Cevaplar

2012-12-04T18:43:55+02:00

TRAJEDİ

İlk tiyatro türünün adıdır. Klasik dönem trajedisinin özellikleri şunlardır.

Manzum olarak yazılır. Konularını mitoloji ve tarihten alır. Oyun kahramanları soylu kişilerden seçilir. Trajediler erdem ve ahlâk temeli üzerine kurulur. Vurma, yaralama, öldürme olayları sahnede gösterilmez; konuşmalarla duyurulur. Sade, açık, anlaşılır bir dil kullanılır. Halk diline yer verilmez. Üç birlik kuralı (Konunun bir günle, bir mekânla ve tek bir olayla sınırlandırılması ) uygulanır.

 

KOMEDİ

İnsanların ve olayların gülünç yanlarını göstermek için yazılan tiyatro türüdür. Klasik komedyanın özellikleri şunlardır.

Kişilerde ya da toplumda görülen aksaklıklar, gülünç taraflar sergilenerek seyirciyi hem güldürmeyi hem de düşündürmeyi amaçlar. Kişiler toplumun her kesiminden olabilir. Her türlü olay sahnede canlandırılır. Konuşma dili kullanılır. Nazım ve nesirolabilir. Üç birlik kuralına uyulur. Yalnız güldürme amacı güden komedilere vodvil (entrika komedisi), abartılı hareketlerle sivri esprilerle güldürmeyi amaçlayan komedilere fars (kaba güldürü), gerçekte güldürücü olmayan bir olayı gülünçleştirerek işleyen komedilere parodi, yergiye dayanan komedilere satir, bir kişinin karakterini ortaya koymak için yazılan komedilere karakter komedisi denir.

 

DRAM

Dramlarda, trajedilerde işlenen acıklı olaylarla komedi oyunlarında işlenen güldürü unsurları bir arada işlenir.

Bu türün özellikleri şunlardır:

Hem acıklı hem de güldürücü olaylar, hayatta olduğu gibi bir arada bulunur. Olaylar tarihten ve günlük olaylardan alınır. Kişiler toplumun her kesiminden olabilir. Üç birlik kuralına uyulmaz. Nazım ya da nesir şeklinde olabilir. Kahramanlar ait oldukları çevrenin diliyle konuşurlar. Perde sayısı sınırlı değildir.
0