Bu soruların türkç çvirileri Cevaplarıyla soyler mısınız ?

Aşağıdaki Boşluklara uygun olan seçenkleri işaretleyiniz.

1. Alice______ the flowers in the garden at this time yesterday

a)watering b)watered c)was water d)was watering

2. Spencer _____ at 2.00 o'clock yesterday.

a)shopped b)shopping c)was shopping d) is shopping

3. Charls______his teeth yesterday.
a)brushing b) Brushed c)brushes d)was brushing

4. Blair_____her clothes at this time last week.

a)was ironing b) ironned c)iron d)ironing

5. Jessie _____,but Barny___at 4 o'clock yesterday.
a)was cooking / slept b)cooked/was sleeping c) was cooking/was sleeping d)cooked/sleeps

6. I___late for work because I____up early last morning

a)was/got b)was/didn't get c) wasn't / didn't get d)wasn't/didn't got

7.What_____your parents_____at this time last year?

a)were/doing b)did/did c)did/do d)was/doing

8.Jack______in the classroom and_____to his teacher last week.

a)is/listens b)was/listens c)is/listened d)was/listened

9.Mark and Alison____last week.

a)married b)went c)ate d)bought

10. Jessy_____ in the park at 5 o'clock yesterday.

a)was running b) ran c)is running d)didn't run

11. A: ______ Jim _____ a letter to his friend last month ?

B:No,he____.

a) did/write/wasn't b)did/wrote/did c)Were/writing/did d)did/write/didn't

1

Cevaplar

2012-12-02T13:49:18+02:00

1. Bu zamanda bahçede Alice______ çiçekler yapıldı
a) sulama b) sulanan c) su d suluyordum) idi
 
2. 2.00 saat dün Spencer _____.
alışveriş a) b) alışveriş c) alışveriş d idi) alışveriş
 
3. Charls______his dişler dün.
b fırçalama)) c) fırçalar d) fırçalama Fırçalanmış
 
4. Bu anda Blair_____her giysi geçen hafta.
a) b ütü edilmiştir) c) demir d) ütü ironned
 
5. Jessie _____, ama Barny___at 04:00 dün.
a) yemek oldu / b) pişmiş uyudu / c uyuyordu) yemek oldu / d uyuyordu) pişmiş / uyur
 
6. I____up erken geçen sabah, çünkü iş için I___late
a) / b)) / yapmadım c olsun edildi değildi ALINDI / d alamadım) değildi / var vermedi
 
7.What_____your Geçen yıl bu zaman parents_____at?
a) / b) yaptıklarını yaptım / c did) / d yaptın) / yapıyordu
 
Geçen hafta sınıfta and_____to hocasına 8.Jack______in.
a)) 'dir / b) idi / c dinler dinler) olduğunu / d dinledi oldu / dinledi
 
9.Mark ve Alison____last hafta.
a) Evli b) Kimler c) yedik d) satın
 
10. Jessy_____ 05:00 parkta dün.
a) b koşuyordu) koştu c) d) çalıştıran çalıştırmak vermedi
 
11. A: ______ Jim _____ arkadaşı geçen ay bir mektup?
      B: Hayır, he____.
a) / yazma / değiIdi b) /) yazdı / c did) / yazma mıydı / d did / yazma / etmedim yaptım 'yoktu t
Yeni! Alternatif çevirileri görmek ve düzenlemek için yukarıdaki kelimeleri tıklayın. Kapat
İşletmeler için Google ÇeviriÇevirmen Araç SetiWeb Sitesi ÇevirmeniGlobal Pazar Fırsatları Aracı

 

0