Cevaplar

2012-12-04T19:25:45+02:00

kendimiziyönetmek için birini seçmemiz lazım

0
2012-12-04T19:25:52+02:00

Ş

Siyasal bir kurum olan devletin ortaya çıkmasına ilişkin kuramsal birçok açıklama söz
konusudur (Okandan 1945). Biyolojik, sosyolojik, ekonomik ve felsefi açıklama tarzları
bunlardan birkaçı. Bir şeye devlet nitelemesi yapabilmenin asgari koşulları olarak;
azımsanmayacak sayıda insanı içinde barındırması, ideal olmasa da belli kuralları veya
modern anlamda yasalar içermesi ve ortak bir yararlanışın bulunmasından söz edilebilir. Bu
yazıda vatandaş eğitiminin; ahlak felsefesi ve siyaset bağlamında dünyadaki gelişmeler
karşısında bir gereksinimi dile getirilecektir.
Küresel uyum sürecinde ulus devletlerin eski önemlerini yitirmeleri, zorbalıklarını
çağcıl gelişmeler karşısında yeni dönemde sürdürmedeki güçlükleri, toplumsal gerçeklerini
görmezlikten gelmeleri ve çağdaş düzenlemelere zamanında ayak uyduramamaları nedeniyle
uluslararası düzenden norm alıcı konuma düşmüşlerdir. Bunun temelinde ise, insan haklarının
günümüzde devlet üstü konuma yükselişi ve devlet aklı adına ihlal edilmemesi anlayışının
yaygınlaşması ve benimsenmesi kadar, süreç içinde insanların; ulus devlet anlayışı ve
dayatmalarından uzaklaşmaları, ulus devlet egemenliğinin daralması ve klasik devlet
paradigmalarının ehemmiyetini kaybetmesi yatmaktadır.
Ayrıca ulus devletlerin muhafazakar tutumlarıyla farklı görüş ve yönelimlere politik
alanda tam bir hürriyet ve rekabet tanımaması, şeffaf yapılanmayışları, değişimi ve geleceği
okuyamamaları, propagandaya dayalı varlıklarının küçülmesini getirmiştir. Coşkun C. Aktan
dünyada bu alandaki değişimin boyutlarını vermektedir. Yeni değişim dinamikleri karşısında
devlet anlayışındaki değişimler öz itibarıyla aşağıdaki şekil.......................

0