Cevaplar

2012-12-01T19:24:52+02:00

l özel idaresinin turizm ile ilgili faaliyetler ile ilişkisi, yukarıda açıklanan görev ve yetkileri düşünüldüğünde her ne kadar turizm kelimesini içerisinde barındırmasa da , turizm ile arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. İl ve köy yollarının yapılması gibi ulaştırma faaliyetleri, turizm alanına eleman yetiştirmek için kurslar açılması, ticaret sanayi odaları gibi meslek birliklerinin kurulması, sergi, pazar ve panayır açmak aslında doğrudan turizm ile ilgili faaliyetlerdir. İl özel idarelerinin gelir kalemleri incelendiğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile bazı yörelerden alınacak giriş ve gezi ücretleri almanın da bulunduğu görülmektedir. Aynı şekilde il özel idarelerinin turistik tesislerin kurulumunda, işletilmesinde yetki sahibi oldukları görülmektedir. Bu kapsamda il özel idarelerinin turizm ile ilgili olarak bir çok faaliyet alanında görevlendirildiği ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen turizm içerisinde sahip oldukları rolün ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığı ayrıca bir tartışma konusu durumundadır.

 

Köy idaresi ve turizm arasında ortaya çıkan en önemli ilişki belki de köy yerleşme planlarının hazırlanması konusundadır. 1987 yılında yürürlüğe giren Kanuna eklenen madde ile köy muhtarları, köy ihtiyar meclisinin katkılarını alarak mülki amirlerden köy yerleşme planı yapılmasını isteyebileceklerdir. Bu şekilde belediyeler gibi köylerin de bir imar planına sahip olmaları sağlanabilecektir. Köy yerleşme planı Valinin onayı ile kesinleşip yürürlüğe girecektir. Planın ön hazırlıkları çeşitli bakanlık ve kuruşların temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılacaktır. Son yıllarda şehir hayatından kaçmak isteyen kişilerin tercihi durumunda bulunan ve bozulmamış kültürel ve doğal kaynaklara sahip olan kısacası turizm açısından bir çekim merkezi durumunda bulunan köylerin sahip olacakları bir imar planı, uygulandığı takdirde çevreye zararlı olabilecek yapılaşmanın, sahip olunan doğal ve kültürel kaynakların korunması ve sürdürebilir turizm kapsamında planlı bir turizm gelişmesini de sağlayabilecektir.

 

Yerel yönetimler içerisinde turizm ile ilişkisi en kuvvetli olanı belediye idarelerdir. Belediye idaresinin sahip olduğu her türlü görev ve sorumluluk turizm ile yakından ilişkilidir. Temizlik ve çevre koruma hizmetleri, her türlü alt yapı imkanlarını sağlamak, esenlik hizmetleri kapsamında zabıta hizmetleri, yangınla mücadele hizmetleri, sağlık ve sosyal yardım hizmetleri kapsamında bulunan sağlık tesisleri kurmak, yönetmek, insan sağlığı ile ilgili faaliyetleri, imar planları, yapıların kontrolü, ulaştırma hizmetleri, tüketiciyi koruma hizmetleri gibi faaliyetler sadece yerel halkı değil, aynı zamanda bölgeye gelen turistleri de yakından ilgilendirmektedir. Aynı şekilde belediyelerin otel, motel, pansiyon, kamping gibi konaklama tesisleri yapmak ve özel müteşebbisler tarafından kurulan konaklama tesislerine de işletme belgesi vermek, yiyecek, içecek tesisleri kurmak ve kurulanlara belge vermek ve denetimlerinin yapılmasını sağlamak, sinema, tiyatro, eğlence tesisleri kurmak ve kurulan tesislere belge vermek ve denetimlerini yapmak, yerel halkı turizm konusunda bilinçlendirmek için seminerler düzenlemek toplantılar yapmak, turizm sektörüne personel yetiştirmek amacı ile çeşitli mesleki kurslar ve okullar açmak, fuarlar, sergiler, panayırlar kurmak, festivaller düzenlemek, turizm büroları açmak, belediye çalışanlarını turizm konusunda yetiştirmek, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere bölge hakkında bilgi verebilmek için broşür, tabela gibi tanıtım enstrümanları hazırlamak gibi bir çok faaliyet alanında yetki verilmiştir.

 devamını mesaj atarım

0