Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-02T12:30:56+02:00
Peroksit Nedir?


Peroksit
 Hidrojen peroksitten türediği gözönüne alınabilen, peroksi (–O-O–) grubu bulunduran kimyasal bileşik. Hidrojen peroksitteki bir veya iki hidrojen yerine organik veyahut anorganik bir grubun geçmesiyle peroksit bileşik meydana gelir. Peroksitler, oksidasyon, polimerizasyon ve oksijen üretme gibi çeşitli reaksiyonlarda kullanılır.

Anorganik peroksitler: Persülfatlar, amonyum persülfatların veya sulu sülfürik asidin elektrolitik oksidasyonu ile elde edilir. Persülfat asidi (H2S2O8) ticari maksatla kullanılmaz. Beyaz bir katı olan amonyum persülfat, polimerizasyon katalizörü, boya ilacını oksitlemede, ****llere aşındırarak şekiller yapmakta, laboratuvarlarda oksidan olarak kullanılır. Potasyum persülfat butadien-sitiren kauçuğu imalatında, çok az miktarda saç beyazlatmada kullanılır.

Peoksimonosülfat (monopersülfat), H2O2 ve H2SO4'ten elde edilir. Bu madde çok kuvvetli oksitleyici ve beyazlatıcıdır. Bu özellik tuzlarında da vardır. Monopersülfat, yünün yıkanmadan dolayı olan çekmesini önlemek için kullanılır. Tuzları ise etkili birer beyazlatıcıdır.

Peroksidifosfat ve peroksikarbonat, peroksidisülfat gibi elektrolitik olarak elde edilir. Fakat kullanma alanları pek yoktur. Hidrojen peroksit en yaygın kullanılan bir peroksittir (Bkz. Hidrojen Peroksit). Diğer anorganik peroksitler ****l peroksitler olup, bunlardan en önemlisi ve doğrudan satılanı sodyum peroksittir (Na-O-O-Na). Sodyum peroksit elementlerinden ileri kademede elde edilir. Suda çözündüğü zaman sodyum hidroksit ve hidrojen peroksit meydana gelir. En çok, H2O2 elde etmek için ve beyazlatıcı olarak kullanılır. Baryum, kalsiyum, magnezyum, stronsiyum ve çinko peroksitler de ticari öneme sahiptir.

Organik peroksitler: Anorganik peroksitten çok fazla tehlikeli olan organik peroksitlerin bir çoğu, yanabilen veya patlayabilen madde olduklarından kullanılışları sınırlıdır. Organik peroksitler genellikle organik maddenin H2O2 ile reaksiyonundan elde edilir. Ticari maksatla yalnız perasetik asit (CH3 (C=O)OOH) elde edilir. Bu bileşik en çok,bakteri, mantar öldürmekte ve sterilizasyonda, hidroksillendirilmiş ve epoksillendirilmiş bileşiklerin elde edilmesinde kullanılır. Diğer önemli organik peroksitlerden dibenzoil peroksit, polimerizasyonda ve toz beyazlatıcı olarak kullanılır ve kısmen hidroperoksittir.

0
En İyi Cevap!
2012-12-02T12:31:08+02:00

Formülü H 2 O 2çözeltiler patlayabilir.

Saf hidrojen peroksit yavaşca bozunur. Mesela metal gibi az bir safsızlık bozulmanın hızını artırır. Burada metal safsızlığı katalitik etki yapmaktadır. Bozunması, saflaştırma ve bazı kararlılık veren mesela 8-hidroksikkinolin, sodyum piro fosfat ve alkali metal silikat gibi maddeler ile durdurulabilir. Bozunmada en güçlükatalizör kolloidal plantindir.Kaynak: http://hidrojenperoksit.nedir.com/#ixzz2DtCpYBkF

1 5 1