Cevaplar

2013-12-12T21:54:47+02:00
ÖRNEKLER:
1. Kütlesi 3 gr, hacmi 10 cm³ olan sıvı ile, kütlesi 6 gr , hacmi 8 cm³ olan sıvı karıştırıldığında karışımın öz kütlesi kaç cm³ olur?
2. Yoğunluğu 0,8 gr/cm³ olan A sıvısı ile 1,2 gr/cm³ olan B sıvısı eşit kütlelerle karıştırılıyor. Bu karışımda 
A/B hacim oranı kaçtır?Kütleler eşit ise, sıvıların kütlelerini m olarak alalım. 3. Kütlesi 75 gr olan bir deney tüpüne 25 gr su konup , içine 5 gr kalsiyum-sandoz tableti konuyor. Su ile tabletin tepkimesinden 50 cm³ gaz oluştuğu ve tepkime sonrası tüp ile içindekilerin kütlesi 104,5 gr ölçüldüğüne göre , gazın özkütlesini bulunuz.Beklenen kütle= Tüpün kütlesi + Suyun kütlesi + tabletin kütlesi
Beklenen kütle = 75+25+5=105 gr
Ölçülen kütle = 104,5 gr.
Fark kütle = Gazın kütlesi = 105-104,5=0,5 gr.
4. Özkütlesi 3 gr/cm³ olan metalden yapılmış 5 tane bilye , içinde 140 cm³ su bulunan dereceli kaba konduğunda su seviyesi 170 cm³ e çıkıyor. Buna göre tek bir bilyenin kütlesi kaç gr’ dır?Beş bilyenin hacmi=170-140=30 cm³
Bir bilye hacmi= 30/5=6 cm³
m=d.V=3.6=18 gr. olur.5. Tamamen su dolu bir kaba 10 gr kütleli bir cisim atıldığında cisim suya batarak 5 gr kütleli su taşırıyor. Cismin özkütlesini bulunuz. (dsu=1 gr/cm³)Taşan suyun hacmi=Cismin hacmi=V=5 cm³
d(cisim)= 2 gr/cm³


