Cevaplar

2012-12-02T17:42:11+02:00

TARİH BİLİMİNİN KAYNAKLARAI
— Geçmişten kalan ve tarihi olaylar hakkında bilgi veren her türlü malzemeye kaynak (Belge) denir. Tarihi kaynaklar başlıca iki gurupta incelenir. Bunlar:
— Yazısız Kaynaklar
— Yazılı Kaynaklar

YAZISIZ KAYNAKLAR
— Tarih öncesi yani yazının bulunmasından önceki dönemlerin aydınlatılmasında etkili olan belgelerdir.
— Taş ve madeni araçlar, heykeller kabartmalar, efsaneler, destanlar, arkeolojik kazılarda bulunan kap-kacak, kemer, toka, yüzük gibi süs eşyaları yazısız kaynaklardandır.

YAZILI KAYNAKLAR
— Yazının icadından sonraki döneme ait yazılı sesli ve görüntülü belgelerdir.
— Anallar, Fermanlar, kitabeler, paralar, kanunnameler, tabletler, anıtlar, film, video, teyp kasetleri, bilgisayar disketleri ve sesli görüntülü kaynaklar yazılı kaynaklardır.

Ayrıca Tarihi Kaynaklar Aşağıdaki şekillerde de sınıflandırılabilir

Ana Kaynak
— Doğrudan doğruya tarihi bir olayı yaşayan bu olayı gören veya olayla çağdaş yazarların verdikleri bilgi ve eserlere ana kaynak denir. Hatıralar, seyahatnameler, kitabeler, paralar

Birinci Elden Kaynak: Tarihi olayın geçtiği döneme ait her türlü bulgudur.

İkinci Elden Kaynak: Olayın geçtiği döneme yakın ya da o dönemin kaynaklarından yararlanılarak meydana getirilen eserlerdir.

Kalıntılar: Arkeolojik buluntular.

Sesli ve Görüntülü Kaynaklar: Film, Video, CD, Fotoğraf, Resim vb.

Not:Yazılı belgeler yazısız belgelerden daha net bilgiler içerir.Günümüzden geriye doğru gidildikçe yazılı belgeler azalmaktadır. Bu durum geçmişin aydınlatılmasını güçleştirmektedir. Özellikle tarih öncesi döneme ait birçok bilgi varsayımlara dayanmaktadır.

0
2012-12-02T17:42:20+02:00

ihi Kaynaklar Nelerdir - Tarihi Kaynaklar Hakkında Bilgi

Tarihi Kaynaklar Nelerdir - Tarihi Kaynaklar Hakkında Bilgi

Tarihçiler araştırmalarında çok çeşitli kaynaklar kullanırlar Bu kaynakların önem sırasına göre belirli bir hiyerarşi içinde sınıflanması ve yorumlanması tarihçinin temel çalışma yöntemidir

Kaynakların sınıflanması

Yazılı kaynaklar

Tarihçilerin temel kaynaklarını teşkil eder

* Arşiv belgeleri: kamuya ya da özel kişilere ait arşivlerde bulunan belgelerdir Arşivler resmi kayıtlar, yazışmalar gibi çok çeşitli belgeleri içerir
* Yayınlanmış resmi belgeler: Döneme ait kanunlar, kararnameler, kararlar
* İncelenen döneme ait hatıralar, eserler, edebiyat çalışmaları

Tarihçi eğer kendi yaşadığı döneme ilişkin çalışma yaptığı takdirde önem kazanan kaynak türüdür İncelenen dönem ve konuyla bağlantılı kişilerle yapılan görüşmeler yoluyla sözlü kaynaklar oluşturulur Sözlü kaynaklar, sözlü tarih adı verilen alt disipline temel oluşturururlar

Diğer kaynaklar

Yazılı ve sözlü kaynakların yeterli olmadığı durumlarda (ya da bu kaynakları tamamlamak amacıyla) fotoğraflar ve günlük eşyalar (örneğin Eski Yunan toplumu için vazo motifleri) birinci elden kaynak olarak tarih çalışmalarına temel oluşturabilir.

0