Cevaplar

2012-12-05T19:10:23+02:00

Divan şiiri zihniyeti : 1.Nazım birimi beyittir. Beyit kendi içinde anlam bütünlüğü taşır. Beyitlerle kurulan nazım biçimlerinde beyitleri birbirine bağlayan ölçü ve uyak birliğidir. 
2.Ölçü İranlıların Araplardan alarak yeniden düzenledikleri aruz ölçüsüdür. 
3.Divan edebiyatında genellikle tam ve zengin uyak kullanılmıştır. 
4.Divan edebiyatında Arap ve Fars edebiyatlarından alınan nazım biçimleri kullanılır: gazel kaside mesnevimusammat rubai vs.

Modern şiir zihniyeti : -DiLi sade ve anLaşıLırdır.

-Modern şiirde nazım birimi mısradır ; fakat beyitLer , dörtLükLer ve bentLerLe de şiirLer yazıLabiLir.
-Modern şiirde beLLi bir nazım şekLi yoktur; fakat sone ve terzarima gibi nazım şekiLLeri Batı edebiyatından aLınıp kuLLanıLmıştır.
-Modern şiir herkese (haLka ve yüksek zümreye) hitap edebiLir..

halk şiiri zihniyeti : 

İçerik, tema ve şekil yönünden İslamiyet'ten önceki Türk Şiir geleneğiyle benzerlikler gösterir. Halk şiiri geleneğinde eser verenlerin çoğu halkın içinde gelip onların ortak duygularını yansıtmayı amaçlayan, düzenli bir eğitimden almamış kişilerdir. Özellikle anonim halk şiiri ve âşık tarzı halk şiiri, genel olarak ekonomik durumu çok iyi olmayan, hayatın zorluklarıyla müca­dele eden, edebiyat estetiğinden çok; ince bir sezgi, duyuş algılama yeteneğine sahip Anadolu insanının zihniyet dünyası etrafında oluş­muştur.
0