elinde bulunduğu müddetçe bu rahatlık mevcut değildi8. Osmanlı İmparatorluğu, deniz ticaretini geliştirmek ve boğazlara hakim olmak için mutlaka İstanbul'u fethetmeliydi. Burayı alarak Karadeniz’i bir Türk gölü haline getirebilir ve Akdeniz ticaretinde söz sahibi olabilirdi9. İstanbul'un fethiyle kuzey ve doğu Avrupa'dan gelen ticaret yolları ile Karadeniz – Akdeniz arasındaki su yollarının denetimi de Osmanlıların eline geçeceği gibi Osmanlı Devleti ticarî ve ekonomik bakımdan güçlenecekti. Bizans İmparatorluğu, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü bozuyor, Osmanlılara karşı Hristiyan Batı alemini Haçlı Seferleri için tahrik ediyordu. Saltanat iddiasında bulunan Osmanlı şehzadelerini koruyup destekleyerek, devleti devamlı bir iç savaş tehdidinde
bulunuyordu. İstanbul fethedilirse bütün bu olumsuzluklar ortadan kalkacaktı. Ayrıca İstanbul’un alınmasıyla Bizans İmparatorluğu’na son verilecek ve Bizans’tan kuvvet alarak yaşayan Mora Despotluğu ile Trabzon Pontus Rum Devleti gibi siyasî teşekküller de sona erecekti.
İstanbul'un fethiyle Katolik ve Ortodoks kilisesi birbirinden ayrılacak ve Hristiyan alemi de birleşmemiş olacaktı. Böylece Fatih hiçbir zaman birleşmeyi arzu etmemiş olan Rumların da minnetini kazanmış olacaktı. Çünkü uzun zamandan beri Bizans’ta Roma kilisesi ile Ortodoks kilisesinin birleştirilmesi meselesi önemli bir hal almıştır. Bizans imparatorları, Roma kilisesi kanalıyla Avrupa Hristiyan aleminin yardımını görebilmek için Ortodoks kilisesi ile Roma
kilisesinin birleştirilmesini istiyorlardı. Halkın birleşme fikrini reddetmesine rağmen imparator Konstantin, Batı’nın yardımını temin edebilmek ümidiyle Papalık ile anlaşarak birleşmeyi ilan etmiştir. İstanbul'un alınmasıyla Fatih bu birleşmeye darbe vuracaktı10. Türk-İslam alemi için Hz. Muhammed’in şu hadisi İstanbul'un fethedilmesinde önemli bir sebep olmuştur: “İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzel askerdir”11. Bu hadis, Emevi, Abbasi ve Osmanlı devirlerinde müslümanları İstanbul fethine şevklendirmekte çok büyük amil olmuş, büyük siyasî ehemmiyeti olan İstanbul seferlerine dinî bir aşk eklenmiş, böylece zaferin ilahi bir vaat olduğu inancı doğmuştur12. Fakat İstanbul, Emeviler ve Abbasiler zamanında kuşatıldıysa da alınamamıştır. Hz. Peygamber, İstanbul'un fethini ve fethi başaracak orduyu kutsal ilan etmiştir. Fatih Sultan Mehmet de bu kutlu ilanı gerçekleştirip hadise mazhar olmak istemiştir.
  6 ve 7 yok
2 5 2