6.SORU :
             X, Y, Z sıvılarının öz kütleleri sırasıyla 1, 2 ve 4 g/cm³ dür.             Bu sıvıların elde edilen bir karışımın öz kütlesinin değeri edir?             ÇÖZÜM :             Karıştırılan sıvılardan öz kütlesi en büyük olanın ki 4 g/cm³, en küçük olanın ki 1 g/cm³ dür.             Karışımın öz kütlesi dk, karışımdaki en büyük ve en küçük öz kütle değerlerinin arasındadır.             4 g/cm³ > dk > 1 g/cm³  olduğundan,             dk = 2,5 g/cm³ olabilir.              7.SORU :             Öz kütleleri 1, 3, 4, 5 ve d g/cm³ olan 5 sıvıdan eşit hacimler alınarak bir kapta karıştırılıyor.             Karışımın öz kütlesi 3 g/cm³ olduğuna göre d nin değeri kaçtır?             ÇÖZÜM :             Sıvılar eşit hacimde karıştırıldığına göre, karışımın öz kütlesi karıştırılanların aritmetik ortalamasıdır.                                       15 g/cm³ = 13 g/cm³ + d             d = 2 g/cm³             8.SORU :             X ve Y sıvılarının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. X sıvısından 20 g, Y sıvısından 30 cm³ alınarak bir karışım yapılıyor.             Bu karışımın öz kütlesi kaç g/cm³ dür?                          ÇÖZÜM :             Grafik, maddelerin öz kütlelerini bulmak için verilmiştir. Grafikteki değerler karışımdaki değerler değildir.             X in öz kütlesi;             dx = 4 g/ 2 cm³ = 2 g/cm³ dür.             20 g lık X sıvısının hacmi,             Vx = mx/dx = 10 cm³ dür.             Y nin öz kütlesi;             dy = 3 g / 3 cm³ = 1 g/cm³ dür.             30 cm³ lük Y sıvısının kütlesi,             my = dy . Vy = 1 g/cm³ . 30 cm³ = 30 g             Karışımın öz kütlesi,                          dk = 5/4 g/cm³             dk = 1,25 g/cm³   dür.
0
10
:D iyi
:D
15 tane dha soru cvp yokmu ya :D
çok karışık ya
  • Eodev Kullanıcısı
2013-12-12T21:57:35+02:00
1 ve 2.kaptaki sıvılar 3.kapta homojen karışım yapılsın.
mT =m1.m2
VT = V+2V =3V 
VT.dK = V1d1+V2d2
3VdK=V1d+2V3d
3dK =d+6ddK =7 / 3 dd1?dK?d2 Soru: Özkütlesi 2 gr/cm3 olan sıvıda 40 cm3, özkütlesi 4 gr/cm3 olan sıvıdan da 40 cm3 alı-
narak homojen karışım yapılıyor.
a)Toplam hacim? V1+V2 a) VT =40+40 =80 cm3
b)Toplam kütle?b) mT= ? mT =m1+m2
c)Karışımın özkütlesi?m1= ? 40.2 =80 gr= 80+160
m2= ? 40.4 =160 gr = 240g
c)mT=m1+m2
VTdK =V1d1+V2d2 80dK =240dK=3 gr/cm3
Karışıma giren maddelerin hacimleri eşitse:V1 = V2 = VdK =
Karışıma giren maddelerin kütleleri eşitse:
m1 = m2 = mdK =Soru: Özkütlesi 3 gr/cm3 olan sıvı ile özkütlesi 5 gr/cm3 olan sıvı eşit hacimden karıştırıldıklarında özkütle – zaman grafiğini çiziniz.a) V1 = V2b) Eşit kütlede karışım yapılırsa;dk = ?a) V1 = V2dK = = 2.3.5 dK =(3+5) / 2= 4b) dK = = = 3,75 gr/cm3 ÖZKÜTLE d =
tan ? =
tan ? = d = Katıların özkütlesi:d =Sıvıların özkütlesi:
MT = m1 + m2 dKVT = d1V1 + d1V2
1- V1 = V2dK = Karışıma giren maddeler eşit hacimde iseler.2- m1 = m2dK = Karışıma giren maddeler eşit kütlede iseler.Gazların özkütlesi:
d =m: Atom sayısı = mol sayısı = n 
Pv = n.R.T Paran Varsa = Ne RahaT V : Gazın hacmi
P:basınç*Not: Katı,sıvı ve gazların sıcaklıkları artırıldığında kütleleri sabit, 
V:hacim hacimleri büyür. Özkütleleri ise azalır.
n:mol sayısı
R:sabit
T:sıcaklık
ÖRNEK SORULAR1. 2 gr/cm3 özkütleli A maddesinden 20 cm3 , 1,2 gr/cm3 özkütleli B maddesinden 80 cm3 karıştırılırsa oluşan karışımın özkütlesi kaç gr/cm3 olur?
Cevap:
2. Özkütlesi 2 gr/cm3 olan ve suda erimeyen katı maddeden yapılmış 10 özdeş bilye, içinde 50 cm3 su bulunan bölmeli bir kaba konulduğunda, suyun düzeyi 80cm3 çizgisine kadar yükseliyor. Bilyelerden bir tanesinin kütlesi kaç gramdır?
Cevap:
3. Suyun yoğunluğu 1 gr/cm3 , alkolün yoğunluğu 0,8 gr/cm3 olduğuna göre;
Su ve alkolden eşit hacimler alınarak yapılan bir karışımın yoğunluğu nedir?
Su ve alkolden eşit kütleler alınarak yapılan bir karışımın yoğunluğu nedir?
Cevap:
a)
b)
SORULAR
7. Özkütlenin tanımını ve formülünü yazınız.
8. Özkütlesi 2 gr/cm3 olan ve suda erimeyen katı maddeden yapılmış 10 özdeş bilye 40 cm3 su bulunan bölmeli bir kaba konulduğunda, suyun düzeyi 70 cm3 çizgisine kadar yükseliyor. Bilyelerden bir tanesinin kütlesi kaç gramdır?
Soru: Bir cismin özkütlesi 4 gr/cm3 ise bu cismin özkütlesi kaç kg/m3’tür?

d =m/v =4 gr x10-3/ 10-6 d = 4x10-3 / 10-6 d =4.103 kg / m3

NOT: Bir cismin kütlesi attırıldığında hacmi de artar.
0