Cevaplar

2012-12-06T09:59:35+02:00
Osmanlı Kuruluş Döneminde doğudan gelen büyük Türkmen kitlelerini Rumeli’ye geçirerek bu bölgede yerleşmesini sağlamasının doğurduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir
A) Anadolu’da Türk birliğinin sağlanması gerçekleşmiştir.
B) Bizansın fethi kolaylaşmıştır.
C) Rumeli’nin Türkleştirilmesi sağlanmıştır.
D) Osmanlı Devleti bölgede devşirme sistemini uy
gulamıştır.
E) Timur’un Anadolu’ya saldırmasına neden
olmuştur.


2. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin;
- Karesibeyliğinden Balıkesir ve çevresini
- Germiyanoğullarından Kütahyaıı,
- Ahilerden Ankara ve Çankıryı alması, aşağıdaki
lerden hangisine yöneliktir?


A) Rumeli’ye geçişi kolaylaştırmaya
B) Devleti imparatorluk haline getirmeye
C) Anadolu’da siyasal birliği kurmaya
D) Taht kavgalarını önlemeye
E) Islöm Dünyasına kendisini kabul ettirmeye


3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osman Bey döneminde ilk Osmanlı parasının bastırılmasını kolaylaştırmıştır?


A) Anadolu’daki Moğol hakimiyetinin zayıflaması
B) Moğol istilası sonrasında ticaret hayatının sönmesi
C) Anadolu’da beylikler döneminin başlaması
D) Anadolu Selçuklularının merkezi otoritesini kaybetmesi
E) Bizans’a ait toprakları ele geçirmesi


4. Osmanlı Beyllğl’nin Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan beyliklerin en küçüğü olmasına rağmen, kısa sürede büyüyerek önce devlet, sonra da imparatorluğa dönüşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?


A) Moğolların yardımından yararlanması
B) Bizans’ın eski gücünde olmaması
C) Balkan ların siyasal birlikten yoksun oluşu
D) Bulunduğu bölgenin coğraff konumunun etkisi
E) Türk beylikleriyle mücadeleden çok, “cihad” yapmaya ağırlık vermesi


5. Osmanlı Kuruluş Devri’nde,
• Yeniçeri Ocağının kurulması
• Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
• Haçlı zihniyetinin canlanması
görülen gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin sonucu gerçekleştiği söylenebilir?


A) Anadolu Beyliklerinin hakimiyet altına alınması
B) Devletin merkezi otoritesinin güçlenmesi
C) Osmanlıların Balkanlarda ilerlemesi
D) Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması
E) Osmanlının bölge ticaretini ele geçirmesi


6. Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde;
1. Hamidoğullarından para ile toprak satın alınması
Il. Germiyanoğulları’ndan çeyiz olarak Kütahya ve çevresinin alınması
111. Taht kavgalarından yararlanılarak Karesioğulları Beyliği’nin topraklarına el konulması
Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulasılarnaz?


A) Sınırlarını genişlettiklerine
B) Anadolu’da Türk siyasal birliğini kurmaya çalıştıklarına
C) Sınırlarını genişletmek için değişik yöntemler uyguladıklarına
D) Karesioğulları’nın Osmanlı egemenliğini kabul ettiğine
E) Anadolu Selçuklu Devleti ile politik ilişkilerini sürdürdüklerine


7) XIll. Yüzyıl’da doğudan gelen Moğol - t Ihanlı baskısı nedeniyle Anadolu’daki Türk toplumu batı bölgelerine yönelmiş, böylece bölgedeki Bizans etkisi zayıflamıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?


A) Osmanlı Devleti’nin kurulup, gelişmesinde
8) Anadolu’da Türk siyasal birliğinin kurulmasında
C) Anadolu Selçuklarının gücünü artırmasında
D) Bizans’ın askere ve siyasf gücünü korumasında
E) Türklerin Rumeli’ye geçmesinde


8. Orhan Bey döneminde eli kalem tutan, yazışmaları yürütebilecek kişilerin önemi artmaya başladı ve bunlar önemli görevlere getirildiler. Bu kişiler daha sonra vezir adını almaya başladılar.
Kuruluş döneminde gerçekleşen bir anlamda siyasi bir reform sayılan bu uygulamanın siyasi yapılanmada aşağıdakllerden hangisinirı gerçeldeşmesinin öncüsü


A) Beylikten, devlete geçişin ilk önemli aşaması
gerçekleştirildi.
B) Eğitim ve öğretime önem verilmeye başlandı.
C) Devlet memurluğu sistemi yaygınlaşmaya
başladı.
D) Din adamlarının devlet içindeki otoritesi arttı.
E) Devletin yargı sisteminin altyapısı oluşturuldu.


9. Kuruluş DönemI’nde Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda sınırlarının genlşlemeslne paralel olarak aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştiği söylenemez?


A) Devletin çok uluslu bir yapı kazanması
B) Vergi gelirlerinin artması
C) Farklı kültürler ile karşılaşılması
D) Fethedilen yerlerde din birliğinin sağlanması
E) Devlet teşkilatlanmasında yeni kurumlara ihtiyaç


10. Kuruluş Dönemi’nde;
- Osman Bey, babası Ertuğrul Gazi’den aldığı aşireti bir uç beyliği haline getirmiştir.
- Orhan Bey, babasından devraldığı uçbeyliğini devlet statüsüne ulaştırmıştır.
- 1. Murad ise; babası Orhan Bey’den devraldığı devleti küçük bir imparatorluğa dönüştürmüştür.
Bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yargılardan
hanglsine ulaşılamaz?


A) Kuruluş Dönemi’nde yöneticilerin yetenekleri ön
plana çıkmıştır.
B) 1. Murad, devleti önceki hükümdarlardan daha
güçlü hale getirmiştir.
C) Osmanlı Beyliği sürekli gelişim halinde olmuştur.
D) Denizlerde egemenlik Kuruluş Döneminde
başlamıştır.
E) Sınırlar genişledikçe, devletin siyasi teşkilatı da
gelişmiştir.
3 3 3