Mezopotamya uygarlıkları (6. sınıf) ve özellikleri nelerdir?

Örnek:

Yönetim Biçimi, Başkenti, Yerleşim Yeri, Ekonomik Faaliyetleri ve Dünya Uygarlığına katkısı.

Örnek uygarlıklar (daha doğrusu gerekenler):

Sümerler

Asurlular

Urartular

CEVAP ACELE OLURSA SEVİNİRİM :)

2

Cevaplar

2012-12-02T21:08:35+02:00

Mezopotamya (Yunanca Μεσοποταμία=Mesopotamia: 'ırmaklar arasındaki ülke'), Ortadoğu'da, Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölge. Mezopotamya günümüzde Irak, kuzeydoğu Suriye, güneydoğu Anadolu ve güneybatı İran topraklarından oluşmaktadır. Büyük bölümü bugünkü Irak'ın sınırları içinde kalan bölge, tarihte birçok medeniyetin beşiği olmuştur.[1]

Mezopotamya, medeniyetlerin beşiği olarak kabul edilir. Bereketli toprakları ve uygun iklim şartları nedeniyle çok eski zamanlardan beri yerleşmeye sahne olmuş ve birçok istilaya uğramıştır. Bilinen ilk okur yazar toplulukların yaşadığı bölgede birçok medeniyet gelişmiştir. Mezopotamya Sümer, Babil ve Asur gibi en eski ve büyük medeniyetlerin doğduğu ve geliştiği yerdir.

Hiçbir zaman Mezopotamya olarak anılan belirli bir siyasi mevcudiyet olmadığı gibi sınırları belirli bir idari bölge de değildir. Basit anlamda Yunantarihçileri bu bölgeyi anmak için bu ismi anmışlardır.

1 3 1
2012-12-02T22:41:05+02:00

Sümerler

Konuştukları dilin filolojik yapısı ile bıraktıkları eserler Sümerlerin Asya kökenli olduğunu ortaya koymuştur. Tarihteki ilk şehir devletlerini (siteleri) kurmuşlar­dır. Sümer kralları rahip kral özelliğini göstermişlerdir. Sümerler, Mezopotamya uygarlığının kurucusu ol­muşlardır.

 Sümerler, bir süre Akadların egemenliğinde yaşa-dılar. Egemenliklerini yeniden kazandıkları bir dö-nemde de Elamların saldırısıyla karşılaştılar ve bağımsızlıklarını kaybettiler.

Elamlılar 

İran’ın güney batısı ile Mezopotamya’nın doğu­sunda kalan dağlık bölgede yaşamışlardır. Tarımsal top­raklara sahip olmak için Sümer ülkesini istila etmişlerdir. Elamlıların egemenliğine Asurlular son vermiştir.

 Akadlılar 

Sami kökenli kavimlerdendir. Tarihin bilinen ilk düzenli ordusunu kurarak Mezopotamya’da üstünlük sağladılar. Mezopotamya dışında toprak kazanarak tarihin ilk imparatorluğunu kurdular. Ancak bu imparatorluk kısa sürede dağıldı. Başlıca nedenleri, merkezi otoritenin tam olarak geliştirilememesi, iç isyanlar ve dış saldırılar. İran üzerinden gelen kavimlerin saldırısıyla Akad Devleti yı­kıldı. Akad dili Mezopotamya’nın yaygın bir kültür dili olmuştur. 

 Asurlular 

Mezopotamya’nın Asur şehrinde yaşamışlardır. İlk zamanlarda ticarete önem vermişlerdir. Bu süreçte Ana­dolu’da koloniler kurmuşlardır. Kolonilerden en önemlisi Kayseri Kültepe‘de kurulmuş olan Kaneş idi. Kaneş’te yapılan araştırmalar sonucu Anadolu’daki ilk yazılı belgeler bulunmuştur. Bu durum Anadolu’ya yazıyı Asurluların getirdiğini göstermiştir. Hititlerin yıkılmasından sonra Ön Asya’da güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmışlardır. Doğu ve Güney Doğu Anadolu’yu, Suriye’yi, Filistin’i ve Mezo-potamya’yı egemenliklerine almışlardır. Bu yerlerden ağır vergiler almışlardır. Med-Babil ittifakı Asur devletine son vermiştir. 

 Babilliler 

Sami kökenli kavimlerdendir. En etkili oldukları dönem Hamurrabi dönemidir. Kral Hamurrabi iktidarını kurduğu orduya ve yaptığı ya­sa­lara dayandırmıştır. Böylece tarihin bilinen ilk monar­şik idaresini kurdu. Hamurrabi Mezopotamya’daki yasaları toplayarak konularına göre sistemli hale getirdi. Ayrıca yasalarında kısasa kısas özelliğine yer verdi. Hamurrabi’den sonraki süreçte devlet zayıfladı. Hititler bu devlete son verdi. Babilliler, Hititlerin yıkıl­ma­sından sonra Asur egemenliğine girdiler. Medlerle itti­fak yapa­rak Asur Devleti’ni yıktılar. İkinci kez devlet kur­dular. Mezopotamya’nın en son devleti olan II. Babil’e Persler son vermiştir. E-ETİKET
2 4 2