Cevaplar

2012-12-05T19:01:45+02:00

Önemle ifade etmek icab eder ki, Cumhuriyet sonrası, Osmanlı Hukuku ile alâkalı kaleme alınan eserlerde ve yapılan araştırmalarda, bazı müsteşrikler ve Türk ilim adamları tarafından ortaya atılan bir kısım yeni ve garib iddalar gözümüze çarpmaktadır. Hatta bu iddialar, İslâm hukukundan habersiz hukuk ve kültür çevrelerinde, sabit ve temel fikirmiş gibi mütâlaa edilmektedir. Dikkat edilirse biz cumhuriyet son­rası ifadesini kullandık. Zira Cumhuriyet öncesi ilim adamla­rının, müslüman olsun müsteşrik olsun, böyle açık bir hata­ya düştükleri görülmemiştir. Bu sakat görüşe göre, Selçuklular ve Osmanlılarda, idarî ve hukukî mevzuâtın önemli bir kısmını teşkil eden kanunnâmeler, lâik bir anlayış ve yakla­şım neticesinde vaz' edilen örfî hukukun meyvesidirler. Do­layısıyla Osmanlı hukukunun kaynağı tam belli değildir ve Osmanlı Devleti'nin belli bir hukuk sistemi ve resmi bir hu­kuk kodu da yoktur[1].

0
2012-12-05T19:01:53+02:00

hmm savaş olabilir emin deilim

 

0