Cevaplar

2012-12-04T19:52:22+02:00

Ağır azot içeren 2 bakterinin normal azot içeren ortamda 3 kez mitoz geçirdiği varsayılırsa oluşan DNA moleküllerinde melez sayısı nedir? 

Cevap
Melez DNA sayısı bir hücre için 2 iki hücre için 2.2= 4 bulunur. 

Ağır azot içeren 2 bakterinin normal azot içeren ortamda 3 kez mitoz geçirdiği varsayılırsa oluşan DNA moleküllerinde Melez/Normal= ve Normal/Toplam DNA = oranları nedir. 

Cevap
Bir hücre için toplam DNA 23 = 8 bulunur.İki hücre için toplam DNA=
2.8=16 bulunur. 16 DNA nın 4
Tanesi melez olduğuna göre. 16-4=12 normal azotlu DNA vardır.
Melez/Normal=4/12=1/3 bulunur.
Normal/Toplam DNA=12/16=3/4 bulunur 


3.Soru

DNA da bulunup,RNA da bulunmayan organik baz hangisidir?

A ) Sitozin
B ) Timin
C ) Adenin
D ) Guanin 

Cevap: B


4.Soru
Mayoz bölünme öncesinde X gr kadar DNA’sı olan bir hücrede,bölünme sonrası oluşan yavru hücrelerin her birinde ne kadar DNA bulunur

A ) Xmgr
B ) 2Xmgr
C ) 4Xmgr
D ) X/2mgr 

Cevap :A


5.Soru
1200 nüklooti bulunan DNA molekülün de 400 sitozin vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Fosfat:1200, timin:200 şeker:1200
B ) Fosfat:1200, şeker:1200 timin:600
C ) Fosfat:1200, şeker:600, timin:400
D ) Fosfat:600, şeker:600, timin:200 

Cevap:A


6.Soru
Bir DNA zincirinde 2700 tane hidrojen bağı vardır.bu zincirde 500 tane guanin varsa adenin kaç tanedir?

A ) 500
B ) 600
C ) 800
D ) 1000 

Cevap :B7.Soru

Yapısındaki nükleotidlerin 1/5 i oranında, 200 Adenin bulunduran DNA molekülündeki guanin sayısı kaçtır ?

A ) 300
B ) 400
C ) 200
D ) 600 

Cevap: A8.Soru

Çift zincirli DNA molekülündeki bazlar arasında zayıf hidrojen bağlarının bulunmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kimyasal bağlarını kuvvetlendirmek
B ) DNA ipliklerinin açılma ve birleşmesini kolaylaştırmak
C ) DNA ipliklerinin ancak enzimlerin katalizörlüğünde açılabilmesini sağlamak
D ) DNA ipliklerinde Adenin ile Guanin ve Sitozin ile Timinin birleşmesini sağlamak

Cevap: B


1 3 1