Cevaplar

2012-12-06T00:27:47+02:00

kaçıncı sınıf olduğunu ekle .s

0
2012-12-06T00:29:42+02:00

1. Teması Allah’a yakarış. Destan dönemindeki şiirler bu tema ile karşılaşmak mümkün değildir. Allah kelimesi ve İslam inancına sahip olmayan destan dönemi Türklerinin bu tema ile şiirler yazması söz konusu değilken şekil olarak bir benzerlik vardır. İki dönemin de eserleri dörtlüklerle ve hece il yazılmıştır.

2. a. Tasavvuf felsefesi ve fenafillah hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza aktarınız.
a. 
1. “Tasavvuf”, İslamiyet’in doğuşundan kısa bir süre ortaya çıkmış, tarikatlar ve tekkeler aracılığıyla Müslümanlar arasında yayılmış bir düşünce ve inanç sistemidir.
2. Tasavvuf bir İslam mistisizmidir; amacı insanı aşk yoluyla Allah’a ulaştırmaktır.
(Mistisizm: Tanrı’ya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yoluyla, duygu ve sezgiyle ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din doktri*ni, gizemcilik.)
3. Tasavvuf, Allah’ın varlığını, evrenin ve insanın oluşumunu “vahdet-i vücut” anlayışıyla açıklar.
4. Vahdet-i vücut anlayışına göre tek bir varlık var*dır, o da Allah’tır. Evrendeki tüm varlıklar Allah’ın“tecelli”si, çeşitli görünüşleridir. Mutlak varlık olan Allah, aynı zamanda mutlak güzelliktir. Allah ken*di güzelliğini görmek istemiş, yokluk ve hiçlik âle*mini, yani evreni yaratmıştır. Tasavvufta bu du*rum, insanın kendi kendini görmesi için aynaya bakmasına benzetilerek açıklanır.
Fenâfillah: Sufînin dünya ilgilerinden tamamen uzaklaşarak kendi varlığını unutup Allah ile bir olması. Tasavvufta ulaşılacak son mertebe.
b. Şiirin son dörtlüğünde geçen “Kul Hoca Ahmet nefs dağından çıkıp aştı / Fenafillah mak***** yakınlaştı” dizeleriyle anlatılmak istenen nedir? Tasavvufla ilgili edindiğiniz bilgilere göre bu dizeleri açıklayınız.
b. Fenafillah kişinin Allah ile bir olma makamı ve bütün nefsani isteklerinden arınıp iyice kendini Allah’a yakın olan mertebesidir ki şair burada bu makam ulaştığı ve dünyevi zevkleri artık aştığını izah etmektedir.

0