Cevaplar

2012-09-30T14:51:30+03:00

Canlýlarýn yapýlarýnda, hareketlerinde ve davranýþ-
larýnda dayanýklýlýk problemlerinin varlýðý ve bunlarýn en iyi þekilde çözüldüðü, bilim adamlarýnýn yaptýklarý matematiksel modeller ve deneylerle doð-
rulanmýþtýr. Canlýlarýn kemiklerinin minimum aðýrlýkta ve maksimum dayanýklýlýkta olmasý bunun bir
göstergesidir.
Canlýlarýn kemik tasarýmlarý mükemmel inþa edilmemiþ olsa idi, ya aðýrlýðýn fazlalýðýndan dolayý hareket zorlaþacak, yahut yeterli mukavemet olmadý-
ðýndan kemikler kolayca kýrýlacak ve canlýnýn hayatýný devam ettirebilmesi zorlaþacaktý.
Bazý canlýlarýn kemikleri içi boþ boru þeklindedir.
Bu þekil, içi dolu silindirik yapýya göre daha dayanýklýdýr. Kemiklerin içinde ise ilik bulunmaktadýr.
Kemikler sürekli ivmeli harekete maruz kaldýklarý
için dayanýklýlýkla birlikte hafif olmalarý da çok
önem arz etmektedir.
F Ýþte tüm bunlar gözönüne alýndýðýnda, katýlarýn boyutlarý, kesitleri, yüzey alanlarý ve hacimleri arasý
iliþkilerle, dayanýklýlýðýn nelere baðlý olduðunun
çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

0