Cevaplar

2012-12-04T18:21:47+02:00

2. Devletin vazifesi: 
1- Fertlerin haklarını aramak,
2- Can, mal, din, akıl ve namusu muhafaza,
3- Adaletin temini, 
4- Mesaileri tanzim, emniyeti tesis, teavünü teshil etmektir.

Devlet görevlerini yerine getirmek için toplum hayatının her yanına girer, üretimde, yönetimde, yapıda, savunmada, eğitimde, yardımlaşmada... Ancak devlet bir tüzel kişiliktir. Devleti şekillendiren halktır. Halkın kültür, örfü, ideolojisi ve dini, devleti şekillendirir, yönlendirir. Devlet ırkçı da olmamalıdır, olamaz. Devlet ülkedeki ırklara, dinlere, mezheplere eşit mesafede olmalıdır. Ta ki adaleti sağlayabilsin. Yoksa devlet adil olamaz.

Devlet, müesseseler bütünüdür. Toplum içinden çıkmıştır; ama toplumdan ayrıdır. Amacı adalettir, topluma hizmet için vardır ve siyasetle iş görür. Toplumu yönlendirmesiyle yönünü tayin eder, halkın isteğine göre şekillenir. Ve devlet, herkesin devleti olmalıdır.

Devletin yaptığı işe siyaset denir, ama;  siyaset devletten öncedir

0
2012-12-04T18:22:45+02:00

EN İYİ SEÇERSEN SEVİNİRİM :)

 

1-Toplumların kargaşalardan, istikrarsızlıktan korkmaları anlaşılır nedenlere dayanır. Sosyal düzenin ve devamlılığın üzerine kurulu olduğu maddi ve manevi unsurların sürdürülebilirliği ve korunması için sosyal ve siyasal bir düzenin zaruri olduğu temel bir siyasal bilgidir. Nitekim, "İnsanlar tarihte neden devleti keşfetmiştir?" sorusunun siyaset biliminde en itibar gören cevaplarından birisi insan ve istikrar arasındaki bağa dayalı olarak ortaya atılmıştır.

 

2-Hak denir.

 

3-İnsan Unsuru : Millet unsuru olarakda adlandırılabilir. Belli bir alanda yaşayan ve değişik bağlarla ortak yaşam idaresi gösterebilen insan topluluğudur.

Egemenlik Unsuru : Siyasi iktidar unsuru olarakta isimlendirilebilir. Bir devletin kurucu unsurudur. Belli bir yeryüzü parçası üstünde yaşayan insan topluluğunun idare etrafında örgütlenmesidir.

 Ülke Unsuru : Coğrafı açıdan bütünlük gösteren ve sınırları belli olan kara parçasını anlatır.

 

4-İnsanlar arasında ırk, din, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olmak haysiyeti ile sahip olması gereken hakların hepsine İnsan Hakları denir.

 

5-

Devlet ülkede yaşayan halkın oluşturduğu siyasi birliğin resmi adıdır.
Devlet=75 milyon türkiye nüfusu, yani türkiyede nekadar insan varsa bu insanlar devleti oluşturan unsurun kendisidir ve devletin temsilcisi Cumhurbaşkanlığıdır. Arapça bir kelime olan Cumhur, türkçede insanlar anlamına gelir. Cumhurbaşkanı=İnsanlarınbaşkanı.

Devletin amaçları:
1- Halkın yaşam seviyesinin yükseltilmesi,
2- İnsanların Sağlık gibi temel hizmetlerden yeterince faydalanmasını amaçlaması,
3- Halkının yaşadığı toprak parçasının güvenli olmasının sağlanması ve bunun için Askeri ve güvenlik güçlerinin oluşturulması,
4- Halkın Demokratik hak ve hurriyetin sağlanması,
5- Barınak ve iş gibi Halkın yaşamı için zaruri ihtiyaçlarının karşılanması.

 


 

 

0