Cevaplar

2012-12-01T18:35:39+02:00
n dokuzuncu asır divan şâirlerinden. 1826 senesinde Rumelide bulunan Yenişehirde doğdu. Bekr Paşanın oğludur.
Husûsî tahsil görerek yetişti. Arabî ve Fârisî öğrendi. Edebiyatla meşgul oldu. Abdurrahmân Sâmi Paşa Vidin vâlisi olunca, Avnî Beyi kâtiplik vazîfesiyle yanına aldı. Abdurrahmân Sâmi Paşa, Avnînin yetişmesi, ilminin artması için gereken bütün yardımı yaptı. Bilhassa Mesnevîyi bizzat öğretti. Avnî Bey daha sonra İstanbula gelerek Beşiktaş Mevlevihânesi ŞeyhiNazif Dedeye intisap etti. Kızı ile evlenerek dâmâdı oldu. Bağdat ve Geliboluda çeşitli vazîfelerde çalıştıktan sonra, İstanbul Bidâyet Mahkemesi âzâsı oldu. 1883 senesinde Üsküdârda vefât etti. Kabri, Eyübte Bahriye Mevlevîhânesi Mezarlığındadır.
Avnî Bey, divan şiirinin bütün inceliklerine vâkıf fesâhat ve belâgatta mâhirdi. Gazel ve rübâîde fevkalâde mâhir bir şâirdi. Mevlevî tarîkatine bağlıydı.
Yenişehirli Avnînin yazmış olduğu eserlerden bâzıları şunlardır: 1) Dîvân: Dâmâdı tarafından bastırıldı. 2) Mesnevî Tercümesi: Mesnevînin ilk üç cildinin mensur olarak Türkçeye çevrilmiş hâlidir.
Tamamlanmamıştır. 3) Mirat-ı Cünûn: Tamamlanmamış bir mesnevîdir. 4) Âteşgede: Şeyh Gâlibin Hüsnü Aşkına nazîre olarak yazılmış bir mesnevî olup tamamlanmamıştır.  
0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-01T18:35:41+02:00
on dokuzuncu asır divan şâirlerinden. 1826 senesinde Rumelide bulunan Yenişehirde doğdu. Bekr Paşanın oğludur.
Husûsî tahsil görerek yetişti. Arabî ve Fârisî öğrendi. Edebiyatla meşgul oldu. Abdurrahmân Sâmi Paşa Vidin vâlisi olunca, Avnî Beyi kâtiplik vazîfesiyle yanına aldı. Abdurrahmân Sâmi Paşa, Avnînin yetişmesi, ilminin artması için gereken bütün yardımı yaptı. Bilhassa Mesnevîyi bizzat öğretti. Avnî Bey daha sonra İstanbula gelerek Beşiktaş Mevlevihânesi ŞeyhiNazif Dedeye intisap etti. Kızı ile evlenerek dâmâdı oldu. Bağdat ve Geliboluda çeşitli vazîfelerde çalıştıktan sonra, İstanbul Bidâyet Mahkemesi âzâsı oldu. 1883 senesinde Üsküdârda vefât etti. Kabri, Eyübte Bahriye Mevlevîhânesi Mezarlığındadır.
Avnî Bey, divan şiirinin bütün inceliklerine vâkıf fesâhat ve belâgatta mâhirdi. Gazel ve rübâîde fevkalâde mâhir bir şâirdi. Mevlevî tarîkatine bağlıydı.
Yenişehirli Avnînin yazmış olduğu eserlerden bâzıları şunlardır: 1) Dîvân: Dâmâdı tarafından bastırıldı. 2) Mesnevî Tercümesi: Mesnevînin ilk üç cildinin mensur olarak Türkçeye çevrilmiş hâlidir.
Tamamlanmamıştır. 3) Mirat-ı Cünûn: Tamamlanmamış bir mesnevîdir. 4) Âteşgede: Şeyh Gâlibin Hüsnü Aşkına nazîre olarak yazılmış bir mesnevî olup tamamlanmamıştır.    
1 1 1