Cevaplar

2012-12-02T18:43:29+02:00

ATATÜRK İLKELERİ

Cumhuriyetçilik

n Cumhuriyet, yönetimin millete ait olduğunu ortaya koyan bir rejimdir.

n Cumhuriyette temel ilke, seçimdir. Devlet hizmetlerinin hiçbir kademesinde “veraset” usulü olmayıp, yerine seçim ve tayin vardır.

n Cumhuriyet, devlet başkanlığında ve diğer kademelerde hayat boyu kalmaya karşı çıkar. Seçim sonucunda iktidara gelen kişiler bile ömür boyunca devlet başkanlığı mevkiinde kalamaz.

      Cumhuriyet Yönetiminin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

n Cumhuriyet, bütün vatandaşlara devlet yönetimine eşit şekilde katılmayı sağlamıştır.

n Türk toplumunun gelişmesini ve çağdaşlaşmasını sağlamıştır.

      Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar:

n TBMM’nin açılması.

n 1921 ve 1924 Anayasalarının yapılması.

n Saltanatın kaldırılması.

n Cumhuriyetin ilan edilmesi.

n Siyasal partilerin kurulması.

n Ordunun siyasetten ayrılması.

n Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi.

n Halkın yönetime katılımını arttırmak için seçim sisteminde yapılan değişiklikler.

Milliyetçilik

n Milliyetçilik, millet gerçeğinden hareket eden bir fikir akımı ve çağımızın en geçerli sosyal düşüncelerinden biridir. Türk milletinin geleceğini belirlemede temel ilke olan “milliyetçilik”, milleti huzur ve refaha yönelten en güçlü bağdır.

n Atatürk’e göre bir insan topluluğunun millet sayılabilmesi için “Zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşamak hususunda samimi olmaya, sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürebilmek konusunda ortak amaç olmasına, sevinçte ve üzüntüde beraber olmaya” ihtiyaç vardır.

n Atatürk’ün millet anlayışı ırk veya din esasına dayalı değildir. Yine Atatürk’ün millet anlayışı akılcı ve insancıldır. Türk milliyetçiliğinin amacı, Türk’ün her alanda yükselmesidir.

      Milliyetçiliğin Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

n Kurtuluş Savaş’ımızın kazanılmasını sağlamıştır.

n Milletimizin iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlamıştır.

n Türk toplumunu din, mezhep, ırk, ve sınıf kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir.

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar ve Çalışmalar

n TBMM’nin açılması.

n Kabotaj Kanunu

n Türk Tarih Kurumu

n Türk Dil Kurumu

n Yabancı okulların ayrıcalıklarının kaldırılarak  MEB’e bağlanması.

n Yabancı işletmelerin satın alınarak millileştirilmesi.

n Yabancı okullardaki kültür derslerinin Türkçe olarak ve Türk öğretmenlerce okutulması.

n Türk Parasının Değerini Koruma Kanunu’nun çıkarılması.

n Yerli tüccarların yabancı tüccarlara karşı korunması için gümrük vergilerinin yükseltilmesi.

Halkçılık

n Bir milleti oluşturan, çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara halk denir. Halkçılık ilkesi, hem cumhuriyetçiliğin, hem de milliyetçiliğin zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

n Halkçılık ilkesi, toplumda hiç kimsenin diğerlerinden üstün olmaması ve kanun önünde kesin eşitliğin kabulü anlamına gelmektedir. Hiçbir toplumsal grubun ve zümrenin ayrıcalığı yoktur. Halk her bakımdan birbirine eşit kişilerden oluşur.

      Halkçılığın Türk Toplumuna Sağladığı Faydalar

n Halkçılıkla Milli egemenlik tam olarak gerçekleşmiş ve demokrasinin yerleşmesine katkıda bulunulmuştur.

n Toplumda barış ortamının kurulması sağlanmıştır.

n Bu ilke ile Türk toplumu yönetime katılma, kanunlar önünde eşit olma ve devletin imkanlarından eşit olarak faydalanma olanağına kavuşmuştur.

n Halkçılık, kalkınmayı hızlandırmış, zayıf bir ekonomik mirastan bugünkü Türkiye’yi oluşturmuştur.

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar ve Çalışmalar

n Cumhuriyetin ilanı ile egemenliğin doğrudan halka verilmesi.

n Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilerek siyasal alanda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması.

n Hukuk birliliği sağlanarak herkesin kanunlar önünde eşit hale gelmesi.

n Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilerek ayrıcalıklara son verilmesi

n Medeni Kanun ile ekonomik ve sosyal alanda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması.

n Aşar vergisinin halkın yararı gözetilerek kaldırılması.

n Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi.

n Soyadı kanunu ile birlikte çıkarılan bir kanunla ayrıcalık belirten bazı unvanların kaldırılarak kullanılmasının yasaklanması.

Devletçilik

n Devletçilik, Türkiye’de ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın özelliklerini gösteren siyasi uygulamalardır.

n Devletçilik anlayışına göre devlet; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür. Devlet bu alanlardaki geniş faaliyetleri yürütmekle görevli, güçlü ve geniş yetkilere sahiptir.

n Ancak daha dar anlamda devletçilik, “devletin ekonomik alanda doğrudan doğruya müdahalesini öngören bir sistemdir.” Devletçiliğin ekonomik alandaki görünümü, karma ekonomi şeklinde olmuştur. Devletçilikte asıl uygulama alanı ekonomide görüldüğünden, devletçilik ve karma ekonomi eş anlamda kullanılmıştır.

 

Atatürk’ün Kişiliği

n Milliyetçidir.

n İnkılapçıdır.

n Halkçıdır.

n Akılcıdır.

n Barışçıldır.

n Vatanseverdir.

n İleri görüşlüdür.

n Açık Sözlüdür.

n Kendine güveni tamdır.

n Milletine olan güveni tamdır.

n Hoşgörülüdür.

n Milli ve manevi değerlerine bağlıdır.

n İnsan ve insanlık sevgisi yüksektir.

n Çok yönlüdür.

n Çağdaştır.

n Cumhuriyetçidir.

1 5 1