Cevaplar

2013-12-23T19:20:07+02:00
Kavrm soyuutr düşnnünce varede ilmektir

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-12-23T19:20:39+02:00
CÜMLE DÜZEYİNDE ANLATIM BOZUKLUKLARI
Bu konunun daha iyi anlaşılabilmesi için cümlenin öğeleri, cümlenin yapısı, fiilimsiler, fiil çatıları... gibi konuların iyi kavranmış olması gere­kir.
Anlatımı etkili kılmanın en güzel yolu, sağlam cümleler kurmaktır. Başka bir ifadeyle, anlatım­daki başarımızla cümlelerin kusursuz olması ara­sında sıkı bir ilişki vardır.
,
Cümle, bir yargı birimidir. Yargının net olarak anlaşılabilmesi, cümlenin ortak dilin yerleşik ku­rallarına uygun olmasına bağlıdır. Bu da cümle­deki unsurların yerinde kullanılmasıyla, öğeler arasındaki bağlantının sağlanmasıyla mümkün­dür.
Anlatım bozuklukları, bazı dil bilgisi kuralları­nın iyi bilinmemesinden ya da göz ardı edilmesin­den kaynaklanır. Bu bakımdan anlatım bozukluk­larını belirleyebilmek için, sözcüklerin yapıları, ya­zım ve kullanımları, tamlamaların yapılışları, nok­talama kuralları ve cümle kuruluşları hakkında ye­terli bilgi edinmiş olmak gerekir. Bununla birlikte, anlatım bozukluklarını fark edebilmek için, hem konuyla ilgili çok soru çözmek, hem de çok dik­katli bir okuyucu ve dinleyici olmak gerekir.
Cümle düzeyindeki anlatım bozukluklarını aşağıdaki başlıklar altında inceleyebiliriz:
·Yüklem yanlışları
·Özne yanlışları
·Özne - yüklem uyuşmazlığından doğan yan­lışlar
·Ekeylem eksikliğinden doğan yanlışlar
·Çatı uyuşmazlıkları
·Nesne yanlışları
·Tümleç yanlışları
·Tümleç ya da nesnenin eksikliğine dayalı yanlışlar 
·Karşılaştırma yanlışları
·Noktalama işaretlerinin yerinde kullanılmayışından doğan yanlışlar

0