Cevaplar

2012-12-04T17:59:15+02:00

Fransa vardı İngiltere Vardı Benim Bildiğim

0
2012-12-04T18:01:26+02:00

Türkiye Selçuklu Devleti kurulduktan sonra önceliği Türk İslam Dünyasında birliği sağlamaktı. Bu nedenden dolayı İlk Türk Beylikleri ile savaşlara girmiştir. Ayrıca Anadolu’nun Türkleşmesi İçin 1048 yılında Pasinler Savaşında Bizans’la ilk savaş yapılmıştır ve bu savaşı Türkiye Selçukluları kazanmıştır. Daha sonraki dönemde 1071 Malazgirt Savaşında Bizans’ın yenilmesiyle Türkiye tarihinin başlaması ve Anadolu’ya yerleşimin başlamasında önemli görevler yapmışlardır.Daha sonra Bizans ile yapılan 1176 Miryokefalon Savaşında Bizans’ın tekrar malup olmasıyla Anadolu’da Türk egemenliğinin kesinleşmesi sağlanmış Türkiye adı yaygınlaşmıştır. Türkiye Selçukluları Büyük Selçuklu Devletinin yıkılmasına yıllar kala 1077 yılında kurulmuştur ve devletin devamı olarak görülebilir.

Türkiye Selçuklu Devleti Siyasi Dönemleri

1) Kuruluş Dönemi (1077 – 1204) : Büyük Selçuklularla, Bizans’la Ermenilerle, Gürcülerle ve Haçlılarla, mücadeleler şeklinde geçmiştir. Önemli ilk dört Haçlı Seferi bu dönemde olmuştur.

2) Yükseliş Dönemi (1205 – 1240) : İznik Rum İmparatorluğu ile Mücadele, Antalya’nın fethi (1. Gıyasettin Keyhüsrev) gerçekleşmiştir. Kıbrıs’la ticaret, Trabzon Rum İmparatorluğu Sinop ve Kastamonu alındı.(1.İzzettin Keykavus). Moğol tehlikesine karşı sınır önlemleri alındı. Alanya Kalesi’nin fethi ve kışlık başkent yapılması, Kırım’da Suğdak limanının alınması nedeni ise İpek yolu ticaretini denetim altına almaktır. Harzemşahların Yassı Çemen savaşında yenilmesiyle Moğol tehlikesini artması.

3) Yıkılış Dönemi (1240 – 1308) : Baba İshak İsyanı ile ortaya çıkan karışıklık, ülkeyi Moğol saldırısına açık hale getirdi. 1243 Kösedağ Savaşında İlhanlılar’a yenilerek Anadolu siyasi birliğini ve egemenliğini kaybeden Türkiye Selçukluları yıkılış sürecine girdi. Türkiye Selçukluları merkezi otoritesinin Moğollara bağlı hale gelmesi ile Anadolu’da bağımsızlığını ilan eden beylikler ortaya çıktı. Moğollara karşı Memluklerden yardım istenmesi üzerine Sultan Aybars Anadolu’da İlhanlıları yenilgiye uğrattı ise de Moğollar, bütün intikamını yerli halktan aldılar. Bu beyliklerin bir kısmı batıda uc beylikleri olarak Bizans’la mücadeleyi sürdürdüğü sırada İlhanlıları egemenliği zayıflamış, Osmanlı Beyliği ise güçlenme sürecine girmiştir. 1308′de 2.Mesut’un ölümü ve yerine kimsenin geçmemesi üzerine Türkiye Selçukluları son buldu.

Yassı Çemen Savaşının Önemi ve Değerlendirilmesi : Doğuda güçlenen Moğol tehlikesini sezen 1. Alaaddin Keykubat Moğollarla arasında tampon bölge oluşturan Harzemşahlarla iyi geçinme ve Moğollara karşı güç birliği politikası güttü. Fakat Celalettin Harzemşah’ın Anadolu ticaret yollarını ele geçirmek amacına yönelik saldırgan tutumu yüzünden kaçınılmaz olarak Harzemşahlarla savaştı ve kazanması ile Doğu Anadolu egemenliği pekişti. Fakat doğuda güçlenen Moğol tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Haçlı tehdidi yeni atlatılmışken bu güçle karşı karşıya gelinmesi bir riskti ve sonuçta Moğollar Anadolu’ya yarım asırdan fazla egemen oldular.

Kösedağ Savaşının Değerlendirilmesi : Anadolu Selçukluları yenilerek Moğolların İlhanlı koluna bağlı hale geldiğinde İlhanlıların geçtikleri ve halim oldukları yerlerdeki Türkmen boyları baskıdan kaçarak Anadolu’ya göçü hızlandırdılar. Anadolu’daki Türk nüfusunun hızla artması ve daha çok Batı Anadolu’ya doğru gidilmesi, Kösedağ Savaşı’nın günümüze yansıyan yararlı sonuçları arasından yer almaktadır. Özellikle Osmanlı Devletinin kurulmasında ve orduda Türkmenlerin payı oldukça büyüktür.

 

0