Cevaplar

2012-12-04T19:49:22+02:00

Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu Esaslar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
tarafından yayımlanacak kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten ve broşür gibi basılı
yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama üniteleri ile
elektronik ortamda ve Kurum internet sitesinde hizmete sunulan elektronik yayınlarla
ilgili telif, işlenme ve diğer ücretlerin hesaplanması ve ilgililerine ödenmesinde
uygulanacak kuralları kapsar.
Dayanak
Madde 2- Bu Esaslar, 05/07/2007 tarihli ve 26573 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan TÜBİTAK Yayın Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Ücret ödenmesi
Madde 3- Bir esere telif ve işlenme ücreti ödenmesi için, ilgili Yayın Kurulunun
veya Yayın Yönetmeliğinin ilgili maddesinde sayılan yetkili makamların eserin
yayımlanmasına karar vermesi yeterlidir.
TÜBİTAK personelinin asli görevleri gereği yaptıkları çalışma¬lar sonucunda
meydana getirdikleri ve Yönetmelik kapsamına giren eserler için telif, ve işlenme ücreti
ödenmez. TÜBİTAK’ta göreve başlamadan önce eseri Kurumca yayımlanmış veya
yayımlanmasına karar verilmiş olan personele ücret ödenir.
Telif veya işlenme ücreti almaya birden çok kişinin hak kazanmış olması
halinde verilecek ücret aralarında paylaştırılır.
Dergi, gazete, bülten gibi periyodik yayınlar ile tanıtma ve duyurma amacına
matuf el kitabı ve broşür gibi yayınlarda yapılacak ücret ödemelerinde baskı adedi
dikkate alınmaz.
İkinci ve sonraki baskılarda eserin tamamında veya bir kısmında değişiklik
yapılmış ve bu değişiklik yayın kurulunca tespit ve kabul edilmişse, sadece değişen
kısımlar için itibari sayfa esasına göre ilk baskı gibi telif ücreti ödenir. Eserin esas metin
kısmında herhangi bir değişiklik yapılmadan, sadece bölüm ve konu itibariyle sıra
değişikliği yapılmışsa bu hüküm uygulanmaz.
Bu Esaslar kapsamına giren eserlerin yazdırılması ve yaptırılmasını sağlamak
amacıyla Kurum gerek gördüğünde, ödüllü ve ödülsüz yarışma açabilir veya bu eserleri
ısmarlama yoluyla yaptırabilir.
Özellikleri nedeniyle konusuna yetkinliği tartışmasız kişilerden satın
alınmasında yarar görülen fotoğraf, slayt, afiş, nota ve karikatür gibi müstakil sanat
eserleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre satın alınabilir.
Yayımlanacak kitaplara ilişkin ücretlerin hesaplanması
Madde 4 -
a) Akademik kitaplar
Akademik kitaplar için çeviri, redaktör ve bilimsel danışman ücretlerinin
hesaplanmasında, çevrilen metindeki her 200 kelime bir itibari sayfa olarak kabul edilir.
İtibari sayfa sayısının tespitinde, yayımlanan eserin metni (resim, şekil, tablo ve
benzerlerinde yer alan metinler ve kaynakça, içindekiler, önsöz, dizin ve dipnot

0